Stortinget - Møte tirsdag den 29. april 2008 kl. 10

Dato: 29.04.2008

Dokumenter: (Innst. S. nr. 195 (2007-2008), jf. St.prp. nr. 34 (2007-2008))

Sak nr. 9

Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 131/2007 av 28. september 2007 om innlemming i EØS-avtala av EU-handlingsprogrammet for å førebyggje og motkjempe vald mot barn, ungdom og kvinner og for å verne valdsoffer og risikogrupper (Daphne III 2007-2013)

Talere

Votering i sak nr. 9

Karin S. Woldseth (FrP) [15:36:50]: (ordfører for saken): En samlet komite slutter seg til at EØS-avtalen nå innlemmer EU-handlingsprogrammet for å forebygge og bekjempe vold mot barn, ungdommer og kvinner og for å verne voldsofre og risikogrupper. Dette er en viktig kamp å kjempe. Altfor mange drap blir begått gjennom vold i nære relasjoner.

Daphne-programmet forplikter medlemslandene til å bidra økonomisk. Og er det noe det er viktig å bidra til å få slutt på, er det nettopp vold mot barn, ungdommer og kvinner.

Komiteens merknader er ingen kritikk av Daphne III-programmet. Vi ønsker rett og slett å understreke at jo flere som drar lasset, jo sterkere blir man. Europarådet har i snart to år hatt en aksjon og kampanje mot vold i nære relasjoner - jeg sitter der i en adhockomite som jobber med dette - og det er gitt ut en brukermanual for politikere for bekjempelse av vold. Jeg deltok også på FNs kvinnekommisjon i New York i februar, og i regi av FN er det også gitt ut en bok om bekjempelse av vold i nære relasjoner. Derfor er ønsket fra komiteen at man, når man nå går i gang med Daphne III-programmet, også ser på hva som er gjort, slik at vi kan komme videre og bekjempe vold mot kvinner og barn på den mest effektive måten.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 9.

(Votering, se side 3028)

Votering i sak nr. 9

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget gjev samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 131/2007 av 28. september 2007 om innlemming i EØS-avtala av EU-handlingsprogrammet for å førebyggje og motkjempe vald mot barn, ungdom og kvinner og for å verne valdsoffer og risikogrupper (Daphne III 2007- 2013).

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.