Stortinget - Møte onsdag den 10. november 2004 kl. 10

Dato: 10.11.2004

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 7

Torbjørn Andersen (FrP) [11:51:56]: Jeg har følgende spørsmål til utdannings- og forskningsministeren:

«Skjærgårdsskolen på Fevik i Grimstad står i fare for å miste tillatelsen til fortsatt skoledrift. Dette er i så fall svært beklagelig, fordi skolen ivaretar både valgfrihet og mangfold og er et adekvat tilbud i forhold til den offentlige skolen. Skjærgårdsskolen representerer i så måte et viktig og godt alternativ for de elever og foreldre som har valgt å benytte denne skolen ut fra både verdisyn og øvrige preferanser.

Hva kan gjøres for å sikre fortsatt drift av Skjærgårdsskolen også i 2005 og videre fremover?»

Jeg er spent på svaret.

Statsråd Kristin Clemet [11:52:45]: En godkjenning etter friskoleloven kan trekkes tilbake ved kvalitative brudd på kravene i friskoleloven, forskrifter gitt med hjemmel i friskoleloven eller forutsetningene for godkjenningen. Dette følger av friskoleloven § 7-2. Myndigheten til bl.a. å trekke tilbake en godkjenning etter friskoleloven har jeg, som forutsatt i St.prp. nr. 65 for 2002-2003, delegert til Utdanningsdirektoratet. Vedtak om tilbaketrekning av godkjenning etter friskoleloven er et enkeltvedtak som kan påklages til Utdannings- og forskningsdepartementet.

Jeg er kjent med at Utdanningsdirektoratet har fattet vedtak om bl.a. å trekke godkjenningen til Skjærgårdsskolen tilbake med virkning fra 1. januar 2005. I brev av 28. oktober fra Utdanningsdirektoratet til Skjærgårdsskolen om «Underretning om tiltak etter friskoleloven m.v.» er skolen orientert om at klagefristen er tre uker fra mottakelsen av brevet. Utdannings- og forskningsdepartementet har i hvert fall ikke pr. nå mottatt klage på vedtaket fra Skjærgårdsskolen.

Dersom Skjærgårdsskolen påklager vedtaket og Utdanningsdirektoratet ikke imøtekommer klagen, skal det sende klagen og andre dokumenter i saken til Utdannings- og forskningsdepartementet. Som klageinstans kan Utdannings- og forskningsdepartementet avslå klagen eller imøtekomme den. Dette følger av §§ 33 og 34 i forvaltningsloven.

Torbjørn Andersen (FrP) [11:54:04]: Jeg takker statsråden for svaret og merker meg det.

La meg innledningsvis få understreke at jeg er opptatt av å sikre skoler som Skjærgårdsskolen fortsatt drift, fordi jeg ser det som viktig å skape mer valgfrihet og økt mangfold i norsk skole samt sikre foreldrenes og elevenes rett til å velge andre skoler enn kun de offentlige skolene.

Ut fra det som faktisk har skjedd i denne saken, mener jeg bestemt at det er en altfor dramatisk og altfor streng reaksjonsform om skolen skulle miste retten til fortsatt drift.

Ifølge friskoleloven kan altså departementet gi pålegg om at skoler retter på kritikkverdige forhold. Jeg kan altså ikke se at Skjærgårdsskolen har fått en fullgod sjanse og frist til å rette opp i de forhold som Utdanningsdirektoratet viser til. Har ikke Skjærgårdsskolen nettopp et rimelig krav om å få anledning til å rette opp de forhold som er påvist, før man går til et så dramatisk skritt som å ville nedlegge skolen?

Statsråd Kristin Clemet [11:55:16]: Jeg merker meg dette som en meningsytring. For meg er det viktig at vi forholder oss til lover og regler både når det gjelder det substansielle innhold, og når det gjelder prosedyrer for behandling. Utdanningsdirektoratet har kommet til at det foreligger vesentlige brudd på lov, forskrifter og de vilkår som ligger til grunn for godkjenningen, og det er bakgrunnen for deres vedtak. Men ettersom Utdanningsdepartementet er klageinstans – om det faktisk blir slik, får vi jo se – finner jeg det ikke naturlig å kommentere denne saken ytterligere før et eventuelt endelig vedtak i saken foreligger.

Torbjørn Andersen (FrP) [11:55:53]: Jeg takker nok en gang statsråden for svaret.

La meg få understreke at både skoleledelsen, foreldrene og lærerne er 100 pst. innstilt på å rydde opp i de pålegg som nå er gitt.

Et annet viktig hensyn er de nær 50 elevene som går på skolen, og som trives der. La meg kort få sitere fra en mail som for få minutter siden dukket opp på skjermen min fra foreldre som har sine barn ved Skjærgårdsskolen:

«Vil bare si takk for at du engasjerer deg for Skjærgårdsskolen! Vi setter stor pris på det! Vi har tre av våre barn på skolen. De stortrives og har de beste forutsetninger for en god læring i små klasser med engasjerte og faglig dyktige lærere. De opplever trygghet og samhold i hverdagen (og det på tross av det media-kjøret som har vært ...) For oss foreldre betyr det så mye at skolen samarbeider med oss når det gjelder de kristne verdier som tross alt vårt land også er bygd på. Friheten til å velge det vi mener er best for våre barn, den foreldreretten er vi villig til å kjempe for. Takk til dere i Fremskrittspartiet som også mener at valgfriheten er viktig, og vil kjempe for den! Det er en viktig sak! Takk igjen!»

Jeg ber statsråden merke seg de ordene som jeg nå refererte fra Maylin Nyberg.

Statsråd Kristin Clemet [11:57:23]: Jeg er sikker på at den mailen er oppriktig ment, men det er med respekt å melde ikke dette vi diskuterer. Det denne regjeringen har fremmet forslag til, og fått vedtatt, er en friskolereform i Norge som nettopp legger vekt på valgfriheten. Der har vi ingenting å skamme oss over. Men i likhet med Fremskrittspartiet er vi opptatt av lov og orden, og friskoleloven er prinsipielt sett en tilskuddslov, hvor det er mulig å få store tilskudd fra fellesskapets midler, forutsatt at visse premisser og kriterier er oppfylt. Det er den loven vi forsøker å følge etter beste evne. Mer om denne saken synes jeg ikke det er riktig å si, siden departementet er potensiell klageinstans.