Stortinget - Møte torsdag den 2. juni 2005 kl. 10

Dato: 02.06.2005
President: Jørgen Kosmo

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Redegjørelse av forsvarsministeren vedrørende EUs innsatsstyrker, forhåndslagring og den videre innsats i Afghanistan

 • Sak nr. 2

  Innstilling fra forsvarskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Marit Nybakk, Bendiks H. Arnesen, Grethe Fossli, Kjetil Bjørklund, Marit Arnstad, Per Ove Width og Øyvind Korsberg om fortsatt stasjonering av Forsvarets 337 skvadron – Kystvakthelikopterskvadronen – med skvadronledelse på Bardufoss også etter innfasing av de nye NH90-helikoptrene ( (Innst. S. nr. 194 (2004-2005), jf. Dokument nr. 8:69 (2004-2005)))

 • Sak nr. 3

  Innstilling fra forsvarskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Marit Nybakk, Gunnar Halvorsen, Tore Nordtun og Marit Arnstad om initiativ overfor næringslivet i Rogaland med tanke på å bygge en helikoptersimulator for NH90-helikoptre på Stavanger lufthavn/Sola flystasjon ( (Innst. S. nr. 204 (2004-2005), jf. Dokument nr. 8:70 (2004-2005)))

 • Sak nr. 4

  Interpellasjon fra representanten Magnar Lund Bergo til kultur- og kirkeministeren:
  «Cirka 50 000 personer i Norge lider av spilleavhengighet. Minst like mange befinner seg i faresonen. Nordmenn er nummer 1 i Europa på å spille bort penger. I påvente av en dom i lagmannsretten har kulturministeren utsatt innføringen av monopolet på drift av spilleautomater til 31. desember 2005. Samtidig ser vi at flere mennesker får spilleproblemer. Markedsføringen gir urealistiske forventninger, og tapsproblemer forties, og nettspillene gir frykt for en ny boom av spilleavhengige. Det mangler behandlingsplasser, Norsk Tippings markedsføring er unyansert, og nettspillene har en eksplosiv vekst. Det er forståelig at statsråden avventer dommen fra lagmannsretten når det gjelder monopol på automater, men mens vi venter, blir flere hektet og familier skadelidende. Utsettelsen øker behovet for strakstiltak.
  Hva vil statsråden gjøre for å hindre at flere blir spilleavhengige, og for å hjelpe de som allerede er det?»

 • Sak nr. 5

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om opplæringen innenfor kriminalomsorgen ( (Innst. S. nr. 196 (2004-2005), jf. St.meld. nr. 27 (2004-2005)))

 • Sak nr. 6

  Innstilling frå kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av europaparlaments- og rådsvedtak nr. 2241/2004/EF av 15. desember 2004 om en enhetlig fellesskapsramme for å skape klarhet i kvalifikasjoner og kompetanse (Europass) ((Innst. S. nr. 216 (2004-2005), jf. St.prp. nr. 56 (2004-2005)))

 • Sak nr. 7

  Interpellasjon fra representanten Rolf Reikvam til utdannings- og forskningsministeren:
  «Det er departementet som fastsetter læreplanene. I Innst. S. nr. 268 (2003-2004) om kultur for læring uttalte komiteen blant annet: «Læreplanene må ha mål som omfatter faktakunnskaper og ferdigheter samt mål for utvikling av analytisk evne og evne til selvstendig refleksjon.» Den foreløpige og ikke godkjente planen har en språklig form der målene er utformet som imperativer: «Elevene skal kunne.» Læring og utvikling er en sammensatt prosess og forløper ulikt for elever. Læreplanmål som er utformet som imperativer, kan lett bli instrumentalistiske. Faren er også at de ikke klarer å fange opp skolens mål om å utvikle elevenes analytiske evne og evne til refleksjon, altså skolens dannelsesmål. Basisferdighetene skal være gjennomgående og kunne gjenkjennes i alle læreplaner på alle nivåer. Dette er en krevende prosess.
  Er statsråden tilfreds med utkastene, og ivaretas de målene Stortinget har satt, på en tilfredsstillende måte?»

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 14.43.