Stortinget - Møte tirsdag den 12. mai 2009 kl. 10

Dato: 12.05.2009

Referatsaker

Sak nr. 14 [19:05:39]

Referat

 • 1.(250)

  Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Norskehavet (forvaltningsplan) (St.meld. nr. 37 (2008–2009))

 • 2.(251)

  Utbygging og drift av Goliatfeltet (St.prp. nr. 64 (2008–2009))

  Enst.: Nr. 1 og 2 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 3.(252)

  Endring av reglene om oppnevning og sammensetning av Norsk kulturråd (St.prp. nr. 65 (2008–2009))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 4.(253)

  «Fra vernepliktig til veteran». Ivaretakelse av personell før, under og etter deltakelse i utenlandsoperasjoner (St.meld. nr. 34 (2008–2009))

 • 5.(254)

  Brannsikkerhet. Forebygging og brannvesenets redningsoppgaver (St.meld. nr. 35 (2008–2009))

  Enst.: Nr. 4 og 5 sendes forsvarskomiteen.

 • 6.(255)

  Det gode innkjøp (St.meld. nr. 36 (2008–2009))

 • 7.(256)

  Endringar i statsbudsjettet for 2009 under Fiskeri- og kystdepartementet (garantiar for driftskreditt til fiskerinæringa) (St.prp. nr. 66 (2008–2009))

  Enst.: Nr. 6 og 7 sendes næringskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet i henhold til forretningsordenens § 37 a før møtet heves? – Møtet er hevet.