Stortinget - Møte fredag den 19. juni 2009 kl. 9

Dato: 19.06.2009
President: Thorbjørn Jagland

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [09:02:38]

  Innstilling frå finanskomiteen om Revidert nasjonalbudsjett 2009 ((Budsjett-innst. S. II (2008–2009), jf. St.meld. nr. 2 (2008–2009)))

 • Sak nr. 2 [09:02:38]

  Innstilling frå finanskomiteen om tilleggsløyvingar og omprioriteringar i statsbudsjettet 2009 ((Innst. S. nr. 355 (2008–2009), jf. St.prp. nr. 67 (2008–2009)))

 • Sak nr. 3 [15:42:40]

  Forslag fra stortingsrepresentant Dagrun Eriksen på vegne av Kristelig Folkeparti og Venstre oversendt fra Odelstingets møte 15. juni 2009 (jf. Innst. O. nr. 114):
  «Stortinget ber Regjeringen opprette en kulturpott til fordeling blant studieforbundene for å stimulere til opplæringsrelaterte tiltak innen kulturfeltet som ikke omfattes av dagens ordninger.»

 • Sak nr. 4 [15:42:49]

  Forslag fra stortingsrepresentant Åse Gunhild Woie Duesund på vegne av Kristelig Folkeparti og Venstre oversendt fra Odelstingets møte 15. juni 2009 (jf. Innst. O. nr. 121):
  «Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om lovfesting av rett til ettervern fram til fylte 23 år for ungdom som har mottatt hjelp av barnevernet.»

 • Sak nr. 5 [15:43:00]

  Forslag fra stortingsrepresentant Karin S. Woldseth på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 15. juni 2009 (jf. Innst. O. nr. 121):
  «Stortinget ber Regjeringen fremlegge sak om avvikling av fylkesnemndene.»

 • Sak nr. 6 [15:43:06]

  Forslag fra stortingsrepresentant Karin S. Woldseth på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre oversendt fra Odelstingets møte 15. juni 2009 (jf. Innst. O. nr. 130):
  «Stortinget ber Regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til en helhetlig finansieringsplan for krisesentre.»

 • Sak nr. 7 [15:43:15]

  Forslag fra stortingsrepresentant Ulf Leirstein på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre oversendt fra Odelstingets møte 15. juni 2009 (jf. Innst. O. nr. 125):
  «I
  Stortinget ber Regjeringen etablere en ordning som indeksregulerer beløpene for hhv. egenutført og innkjøpt FoU i Skattefunn-ordningen hvert år.
  II
  Stortinget ber Regjeringen styrke Skattefunn-ordningen ved at regelen om maksimal timesats på 500 kroner fjernes.
  III
  Stortinget ber Regjeringen styrke Skattefunn-ordningen ved å fjerne regelen om at antall timer ved personal og indirekte kostnader begrenses for egne ansatte til maksimalt 1 850 timer pr. år.
  IV
  Stortinget ber Regjeringen gjeninnføre tilskuddsordningen for ulønnet arbeid som ikke omfattes av den ordinære Skattefunn-ordningen med virkning fra og med arbeid som er utført i 2008. Ulønnet arbeid som har funnet sted i 2006-2007, gis tilskudd i form av bagatellmessig støtte på samme måte som for perioden 2002-2005.
  V
  Stortinget ber Regjeringen evaluere hvordan Skattefunn-ordningen kan innrettes for å bidra bedre til forskning og utvikling også for større virksomheter.
  VI
  Stortinget ber Regjeringen opprette et eget styringsorgan for Skattefunn, med flertall av brukerrepresentanter.»

 • Sak nr.8 [15:43:25]

  Forslag fra stortingsrepresentant Ib Thomsen på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 15. juni 2009 (jf. Innst. O. nr. 119):
  «Stortinget ber Regjeringen fremme de nødvendige lovendringer for at utlendingslovens definisjon av flyktning blir i samsvar med flyktningbegrepet i Flyktningkonvensjonen.»

 • Sak nr. 9 [15:43:32]

  Forslag fra stortingsrepresentant Ib Thomsen på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 15. juni 2009 (jf. Innst. O. nr. 129):
  «Stortinget ber Regjeringen fremme nødvendige forslag for å avvikle ordningen med supplerende stønad til personer med kort botid i Norge.»

 • Sak nr. 10 [15:43:41]

  Forslag oversendt fra Odelstingets møte 15. juni 2009 (jf. Innst. O. nr. 122):
  «Stortinget ber Regjeringen legge frem en egen sak om organisering og vilkår for den fremtidige ordningen med spesialistgodkjenning og utdanning av spesialister i helsevesenet.»

 • Sak nr. 11 [15:43:48]

  Forslag oversendt fra Odelstingets møte 15. juni 2009 (jf. Innst. O. nr. 133):
  «Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om å tillate etablering av internet-apotek (e-apotek) i løpet av høsten 2009.»

 • Sak nr. 12 [15:43:52]

  Forslag oversendt fra Odelstingets møte 15. juni 2009 (jf. Innst. O. nr. 133):
  «Stortinget ber Regjeringen igangsette en evaluering av legemiddelforvaltningen for å se om denne fungerer på en tilfredsstillende og ønsket måte.»

 • Sak nr. 13 [15:43:56]

  Forslag fra stortingsrepresentant Jan-Henrik Fredriksen på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre oversendt fra Odelstingets møte 15. juni 2009 (jf. Innst. O. nr. 134):
  «Stortinget ber Regjeringen så raskt som mulig sørge for at EUs pasientdirektiv implementeres i norsk rett, slik at også pasienter i Norge kan få mulighet til å benytte sykehustjenester i hele EU.»

 • Sak nr. 14 [15:44:04]

  Forslag fra stortingsrepresentant Jan-Henrik Fredriksen på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 15. juni 2009 (jf. Innst. O. nr. 134):
  «Stortinget ber Regjeringen utrede nye refusjonsordninger som inkluderer bruk av sykehusbehandling og øvrige utelatte helsetjenester innen EØS-området.»

 • Voteringer

 • Sak nr. 15 [16:02:52]

  Referat

Møtet hevet kl. 16.09.

Stortingets forhandlingsprotokoll ble etter Odelstingets møte samme dag underskrevet av de tilstedeværende representanter:

Thorbjørn Jagland, Carl I. Hagen, Berit Brørby, Inge Lønning, Ola T. Lånke, Peter Skovholt Gitmark, Eirin Faldet, Jan-Henrik Fredriksen, Lars Sponheim, Odd Einar Dørum, Rune J. Skjælaaen, Trond Helleland, Truls Wickholm, Martin Engeset, Per Olaf Lundteigen, Vera Lysklætt, Ågot Valle, Per Ove Width, Christian Tybring-Gjedde, Hans Frode Kielland Asmyhr, Marianne Aasen, Svein Roald Hansen, Torbjørn Hansen, Ine Marie Eriksen Søreide, Torgeir Micaelsen, Ingrid Heggø, Steinar Gullvåg, Øystein Djupedal, Dagfinn Høybråten, Ulf Leirstein, Anna Ljunggren, Anders Anundsen, Ingebrigt S. Sørfonn, Irene Johansen, Lodve Solholm, Vigdis Giltun, Akhtar Chaudhry, Jon Jæger Gåsvatn, Erna Solberg, Karin Andersen, Marit Nybakk, Sigrun Eng, Anette Trettebergstuen, Olemic Thommessen, Elisabeth Aspaker, Espen Johnsen, André Oktay Dahl, Reidar Sandal, Tor-Arne Strøm, Torfinn Opheim, Åse Gunhild Woie Duesund, Alf Ivar Samuelsen, Ib Thomsen, Lise Christoffersen, Gunvald Ludvigsen, Gorm Kjernli, Sigvald Oppebøen Hansen, Tord Lien, Bjørg Tørresdal, Inge Ryan, Ulf Erik Knudsen, May Hansen, Tone Merete Sønsterud, Heikki Holmås, Per Roar Bredvold, Linda C. Hofstad Helleland, Alf E. Jakobsen, Bent Høie, Inga Marte Thorkildsen, Jan Petersen, Hans Olav Syversen, Ann-Kristin Engstad, Ivar Skulstad, Sindre Beyer, Kåre Fostervold, Ketil Solvik-Olsen, Dagrun Eriksen, Bård Hoksrud, Rolf Reikvam, Vidar Bjørnstad, André N. Skjelstad, Kari Lise Holmberg, Asmund Kristoffersen, Ola Borten Moe, Leif Helge Kongshaug og Gjermund Hagesæter.