Stortinget - Møte torsdag den 2. juni 2005 kl. 10

Dato: 02.06.2005

Dokumenter: (Innst. S. nr. 216 (2004-2005), jf. St.prp. nr. 56 (2004-2005))

Sak nr. 6

Innstilling frå kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av europaparlaments- og rådsvedtak nr. 2241/2004/EF av 15. desember 2004 om en enhetlig fellesskapsramme for å skape klarhet i kvalifikasjoner og kompetanse (Europass)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 2588)

Votering i sak nr. 6

Komiteen hadde innstillet:

Stortinget samtykkjer i deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av europaparlaments- og rådsvedtak nr. 2241/2004/EF av 15. desember 2004 om en enhetlig fellesskapsramme for å skape klarhet i kvalifikasjoner og kompetanse (Europass).

Votering:Komiteens innstilling bifaltes mot 1 stemme.

Presidenten: I sak nr. 7 foreligger det ikke noe voteringstema.