Stortinget - Møte torsdag den 29. november 2007 kl. 10

Dato: 29.11.2007

Formalia

Presidenten: Den innkalte vararepresentant for Finnmark fylke, Bjørn Sturla Odden, har tatt sete.

Fra representanten Børge Brende foreligger søknad om permisjon i tiden fra og med 1. januar 2008 og ut Stortingets vårsesjon for å tiltre stilling i World Economic Forum i Genève.

Stortingspresident Thorbjørn Jagland har bedt om ordet.

Stortingspresident Thorbjørn Jagland [10:02:04]: Jeg vil gjerne orientere om hvorfor Presidentskapet tilrår at denne permisjonen blir gitt.

Utgangspunktet er Grunnloven, som regulerer muligheten for å nedlegge et stortingsmandat, dvs.: En slik mulighet foreligger ikke. Vi har likevel tilfeller der stortingsrepresentanter har gått ut av Stortinget før perioden er omme.

Det er i hovedsak to kategorier tilfeller. Det ene er når en representant blir utnevnt i statsråd, f.eks. til ambassadør. Da mister vedkommende sin valgbarhet og må straks tre ut av Stortinget. Det samme gjelder om en representant tar en annen stilling i et departement. Den andre kategorien er det tilfellet vi nå står overfor, som altså dreier seg om å få en permisjon fordi vedkommende har fått en annen type stilling. Vi har ett tidligere tilfelle som vi kan vise til, nemlig da Paul Thyness fikk permisjon for å tiltre en jobb som nestleder i FNs utviklingsprogram, UNDP. Da ble det formulert slik at man kan fravike Grunnloven hvis det er i nasjonal interesse at Norge får en slik jobb.

Børge Brende har fått jobb som Managing Director i World Economic Forum. World Economic Forums ledelse består av åtte direktører, med hvert sitt arbeidsfelt. Børge Brendes viktigste ansvarsområde skal være å knytte kontakter til regjeringer, parlamentarikere og frivillige organisasjoner og legge opp programmer for de årlige sesjonene. World Economic Forum er i dag en stiftelse som de tusen største selskapene i verden står bak, med 500 ansatte i sin organisasjon. De samarbeider nært med mange andre store globale organisasjoner. World Economic Forum er en viktig premissleverandør for G8-gruppen når det gjelder klimaspørsmål, og Doha-runden i WTO. Det er vanskelig å se at denne stillingen er av mindre nasjonal interesse enn den Paul Thyness fikk i 1980.

Enhver slik sak er vanskelig tatt i betraktning Grunnlovens bestemmelser, og må behandles med den ydmykhet og gjennomtenkning som er nødvendig. Tenker vi etter, hender det nesten aldri at en stortingsrepresentant får tilbud om en slik internasjonal toppjobb, så faren for utglidning og presedens er ikke veldig stor.

Jeg har imidlertid merket meg at det eksisterer en irritasjon over at et antall stortingsrepresentanter er blitt utnevnt til statssekretærer gjennom årene. Det er forståelig, da det innebærer at den utøvende makt griper inn i Stortingets sammensetning, som jo er velgernes sammensetning. Det er ikke unaturlig å spørre om en underordnet stilling i et departement kan anses viktigere enn et mandat til den folkevalgte forsamling. Det stiller seg selvfølgelig annerledes med statsråder, som er ansvarlige overfor Stortinget, med møterett og møteplikt i denne sal.

Presidentskapet vil på bakgrunn av den saken vi nå har til behandling og det jeg nå nevnte, diskutere om det er nødvendig eller mulig å ha et sterkere og klarere rammeverk rundt slike saker.

Med disse ord anbefaler jeg at vi gjør dette vedtaket.

Presidenten: Søknaden fra Børge Brende foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt.

Vararepresentanten, Linda Cathrine Hofstad Helleland, foreslås innkalt for å møte i permisjonstiden. – Det anses vedtatt.

Representanten Jan Arild Ellingsen vil fremsette et representantforslag.

Jan Arild Ellingsen (FrP) [10:06:03]: På vegne av representantene Siv Jensen, Carl I. Hagen og meg selv har jeg gleden av å legge fram et forslag om opprettelse av en sikkerhetskomite i Stortinget.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.