Stortinget - Møte tirsdag den 8. mai 2007 kl. 10

Dato: 08.05.2007
President: Carl I. Hagen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjetterminen 2005 ((Innst. S. nr. 155 (2006-2007), jf. Dokument nr. 1 (2006-2007)))

 • Sak nr. 2

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse om brukerretting av offentlige tjenester ((Innst. S. nr. 156 (2006-2007), jf. Dokument nr. 3:3 (2006-2007)))

 • Sak nr. 3

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av fastsettelse av særavgifter i toll- og avgiftsetaten ((Innst. S. nr. 157 (2006-2007), jf. Dokument nr. 3:4 (2006-2007)))

 • Sak nr. 4

  Interpellasjon fra representanten Svein Flåtten til finansministeren:
  «Det er nå stor knapphet på arbeidskraft i mange næringer, og mange steder er det flere ledige stillinger enn arbeidssøkere. Dette fører til produksjonsbegrensninger og lønnspress. Import av arbeidskraft har delvis hjulpet oss så langt. Nå strammes arbeidsmarkedene i Øst-Europa og i Sverige. Faren for norsk kostnadsøkning stiger. Det skaper press på både rente og valuta. Samtidig står altfor mange utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. For en del av disse vil det straffe seg økonomisk å gå fra trygd til arbeid. Moderniseringen av vårt økonomiske system, bl.a. gjennom skattereformen i 1992, innebar redusert bedrifts- og marginalskatt på arbeidsinntekter og stimulering til sparing. Skattereformen i 2003 videreførte dette. Regjeringen har fra høsten 2005 systematisk økt skattene og redusert insentivene til sparing.
  Hvordan vil statsråden bruke skattepolitikken for å stimulere til arbeid og sparing?»

 • Sak nr. 5

  Interpellasjon fra representanten Hans Olav Syversen til finansministeren:
  «Det er bred enighet om at skatte- og avgiftsinsentiver er viktige virkemidler for å nå miljøpolitiske mål. En tilsvarende argumentasjon kan føres også når det gjelder folkehelsepolitikken. Nasjonalt råd for ernæring har nylig sterkt anbefalt en sterkere avgiftsdifferensiering ut fra effekter for folkehelsen, bl.a. gjennom bortfall av merverdiavgift på frukt og grønnsaker. Slike virkemidler skal vurderes ifølge den fremlagte planen for bedre kosthold i befolkningen (2007-2011), uten at det er konkretisert nærmere hvordan og når vurderingene skal presenteres.
  Er statsråden enig i at folkehelsegevinster også er et relevant moment å ta hensyn til ved utformingen av skatte- og avgiftssystemet, og vil statsråden bidra til at den lovede utredningen blir prioritert slik at Stortinget kan få seg forelagt et godt beslutningsgrunnlag, f.eks. i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2008?»

 • Sak nr. 6

  Interpellasjon fra representanten Dagfinn Høybråten til finansministeren:
  «Mye av samfunnsdebatten i Norge dreier seg om hvordan privat og offentlig forbruk kan økes ytterligere. Samtidig som det er klart at økonomisk velferd og fordelingen av denne er sentralt for opplevelsen av et godt samfunn, viser mange andre indikatorer at opplevelsen av livskvalitet avhenger også av mange andre viktige verdier som ikke kan måles gjennom tradisjonelle verdiskapingsmål. En økt forståelse i samfunnet av at livskvalitet dreier seg om langt mer enn forbruk, er også nødvendig for å sikre forståelse for de tiltak som må gjennomføres i Norge som vårt bidrag i kampen for en global, bærekraftig utvikling.
  Hvilke tiltak mener statsråden kan være hensiktsmessige for å flytte fokus i samfunnsdebatten fra velstandsutvikling til utvikling av livskvalitet, for eksempel utvikling av nye indikatorer for en god samfunnsutvikling?»

 • Sak nr. 7

  Innstilling fra næringskomiteen om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs rammeprogram for konkurranseevne og innovasjon (2007-2013) ((Innst. S. nr. 181 (2006-2007), jf. St.prp. nr. 50 (2006-2007)))

 • Sak nr. 8

  Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn Hansen, Gunnar Gundersen, Peter Skovholt Gitmark, Ivar Kristiansen og Bent Høie om å fjerne boplikten og prisreguleringen av landbrukseiendom ((Innst. S. nr. 182 (2006-2007), jf. Dokument nr. 8:40(2006-2007)))

 • Sak nr. 8 (videre behandling av saken)

  Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn Hansen, Gunnar Gundersen, Peter Skovholt Gitmark, Ivar Kristiansen og Bent Høie om å fjerne boplikten og prisreguleringen av landbrukseiendom ((Innst. S. nr. 182 (2006-2007), jf. Dokument nr. 8:40(2006-2007)))

 • Sak nr. 9

  Interpellasjon fra representanten Børge Brende til olje- og energiministeren:
  «En mer sårbar kraftforsyning der forbruket av elektrisk kraft har økt betydelig mer enn kraftproduksjonen den senere tid, har ført til betydelig underbalanse i kraftforsyningen i enkelte landsdeler. Dette burde først og fremst resultert i at Regjeringen hadde initiert økt lokal energiproduksjon. Når lokal utbygging ikke iverksettes, planlegger energimyndighetene i stedet fremføring av store og nye kraftlinjer. Det er planlagt kraftlinjer gjennom verdifulle naturlandskap i hele landet.
  Hva vil Regjeringen gjøre for å sikre tilstrekkelig lokal kraftproduksjon slik at en kan unngå linjene, og hvis ikke dette gjennomføres, hvordan vil statsråden følge opp vedtaket fra Senterpartiets landsmøte hvor det fremgår at en vil ta initiativ for at kraftlinjer, 420 kV, skal legges i kabel der miljøkostnadene med luftspenn er store?»

 • Sak nr. 10

  Interpellasjon fra representanten Børge Brende til fiskeri- og kystministeren:
  «Petroleumsvirksomhet på norsk sektor i Barentshavet, fremtidig oljeutvinning i russiske havområder og i Nordvest-Russland og økende skipstrafikk langs kysten vår stiller norsk oljevernberedskap overfor nye utfordringer. Ny aktivitet og økende skipstrafikk gjør det nødvendig å styrke oljevernberedskapen. Kystverket slo nylig fast i en rapport at de mangler 200 mill. kroner årlig for å kunne ivareta en forsvarlig oljevernberedskap i årene fremover. Statsråden har tidligere ment at oljevernberedskapen er god nok.
  Med de nye opplysninger som er fremkommet fra Kystverket, står statsråden fast ved at beredskapen er tilstrekkelig, og hvis ikke, når vil Regjeringen følge opp Kystverkets rapport og styrke oljevernberedskapen slik at den kan håndtere dagens og kommende års behov på forsvarlig vis?»

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 20.47.