Stortinget - Møte tirsdag den 18. desember 2007 kl. 10

Dato: 18.12.2007

Dokumenter: (Innst. S. nr. 92 (2007-2008), jf. St.prp. nr. 21(2007-2008))

Sak nr. 7

Innstilling frå energi- og miljøkomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2007 m.m. under Olje- og energidepartementet

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 1612)

Votering i sak nr. 7

Komiteen hadde innstilt:

I

I statsbudsjettet for 2007 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.PostFormålKroner
Utgifter
1800Olje- og energidepartementet
21Spesielle driftsutgifter, kan overførast,blir auka med 9 400 000
frå kr 37 100 000 til kr 46 500 000
1810Oljedirektoratet
1Driftsutgifter, blir auka med 5 700 000
frå kr 168 950 000 til kr 174 650 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overførast,blir auka med 28 600 000
frå kr 128 700 000 til kr 157 300 000
1820Noregs vassdrags- og energidirektorat
21Spesielle driftsutgifter, kan overførast,blir redusert med 5 000 000
frå kr 55 600 000 til kr 50 600 000
22Sikrings- og miljøtiltak i vassdrag, kan overførast,blir auka med 15 000 000
frå kr 93 500 000 til kr 108 500 000
(ny) 25Tilbakebetaling av konsesjonsavgifter, blir løyvd med 2 900 000
2442Disponering av innretningar på kontinentalsokkelen
(ny) 70Tilskot, overslagsløyving,blir løyvd med 4 600 000
2490NVE Anlegg
24Driftsresultat0
Driftsinntekter -55 500 000
Driftsutgifter 49 300 000
Avskrivingar 5 200 000
Renter av statens kapital 1 000 000
0
Inntekter
4800Olje- og energidepartementet
2Ymse inntekter, blir auka med 2 000 000
frå kr 1 050 000 000 til kr 1 052 000 000
(ny) 3Oppdrags- og samarbeidsverksemd, blir løyvd med 500 000
70Garantiprovisjon, Gassco, blir redusert med 130 000
frå kr 910 000 til kr 780 000
4810Oljedirektoratet
1Gebyrinntekter, blir auka med 5 700 000
frå kr 9 000 000 til kr 14 700 000
2Oppdrags- og samarbeidsverksemd, blir auka med 28 600 000
frå kr 35 000 000 til kr 63 600 000
4811Statoil ASA
96Sal av aksjar, blir auka med 7 900 000
frå kr 2 434 000 000 til kr 2 441 900 000
4820Noregs vassdrags- og energidirektorat
2Oppdrags- og samarbeidsverksemd, blir redusert med 5 000 000
frå kr 43 600 000 til kr 38 600 000
4829Konsesjonsavgiftsfondet
50Overføring frå fondet, blir auka med 2 900 000
frå kr 154 500 000 til kr 157 400 000
5440Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsverksemda
24Driftsresultat, blir auka med 4 700 000 000
frå kr 102 800 000 000 til kr 107 500 000 000
Spesifikasjon:
Driftsinntekter 162 800 000 000
Driftsutgifter -30 900 000 000
Leite- og feltutviklingsutgifter -1 900 000 000
Avskrivingar -15 600 000 000
Renter av statens kapital -6 900 000 000
107 500 000 000
30Avskrivingar, blir auka med 500 000 000
frå kr 15 100 000 000 til kr 15 600 000 000
(ny) 50Overføring frå Statens petroleumsforsikringsfond, blir løyvd med 1 700 000 000
5680Innskuddskapital i Statnett SF
85Utbytte, blir auka med 500 000
frå kr 151 500 000 til kr 152 000 000

II Meirinntektsfullmakt

Stortinget samtykkjer i at løyvinga under kap. 1800 Olje- og energidepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overskridast mot tilsvarande meirinntekt under kap. 4800 Olje- og energidepartementet, post 3 Oppdrags- og samarbeidsverksemd.

III Fullmakt til innlemming av Tampen Link i Gassled

Stortinget samtykkjer i at Olje- og energidepartementet kan godkjenne og gjennomføre naudsynte transaksjonar ved overdraging av SDØE-delar for å innlemme røyrleidningar og transportrelaterte anlegg i Tampen Link i Gassled.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.