Stortinget - Møte torsdag den 15. februar 2007 kl. 10

Dato: 15.02.2007

Formalia

Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Jens Marcussen

Presidenten: Ærede medrepresentanter!

Tidligere stortingsrepresentant Jens Marcussen døde 29. januar, 80 år gammel, etter en tids sykdom. Han døde hjemme og hadde etter eget ønske en stille og rolig begravelse med bare familien til stede. Han ble stedt til hvile i Dypvåg kirke fredag 2. februar 2007.

Jens Marcussen ble født 20. mai 1926 i Dypvåg i Aust-Agder. Han fikk en allsidig bakgrunn og ble samfunnsengasjert allerede i oppveksten. Etter eksamen ved Oslo Handelsgymnasium i 1946 og befalskurs i Luftforsvaret i 1947 var han gårdsgutt, postfunksjonær, butikkekspeditør, kontorist i London og i Newcastle og kontorist ved farens rederikontor på Askerøy i 1952–1957, før han selv overtok rederiet i 1958.

Han giftet seg i 1951 med Marta Margarita Christophersen, kalt Martita, og de fikk tre barn sammen.

Jens Marcussen ble innvalgt i Dypvåg kommunestyre på Høyres liste i 1952 og var medlem av kommunestyret til sammenslåingen med Tvedestrand i 1960. Deretter var han medlem av Tvedestrand kommunestyre frem til 1975 og i 1980–1981. Han var medlem av Tvedestrand formannskap i 1960–1974, varaordfører i 1965–1966 og ordfører i 1968–1971. Han var medlem av Aust-Agder fylkesting i perioden 1968–1971 og 1976–1980, fylkesvaraordfører i 1968–1971 og formann i Aust-Agder fylkesskolestyre. Han hadde en rekke kommunale og fylkeskommunale tillitsverv fra 1952–1981. Han var formann i Dypvåg Høyre, formann i Tvedestrand Høyre, formann i Aust-Agder Høyre og medlem av Høyres sentralstyre i 1972–1975.

Jens Marcussen gikk over til Fremskrittspartiet i 1975/76. Han ble redaktør i avisen Fremskritt og gruppesekretær for Fremskrittspartiets stortingsgruppe i 1976. Han ble valgt til første viseformann i Fremskrittspartiet i 1976, og stilte til valg som formann i 1978, men tapte idet herværende president vant, noe som likevel ikke hindret oss i å ha et godt og nært samarbeid i flere tiår. Jens Marcussen var ordfører i Fremskrittspartiets landsstyre i tiden 1979–1981.

Jens Marcussen ble innvalgt som representant fra Rogaland for Fremskrittspartiet i 1981. Han falt ut av Stortinget i perioden 1985–1989, men kom tilbake som representant fra hjemfylket Aust-Agder i perioden 1989–1993. Jens Marcussen var medlem av landbrukskomiteen i Stortinget i sin første periode og leder av sjøfarts- og fiskerikomiteen i sin andre periode. Han var første varapresident i Lagtinget fra 1989 og ut perioden.

Etter at han gikk ut av Stortinget i 1993, var han fortsatt levende opptatt av politikk og samfunnssaker. Han var i en årrekke medlem og nestleder i Norges Banks representantskap og således på jevnlig besøk til hovedstaden, hvor han også benyttet anledningen til å gi gode råd og synspunkter til Fremskrittspartiet og gruppens ledelse som det ble satt meget stor pris på.

Jens Marcussen var en av dem som tidlig hadde tro på Fremskrittspartiet og ble en av partiets høvdinger. Han bidrog også til å kaste glans over partiets siste landsmøte med sin tilstedeværelse og hilsningstale. I Stortinget fikk Jens Marcussen gode venner og kolleger i alle partigrupper. Han var omgjengelig og stilte også opp som hjelper for andre når de trengte det. Jens Marcussen hadde alltid landets beste for øye, og kjempet iherdig for å styrke norsk internasjonal skipsfart, samtidig som han også minnet den yngre generasjon om å lære av lærdommene fra siste verdenskrig med hensyn til forsvars- og sikkerhetspolitikken.

Jens Marcussen vil bli savnet av mange, og særlig av dem av oss som hadde gleden av å samarbeide nært med ham gjennom mange år.

Vi takker Jens Marcussen for hans innsats i norsk samfunnsliv, minnes hans arbeid i Stortinget og lyser fred over hans minne.

Representantene påhørte stående presidentens minnetale.

Presidenten: Fra Venstres stortingsgruppe foreligger søknad om at den innvilgede velferdspermisjonen for representanten Trine Skei Grande endres til sykepermisjon fra og med 15. februar og inntil videre.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  • 1. Søknaden behandles straks og innvilges.

  • 2. Vararepresentanten, Alvhild Hedstein, innkalles for fortsatt å møte i permisjonstiden.

Presidenten: Representanten Torbjørn Hansen vil fremsette et representantforslag.

Torbjørn Hansen (H) [10:08:05]: Jeg vil på vegne av stortingsrepresentantene Gunnar Gundersen, Peter Skovholt Gitmark, Ivar Kristiansen, Bent Høie og meg selv fremme forslag om å fjerne boplikten og prisreguleringen av landbrukseiendom.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.