Stortinget - Møte tirsdag den 25. april 2006 kl. 10

Dato: 25.04.2006

Referatsaker

Referat

 •  1.(197)

  Helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (St.meld. nr. 12 (2005-2006))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 •  2.(198)

  Tilleggsbevilgning i 2006 til arbeidet med verdikjeder for CO2 og etablering av et renseanlegg i tilknytning til gasskraftverket på Kårstø (St.prp. nr. 50 (2005-2006))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 •  3.(199)

  Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 146/2005 av 2. desember 2005 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2003/54/EF (elektrisitetsdirektiv II), direktiv 2003/55/EF (gassmarkedsdirektiv II), forordning 1228/2003/EF (grensehandel) og kommisjonsavgjerd 2003/796/EF (europeisk gruppe av reguleringsstyresmakter) (St.prp. nr. 52 (2005-2006))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 •  4.(200)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Gunn Berit Gjerde, Odd Einar Dørum og Gunvald Ludvigsen om ny finansieringsmodell for kulturbygg i Norge (Dokument nr. 8:72 (2005-2006))

 •  5.(201)

  Forslag fra stortingsrepresentantene André Oktay Dahl, Olemic Thommessen, Gunnar Gundersen og Elisabeth Aspaker om nasjonal antidopinglovgiving (Dokument nr. 8:75 (2005-2006))

  Enst.: Nr. 4 og 5 sendes familie- og kulturkomiteen.

 •  6.(202)

  Kredittmeldinga 2005 (St.meld. nr. 13 (2005-2006))

 •  7.(203)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Gunnar Kvassheim, Gunn Berit Gjerde, Lars Sponheim og André N. Skjelstad om å justere beløpsgrensene for arbeidsgiveravgiftsfritak for lønnet arbeid for veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon i tråd med den generelle lønnsveksten (Dokument nr. 8:76 (2005-2006))

  Enst.: Nr. 6 og 7 sendes finanskomiteen.

 •  8.(204)

  Økonomisk styring i Forsvaret (St.meld. nr. 10 (2005-2006))

  Enst.: Sendes forsvarskomiteen.

 •  9.(205)

  Samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon av 4. april 1997 om menneskerettigheter og biomedisin (St.prp. nr. 53 (2005-2006))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 10.(206)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Torbjørn Hansen, Petter Løvik og Inge Lønning om tiltak for bedring av matsikkerhet (Dokument nr. 8:73 (2005-2006))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for næringskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 11.(207)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Endre Skjervø, Harald T. Nesvik, Vigdis Giltun og Jan-Henrik Fredriksen om å opprette en ny samordnet erstatningsordning for de som er blitt smittet av hepatitt C gjennom blodoverføringer i det norske helsevesen, i tråd med Hepatitt C-utvalgets tilråding (Dokument nr. 8:77 (2005-2006))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 12.(208)

  Samtykke til ratifikasjon av FN-konvensjonen mot korrupsjon av 31. oktober 2003 (St.prp. nr. 49 (2005-2006))

  Enst.: Sendes justiskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 13.(209)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Elisabeth Aspaker, André Oktay Dahl og Olemic Thommessen om bekjempelse av seksuelle overgrep mot barn med særlig fokus på barn og unges økte bruk av nye elektroniske media (Dokument nr. 8:74 (2005-2006))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 14.(210)

  Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 41/2006 av 10. mars 2006 om innlemming i EØS-avtala av EU-programmet IDABC (St.prp. nr. 54 (2005-2006))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 15.(211)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Arne Sortevik, Bård Hoksrud, Per Sandberg og Kenneth Svendsen om en vurdering av samferdselsmessige tiltak som kan sikre øysamfunn og kystkommuner bedre næringsmessig verdiskaping (Dokument nr. 8:71 (2005-2006))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 16.(212)

  Samtykke til inngåelse av overenskomst av 20. februar 2006 mellom Norge og Danmark sammen med Grønlands landsstyre om avgrensning av kontinentalsokkelen og fiskerisonene i området mellom Grønland og Svalbard (St.prp. nr. 51 (2005-2006))

 • 17.(213)

  Samarbeidet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i 2005 (St.meld. nr. 11 (2005-2006))

  Enst.: Nr. 16 og 17 sendes utenrikskomiteen.