Stortinget - Møte tirsdag den 7. desember 2004 kl. 10

Dato: 07.12.2004

Dokumenter: (Budsjett-innst. S. nr. 13 (2004-2005), jf. St.prp. nr.1 (2004-2005), St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 2, 5 og 6 (2004-2005) ogDokument nr. 8:1 (2004-2005))

Sak nr. 1

Innstilling frå samferdselskomiteen om løyvingar på statsbudsjettet for 2005, kapittel under Fiskeri- og kystdepartementet og Samferdselsdepartementet (rammeområde 18), og forslag frå stortingsrepresentantane Åslaug Haga og Jorunn Ringstad

Votering i sak nr. 1

Presidenten: Under debatten er det satt fram ni forslag. Det er

 • forslag nr. 1, fra Heidi Sørensen på vegne av Sosialistisk Venstreparti

 • forslagene nr. 2–4, fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt på vegne av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet

 • forslag nr. 5, fra Kenneth Svendsen på vegne av Fremskrittspartiet og Sosialistisk Venstreparti

 • forslag nr. 6, fra Heidi Sørensen på vegne av Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet

 • forslagene nr. 7–9, fra Kenneth Svendsen på vegne av Fremskrittspartiet

Det voteres først over forslagene nr. 7, 8 og 9, fra Fremskrittspartiet.

Forslag nr. 7 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen overføre eierskapet for NSB AS fra Samferdselsdepartementet til Næringsdepartementet.»

Forslag nr. 8 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om å børsnotere Mesta AS.»

Forslag nr. 9 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen fremme sak om opphevelse av Posten Norge AS" monopol på ombæring av brev med lavere vekt enn 100 gram.»

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet ble med 82 mot 15 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 18.22.44)

Presidenten: Forslag nr. 6, fra Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, er omgjort til oversendelsesforslag. Forslagets ordlyd endres da til:

«Det henstilles til Regjeringen å gi hurtigruteskipet «Gamle Finnmarken» og hurtigrutemuseet på Stokmarknes status som nasjonalt hurtigrutemuseum under Samferdselsdepartementets ansvarsområde.»

Presidenten foreslår at forslaget blir oversendt Regjeringen uten realitetsbehandling. – Det anses vedtatt.

Det voteres over forslag nr. 5, fra Fremskrittspartiet og Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

 • «1. Det opprettes en ny post 61 under kap. 1320 som skal øremerkes fast dekke og økt bæreevne på fylkesvegnettet.

 • 2. Det utarbeides en 5-årig handlingsplan for oppgradering av fylkesvegnettet med fast dekke og styrket bæreevne.»

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 68 mot 29 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 18.23.14)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 2, 3 og 4, fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet.

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen komme tilbake til Stortinget med en egen sak om statlige og kommunale avgifter og gebyrer i lys av målsettingen om å få en større andel av godstransporten over på bane og kjøl.»

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber Regjeringa:

 • 2. Stoppe Vegdirektoratets planer om nedleggelse av trafikkstasjoner.

 • 3. Foreta en konsekvensutredning av nedleggelsesplanene, med henblikk på å klargjøre konsekvensene for både enkeltpersoner, næringsliv, lokalsamfunn og trafikksikkerhet.»

Forslag nr. 4 lyder:

«Beslutningen om konkurranseutsetting og omdanning av Jernbaneverkets produksjonsvirksomhet avvises.»

Votering:Forslagene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet ble med 51 mot 46 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 18.23.34)

Presidenten: Nå vil presidenten la votere over forslag nr. 1, fra Sosialistisk Venstreparti, til rammeområde 18. Forslaget lyder:

"Rammeområde 18 (Samferdsel) I

På statsbudsjettet for 2005 bevilges under:

Kap.PostFormål:KronerKroner
Utgifter:
1062Kystverket (jf. kap. 4062)
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 45876 600 000
21Spesielle driftsutgifter 3 510 000
30Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres222 200 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 140 080 000
46Trafikksentral Nord-Norge, kan overføres54 340 000
60Tilskudd til fiskerihavneanlegg, kan overføres28 300 000
70Tilskudd Redningsselskapet 60 100 000
1070Loran-C (jf. kap. 4070)
1Driftsutgifter 27 400 000
1300Samferdselsdepartementet (jf. kap. 4300)
1Driftsutgifter 92 300 000
70Tilskudd til internasjonale organisasjoner 13 000 000
71Tilskudd til trafikksikkerhetsformål mv. 17 900 000
1301Forskning og utvikling mv.
21Utredninger vedrørende miljø, trafikksikkerhet mv. 17 000 000
50Samferdselsforskning, kan overføres105 400 000
70Tilskudd til rasjonell og miljøvennlig transport mv., kan overføres27 600 000
71Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser for funksjonshemmede mv., kan overføres15 700 000
1310Flytransport
70Kjøp av innenlandske flyruter, kan nyttes under kap. 1311 post 71444 000 000
1311Tilskudd til regionale flyplasser
70Tilskudd til Avinors regionale flyplasser 40 000 000
71Tilskudd til ikke-statlige flyplasser, kan overføres, kan nyttes under kap. 1310 post 7013 400 000
1313Luftfartstilsynet (jf. kap 4313)
1Driftsutgifter 132 100 000
22Flyttekostnader, kan overføres47 700 000
1314Statens havarikommisjon for transport (jf. kap. 4314)
1Driftsutgifter 31 800 000
1320Statens vegvesen (jf. kap. 4320)
23Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m., kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72 5 968 000 000
29Vederlag til OPS-prosjekter, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30100 000 000
30Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31, post 33, post 60 og post 724 200 300 000
31Rassikring, kan overføres, kan nyttes under post 30 og post 60255 200 000
33Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, kan overføres, kan nyttes under post 30 og post 6046 100 000
35Vegutbygging i Bjørvika, kan overføres30 700 000
60Forsøk, kan overføres, kan nyttes under post 30, post 31 og post 33420 000 000
61Oppgradering av fylkesvegar 50 000 000
72Kjøp av riksvegferjetjenester, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 301 186 000 000
1321Mesta AS
71Tilskudd til restrukturering 280 100 000
1330Særskilte transporttiltak
60Særskilt tilskudd til kollektivtransport 206 300 000
70Kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen- Kirkenes 222 500 000
74Kompensasjon for el-avgift for elektrifisert skinnegående transport 24 000 000
1350Jernbaneverket (jf. kap. 4350)
22Omstruktureringskostnader, kan overføres0
23Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 302 773 000 000
25Drift og vedlikehold av Gardermobanen, kan overføres74 000 000
30Investeringer i linjen, kan overføres, kan nyttes under post 231 788 000 000
1351Persontransport med tog
70Kjøp av persontransport med tog 1 542 000 000
1354Statens jernbanetilsyn (jf. kap. 4354)
1Driftsutgifter 26 800 000
1355BaneService AS
71Tilskudd til restruktureringsforpliktelser 45 550 000
1360Samferdselsberedskap
1Driftsutgifter 3 200 000
30Transport- og sambandsanlegg, utstyr mv., kan overføres27 600 000
70Beredskapslagring, kan overføres600 000
71Tilskudd til samfunnspålagte oppgaver vedr. Totalforsvaret 14 200 000
1370Posttjenester
70Kjøp av posttjenester 326 000 000
1380Post- og teletilsynet (jf. kap. 4380)
1Driftsutgifter 154 400 000
22Flyttekostnader, kan overføres38 300 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres26 000 000
Totale utgifter 22 139 280 000
Inntekter:
4062Kystverket (jf. kap. 1062)
1Gebyrinntekter 532 390 000
2Andre inntekter 7 860 000
3Inntekter salg av fyreiendommer 10 000 000
4070Loran-C (jf. kap. 1070)
7Refusjoner 3 362 000
4300Samferdselsdepartementet (jf. kap. 1300)
1Refusjon fra Utenriksdepartementet 2 100 000
4313Luftfartstilsynet (jf. kap. 1313)
1Gebyrinntekter 90 600 000
4320Statens vegvesen (jf. kap. 1320)
1Salgsinntekter m.m. 18 200 000
2Diverse gebyrer 350 000 000
4Tilgodehavende fra fylkeskommunene 11 100 000
4350Jernbaneverket (jf. kap. 1350)
1Kjørevegsavgift 22 800 000
2Salg av utstyr og tjenester mv. 190 500 000
6Videresalg av elektrisitet til togdrift 173 500 000
7Betaling for bruk av Gardermobanen 76 500 000
4380Post- og teletilsynet (jf. kap. 1380)
1Diverse avgifter og gebyrer 170 400 000
5619Renter av lån til Oslo Lufthavn AS
80Renter 402 600 000
Totale inntekter 2 061 912 000

II Fullmakt til overskridelser

Stortinget samtykker i at Fiskeri- og kystdepartementet i 2005 kan overskride bevilgningen under kap. 1062 Kystverket post 21 Spesielle driftsutgifter, med inntil 15 mill. kroner dersom det er nødvendig å sette i verk tiltak mot akutt forurensning uten opphold og før Kongen kan gi slikt samtykke.

III Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Fiskeri- og kystdepartementet i 2005 kan foreta bestillinger utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap. PostBetegnelseSamlet ramme
1062Kystverket
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold 23 mill. kroner

IV Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Fiskeri- og kystdepartementet i 2005 kan:

(1)

overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekter under
kap. 1062 postene 1 og 45 kap. 4062 postene 1 og 2

(2)

nytte inntil 10 mill. kroner av salgsinntekter fra salg av ikke næringsaktive fiskerihavner under kap. 4062 post 2 til følgende formål under kap. 1062 post 30:

 • a) dekning av salgsomkostninger forbundet med salget.

 • b) oppgradering og vedlikehold av fiskerihavner.

V Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Fiskeri- og kystdepartementet i 2005 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
1062Kystverket
60Tilskudd til fiskerihavneanlegg 20 mill. kroner

VI Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Kystverket i 2005 kan inngå forpliktende kontrakter på kap. 1062 Kystverket post 30 Nyanlegg og større vedlikehold for inntil 50 mill. kroner utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger 50 mill. kroner.

VII Salg og bortfeste av fast eiendom

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2005 kan selge og bortfeste fast eiendom inntil en verdi av 50 mill. kroner i hvert enkelt tilfelle.

VIII Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2005 kan:

overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekter under
kap. 1313 post 1 kap. 4313 post 2

IX Merinntektsfullmakt

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2005 kan:

overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekter under
kap. 1320 postene 23 og 30 kap. 4320 postene 1 og 2

X Garantifullmakt

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2005 kan gi tilsagn om statsgaranti for 2. prioritetslån til anskaffelse og ombygging av ferjer i tilskuddsberettiget riksvegferjedrift, likevel slik at totalrammen for nytt og gammelt ansvar ikke overstiger 1 115 mill. kroner.

XI Fullmakt til forskuttering

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2005 kan inngå avtaler om forskuttering av midler til vegformål utover gitt bevilgning på kap. 1320 Statens vegvesen post 30 Riksveginvesteringer og post 60 Forsøk, likevel slik at samlet, løpende refusjonsforpliktelser ikke overstiger 1 500 mill. kroner. Forskutteringene skal refunderes uten kompensasjon for renter og prisstigning.

XII Fullmakter til å pådra staten forpliktelser knyttet til investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2005 kan forplikte staten for framtidige budsjetterminer utover gitt bevilgning på kap. 1320 Statens vegvesen post 30 Riksveginvesteringer og post 60 Forsøk, for investeringsprosjekter som ikke er omtalt med kostnadsoverslag overfor Stortinget, likevel slik at samlet ramme for gamle og nye forpliktelser ikke overstiger 2 000 mill. kroner.

XIII Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2005 kan:

overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekter under
kap. 1350 postene 23 og 30 kap. 4350 postene 2 og 6
kap. 1350 post 25 kap. 4350 post 7
kap. 1350 post 30 kap. 4350 post 37

XIV Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2005 kan bestille materiell utover gitte bevilgninger, likevel slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
1350Jernbaneverket
23, 25 og 30Drift, vedlikehold og investeringer 650 mill. kroner

XV Fullmakt til å pådra staten forpliktelser knyttet til investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2005 kan forplikte staten for framtidige budsjetterminer utover gitt bevilgning på kap. 1350 Jernbaneverket post 30 Investeringer i linjen, for investeringsprosjekter som ikke er omtalt med kostnadsoverslag overfor Stortinget, likevel slik at samlet ramme for gamle og nye forpliktelser ikke overstiger 150 mill. kroner.

XVI Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2005 kan bestille materiell utover bevilgningen, likevel slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
1380Post- og teletilsynet
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold 4 mill. kroner

XVII Overføringer til og fra reguleringsfondet

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2005 kan overføre inntil 10 mill. kroner til eller fra Post- og teletilsynets reguleringsfond.»

Voteringstavlene viste at det var avgitt 80 stemmer mot og 17 stemmer for forslaget.(Voteringsutskrift kl. 18.24.01)

Grethe G. Fossum (A) (fra salen): President! Jeg stemte feil!

Modulf Aukan (KrF) (fra salen): Eg stemte også feil!

Presidenten: Da tar vi voteringen én gang til.

V o t e r i n g:Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti ble med 83 mot 14 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 18.24.26)

Presidenten: Det voteres så over innstillingens forslag til vedtak under rammeområde 18.

Komiteen hadde innstillet:A. Rammeområde 18 (Samferdsel) I

På statsbudsjettet for 2005 bevilges under:

Kap.PostFormål:KronerKroner
Utgifter:
1062Kystverket (jf. kap. 4062)
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 45810 000 000
21Spesielle driftsutgifter 3 510 000
30Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres227 200 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 140 080 000
46Trafikksentral Nord-Norge, kan overføres44 340 000
60Tilskudd til fiskerihavneanlegg, kan overføres28 300 000
70Tilskudd Redningsselskapet 60 100 000
72Tilskudd til omstrukturering, kan overføres16 600 000
1070Loran-C (jf. kap. 4070)
1Driftsutgifter 27 400 000
1300Samferdselsdepartementet (jf. kap. 4300)
1Driftsutgifter 98 300 000
70Tilskudd til internasjonale organisasjoner 13 000 000
71Tilskudd til trafikksikkerhetsformål mv. 17 900 000
1301Forskning og utvikling mv.
21Utredninger vedrørende miljø, trafikksikkerhet mv. 17 000 000
50Samferdselsforskning, kan overføres100 400 000
70Tilskudd til rasjonell og miljøvennlig transport mv., kan overføres22 600 000
71Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser for funksjonshemmede mv., kan overføres15 700 000
1310Flytransport
70Kjøp av innenlandske flyruter, kan nyttes under kap. 1311 post 71444 000 000
1311Tilskudd til regionale flyplasser
70Tilskudd til Avinors regionale flyplasser 40 000 000
71Tilskudd til ikke-statlige flyplasser, kan overføres, kan nyttes under kap. 1310 post 7013 400 000
1313Luftfartstilsynet (jf. kap 4313)
1Driftsutgifter 132 100 000
22Flyttekostnader, kan overføres47 700 000
1314Statens havarikommisjon for transport (jf. kap. 4314)
1Driftsutgifter 31 800 000
1320Statens vegvesen (jf. kap. 4320)
23Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m., kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72 5 969 000 000
29Vederlag til OPS-prosjekter, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30100 000 000
30Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31, post 33, post 60 og post 724 872 300 000
31Rassikring, kan overføres, kan nyttes under post 30 og post 60210 200 000
33Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, kan overføres, kan nyttes under post 30 og post 6046 100 000
35Vegutbygging i Bjørvika, kan overføres30 700 000
60Forsøk, kan overføres, kan nyttes under post 30, post 31 og post 33420 000 000
72Kjøp av riksvegferjetjenester, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 301 182 000 000
1321Mesta AS
71Tilskudd til restrukturering 280 100 000
1330Særskilte transporttiltak
60Særskilt tilskudd til kollektivtransport 116 300 000
70Kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen-Kirkenes 222 500 000
74Kompensasjon for el-avgift for elektrifisert skinnegående transport 24 000 000
1350Jernbaneverket (jf. kap. 4350)
22Omstruktureringskostnader, kan overføres35 000 000
23Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 302 773 000 000
25Drift og vedlikehold av Gardermobanen, kan overføres74 000 000
30Investeringer i linjen, kan overføres, kan nyttes under post 231 388 000 000
1351Persontransport med tog
70Kjøp av persontransport med tog 1 502 000 000
1354Statens jernbanetilsyn (jf. kap. 4354)
1Driftsutgifter 26 800 000
1355BaneService AS
71Tilskudd til restruktureringsforpliktelser 45 550 000
1360Samferdselsberedskap
1Driftsutgifter 3 200 000
30Transport- og sambandsanlegg, utstyr mv., kan overføres27 600 000
70Beredskapslagring, kan overføres600 000
71Tilskudd til samfunnspålagte oppgaver vedr. Totalforsvaret 14 200 000
1370Posttjenester
70Kjøp av posttjenester 326 000 000
1380Post- og teletilsynet (jf. kap. 4380)
1Driftsutgifter 154 400 000
22Flyttekostnader, kan overføres38 300 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 26 000 000
Totale utgifter 22 159 280 000
Inntekter:
4062Kystverket (jf. kap. 1062)
1Gebyrinntekter 532 390 000
2Andre inntekter 7 860 000
3Inntekter salg av fyreiendommer 10 000 000
4070Loran-C (jf. kap. 1070)
7Refusjoner 3 362 000
4300Samferdselsdepartementet (jf. kap. 1300)
1Refusjon fra Utenriksdepartementet 2 100 000
4313Luftfartstilsynet (jf. kap. 1313)
1Gebyrinntekter 90 600 000
4320Statens vegvesen (jf. kap. 1320)
1Salgsinntekter m.m. 18 200 000
2Diverse gebyrer 350 000 000
4Tilgodehavende fra fylkeskommunene 11 100 000
4350Jernbaneverket (jf. kap. 1350)
1Kjørevegsavgift 42 800 000
2Salg av utstyr og tjenester mv. 190 500 000
6Videresalg av elektrisitet til togdrift 173 500 000
7Betaling for bruk av Gardermobanen 76 500 000
4380Post- og teletilsynet (jf. kap. 1380)
1Diverse avgifter og gebyrer 170 400 000
5619Renter av lån til Oslo Lufthavn AS
80Renter 402 600 000
Totale inntekter 2 081 912 000

II Fullmakt til overskridelser

Stortinget samtykker i at Fiskeri- og kystdepartementet i 2005 kan overskride bevilgningen under kap. 1062 Kystverket post 21 Spesielle driftsutgifter, med inntil 15 mill. kroner dersom det er nødvendig å sette i verk tiltak mot akutt forurensning uten opphold og før Kongen kan gi slikt samtykke.

III Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Fiskeri- og kystdepartementet i 2005 kan foreta bestillinger utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap. PostBetegnelseSamlet ramme
1062Kystverket
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold 23 mill. kroner

IV Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Fiskeri- og kystdepartementet i 2005 kan:

(1)

overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekter under
kap. 1062 postene 1 og 45 kap. 4062 postene 1 og 2

(2)

nytte inntil 10 mill. kroner av salgsinntekter fra salg av ikke næringsaktive fiskerihavner under kap. 4062 post 2 til følgende formål under kap. 1062 post 30:

 • a) dekning av salgsomkostninger forbundet med salget.

 • b) oppgradering og vedlikehold av fiskerihavner.

V Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Fiskeri- og kystdepartementet i 2005 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
1062Kystverket
60Tilskudd til fiskerihavneanlegg 20 mill. kroner

VI

Stortinget samtykker i at:

 • 1. Kystverkets produksjonsvirksomhet omdannes til statlig aksjeselskap underlagt Fiskeri- og kystdepartementet med virkning fra 1. januar 2005.

 • 2. Dersom styret i Kystverket produksjon går inn for fortsatt medlemskap i Statens Pensjonskasse, kan Moderniseringsdepartementet etter søknad og en konkret vurdering treffe vedtak om dette.

VII Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Kystverket i 2005 kan inngå forpliktende kontrakter på kap. 1062 Kystverket post 30 Nyanlegg og større vedlikehold for inntil 50 mill. kroner utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger 50 mill. kroner.

VIII Salg og bortfeste av fast eiendom

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2005 kan selge og bortfeste fast eiendom inntil en verdi av 50 mill. kroner i hvert enkelt tilfelle.

IX Merinntektsfullmakt

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2005 kan:

overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekter under
kap. 1313 post 1kap. 4313 post 2

X Merinntektsfullmakt

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2005 kan:

overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekter under
kap. 1320 postene 23 og 30kap. 4320 postene 1 og 2

XI Garantifullmakt

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2005 kan gi tilsagn om statsgaranti for 2. prioritetslån til anskaffelse og ombygging av ferjer i tilskuddsberettiget riksvegferjedrift, likevel slik at totalrammen for nytt og gammelt ansvar ikke overstiger 1 115 mill. kroner.

XII Fullmakt til forskuttering

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2005 kan inngå avtaler om forskuttering av midler til vegformål utover gitt bevilgning på kap. 1320 Statens vegvesen post 30 Riksveginvesteringer og post 60 Forsøk, likevel slik at samlet, løpende refusjonsforpliktelser ikke overstiger 1 500 mill. kroner. Forskutteringene skal refunderes uten kompensasjon for renter og prisstigning.

XIII Fullmakt til å pådra staten forpliktelser knyttet til investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2005 kan forplikte staten for framtidige budsjetterminer utover gitt bevilgning på kap. 1320 Statens vegvesen post 30 Riksveginvesteringer og post 60 Forsøk, for investeringsprosjekter som ikke er omtalt med kostnadsoverslag overfor Stortinget, likevel slik at samlet ramme for gamle og nye forpliktelser ikke overstiger 2 000 mill. kroner.

XIV Merinntektsfullmakt

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2005 kan:

overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekter under
kap. 1350 postene 23 og 30 kap. 4350 postene 2 og 6
kap. 1350 post 25 kap. 4350 post 7
kap. 1350 post 30 kap. 4350 post 37

XV Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2005 kan bestille materiell utover gitte bevilgninger, likevel slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
1350Jernbaneverket
23, 25 og 30Drift, vedlikehold og investeringer 650 mill. kroner

XVI Fullmakt til å pådra staten forpliktelser knyttet til investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2005 kan forplikte staten for framtidige budsjetterminer utover gitt bevilgning på kap. 1350 Jernbaneverket post 30 Investeringer i linjen, for investeringsprosjekter som ikke er omtalt med kostnadsoverslag overfor Stortinget, likevel slik at samlet ramme for gamle og nye forpliktelser ikke overstiger 150 mill. kroner.

XVII Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2005 kan bestille materiell utover bevilgningen, likevel slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
1380Post- og teletilsynet
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold 4 mill. kroner

XVIII Overføringer til og fra reguleringsfondet

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2005 kan overføre inntil 10 mill. kroner til eller fra Post- og teletilsynets reguleringsfond.

XIX

Stortinget samtykker i at:

 • 1. Samferdselsdepartementet får fullmakt til å overføre eiendeler, rettigheter og forpliktelser fra Jernbaneverket til BaneService AS i samsvar med forslaget i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 2 (2004-2005).

 • 2. Kongen i statsråd gis fullmakt til å fastsette endelige bevilgninger vedrørende overdragelse av eiendeler og arbeidskapital i forbindelse med omdanning av virksomheten. Det endelige beløpet fastsettes på grunnlag av bekreftet tingsinnskudd.

 • 3. Kongen i statsråd gis fullmakt til å fastsette endelige bevilgninger til lån og egenkapital for BaneService AS. Det endelige beløpet fastsettes på grunnlag av bekreftet tingsinnskudd.

 • 4. Dersom styret i BaneService går inn for fortsatt medlemskap i Statens Pensjonskasse, kan Moderniseringsdepartementet etter søknad og en konkret vurdering treffe vedtak om dette.

Presidenten: Presidenten antar at Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet går imot innstillingen.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes med 53 mot 45 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 18.25.00)

Presidenten: Det gjenstår å votere over B.

Komiteen hadde innstillet:B. Rammeuavhengig forslag

Dokument nr. 8:1 (2004-2005) – forslag fra stortingsrepresentantene Åslaug Haga og Jorunn Ringstad om stopp og konsekvensutredning av forslaget om nedleggelse av trafikkstasjoner som en del av omleggingen av Statens vegvesen – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.