Stortinget - Møte torsdag den 8. mai 2008 kl. 10

Dato: 08.05.2008
President: Carl I. Hagen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Interpellasjon fra representanten Kari Lise Holmberg til arbeids- og inkluderingsministeren:
  «Ifølge tall fra UDI har Norge nå den sterkeste tilstrømningen av asylsøkere siden 2003. UDI anslår at ca. 10 500 asylsøkere vil komme til landet i løpet av dette året. Dette er en markant økning fra i fjor, da anslaget var ca. 5 000 asylsøkere. Økningen har vært synlig de siste månedene, uten at Regjeringen har varslet tiltak. Årsakene til økningen kan være flere, men det er et faktum at våre naboland, bl.a. Sverige og Danmark, har strammet inn sin innvandringspolitikk, mens Norge ser ut til å gå i motsatt retning.
  Hvordan forklarer statsråden den store økningen, og hvilke tiltak vil Regjeringen sette inn?»

 • Sak nr. 2

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Torbjørn Andersen, Tord Lien og Kåre Fostervold om en energipolitisk handlingsplan ((Innst. S. nr. 209 (2007-2008), jf. Dokument nr. 8:37 (2007-2008)))

 • Sak nr. 3

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Tord Lien, Per Sandberg og Ketil Solvik-Olsen om tiltak for å hindre langvarig kraftkrise i Midt-Norge ((Innst. S. nr. 208 (2007-2008), jf. Dokument nr. 8:41 (2007-2008)))

 • Sak nr. 4

  Interpellasjon fra representanten Tord Lien til miljø- og utviklingsministeren:
  «Den private eiendomsretten og muligheter for fortsatt næringsdrift i områder som blir omfattet av offentlige vernetiltak, er gjenstand for stadige konflikter og usikkerhet. Mange grunneiere opplever at med vernetiltak følger økonomisk tap og innskrenkede inntektsmuligheter. Lokalsamfunn og lokalt næringsliv opplever at vernetiltak hindrer lokal jobbskaping. Gode eksempler er sakene om vern av Trillemarka og forvaltningsplanen for Rondane.
  Hvilke tiltak vil statsråden foreslå for å sørge for at det fortsatt skal være mulig med næringsdrift i områder rammet av offentlige vernetiltak?»

 • Sak nr. 5

  Interpellasjon fra representanten Finn Martin Vallersnes til miljø- og utviklingsministeren:
  «26. februar 2008 hadde Financial Times en lederartikkel med overskriften: «Biofuels will not feed the hungry». Den setter på spissen en problemstilling som har preget media siden nyttår: økende matvarepriser, subsidiering av matprodukter som kan benyttes til biobrensel, og en økende mangel på mat til verdens fattige og underernærte. Problemet forsterkes ved at dyrking av tradisjonelle matprodukter på store arealer fortrenges av vekster som egner seg bedre for biobrensel. Det haster å finne en balanse mellom de ulike hensyn i dette sakskomplekset, som berører både bistand og miljø, kamp mot fattigdom og sult liksom overgang til miljøvennlige energiformer.
  Hva vil Regjeringen gjøre for å bidra til at en internasjonalt ser sammenhengen mellom disse delproblemene og finner en slik balanse?»

 • Sak nr. 6

  Innstilling frå helse- og omsorgskomiteen om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av EU-programmet om narkotikaførebygging og -informasjon (2007-2013) ((Innst. S. nr. 190 (2007-2008), jf. St.prp. nr. 35 (2007-2008)))

 • Sak nr. 7

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av EU-programmet for helse (2008-2013) ((Innst. S. nr. 217 (2007-2008), jf. St.prp. nr. 36 (2007-2008)))