Stortinget - Møte tirsdag den 16. februar 2010 kl. 10

Dato: 16.02.2010

Dokumenter: (Innst. 140 S (2009–2010), jf. Prop. 60 S (2009–2010))

Sak nr. 4 [12:01:32]

Innstilling fra justiskomiteen om samtykke til godtagelse av Europaparlaments- og rådsvedtak 574/2007 om opprettelse av Yttergrensefondet samt tilhørende Kommisjonsvedtak (videreutvikling av Schengen-regelverket), samt inngåelse av avtale mellom EF, Island, Norge, Sveits og Liechtenstein om Yttergrensefondet 2007–2013

Talere

Votering i sak nr. 4

Åse Michaelsen (FrP) [12:02:18]: (ordfører for saken): Komiteen har i denne saken vært samstemt når det gjelder nødvendigheten av å opprette et yttergrensefond, med det fokus å gjennomføre de felles standardene som vi har i Schengen-regelverket, som er vedtatt for kontroll og overvåking av de ytre grensene og ikke minst i visumpolitikken.

Når det gjelder II – forslag til vedtak – påpeker komiteen at EUs regelverk for forvaltning, kontroll og revisjon av fellesskapets midler ikke er omfattet av Schengen-avtalen. Derfor er det framforhandlet en tilknytningsavtale med EU for Norge og de øvrige assosierte statene.

Komiteen er oppmerksom på hvilke muligheter Norge som medlemsland i Schengen har til å kunne få tildelt prosjektmidler for å ivareta Norges behov for økt yttergrensekontroll samt en kvalitetsheving på dette området, herunder utstyr og informasjonsutveksling mellom aktuelle myndigheter.

Komiteen ser også at med opprettelse av Yttergrensefondet vil Schengen-statene i langt større grad kunne løse de utfordringene disse står overfor i framtiden. Vi ser de store utfordringene som f.eks. Hellas har fått med sin yttergrense, nå som både Italia og Spania har strammet inn betydelig sin flyktning- og asylpolitikk. Derfor er økt behov for samhandling på tvers av stater en av pilarene til en streng, men rettferdig yttergrensekontroll.

For øvrig har komiteen ingen merknader, men viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre følgende vedtak:

I

Stortinget samtykker i godtagelse av Europaparlaments- og rådsvedtak 574/2007 om opprettelse av Yttergrensefondet og tilhørende Kommisjonsvedtak (videreutvikling av Schengen-regelverket).

II

Stortinget samtykker i inngåelse av avtale mellom EF, Island, Norge, Sveits og Liechtenstein om Yttergrensefondet 2007–2013.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 4.

(Votering, se side 1799)

Votering i sak nr. 4

Komiteen hadde innstilt:

I

Stortinget samtykker i godtagelse av Europaparlaments- og rådsvedtak 574/2007 om opprettelse av Yttergrensefondet og tilhørende Kommisjonsvedtak (videreutvikling av Schengen-regelverket).

II

Stortinget samtykker i inngåelse av avtale mellom EF, Island, Norge, Sveits og Liechtenstein om Yttergrensefondet 2007–2013.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Presidenten: I sak nr. 5 foreligger det ikke noe voteringstema.