Stortinget - Møte torsdag den 16. desember 2010 kl. 10

Dato: 16.12.2010

Dokumenter: (Innst. 159 S (2010–2011), jf. Prop. 32 S (2010–2011))

Sak nr. 12 [16:37:22]

Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2010 under Helse- og omsorgsdepartementet

Talere

Votering i sak nr. 12

Are Helseth (A) [16:37:59]: (ordfører for saken): Denne saken gjelder forslag om endringer av bevilgningene under enkelte kapitler i programområde 10 på statsbudsjettet.

Til flertallet av endringene har komiteen ingen merknader og slutter seg til de fremlagte forslagene i proposisjonen.

Når det gjelder kapittel 732, Regionale helseforetak, foreligger ny informasjon om endrede pensjonskostnader både for 2010 og 2011. Proposisjonen redegjør for bakgrunnen for endringene. En samlet komité merker seg at fremtidige pensjonskostnader vil bli lavere når offentlig tjenestepensjon tilpasses pensjonsreformen på bakgrunn av nye regler for regulering av alderspensjon og effekten av levealdersjustering. I første omgang gjelder beregningene årskullene 1953 og tidligere. Basert på forslag fra Norsk Regnskapsstiftelse om hvordan disse forhold skal beregnes, vil det for 2010 bli en engangseffekt med reduksjon i pensjonskostnaden i resultatregnskapene til de regionale helseforetakene på 9,25 mrd. kr. En samlet komité gir tilslutning til at 4,8 mrd. kr av dette beløpet disponeres til å styrke foretakenes egenkapital på bakgrunn av et tilsvarende akkumulert underskudd fra perioden 2006 til 2008 som følge av merkostnader til pensjon. Dette innebærer et positivt resultatkrav til regionale helseforetak på 4,8 mrd. kr i 2010.

Temaet pensjon er komplisert, og folk flest vil ikke være kjent med f.eks. forskjellen på bokført pensjonskostnad og innbetalt pensjonspremie. Det blir derfor en utfordring å kommunisere i det offentlige rom at helseforetakene får et så betydelig positivt driftsresultat for 2010.

En samlet komité støtter også forslaget om at den resterende kostnadsreduksjonen på 4,45 mrd. kr medfører tilsvarende nedsettelse av basisbevilgningen samtidig som driftskreditten settes opp.

En samlet komité er svært tilfreds med at det er foreslått å øke de frie inntektene til kommunene med 1 mrd. kr i 2010, og at ordningen med investeringstilskudd for sykehjemsplasser og omsorgsboliger økes betydelig. Og komiteen er enig i at de nye forbedrede investeringstilskuddene skal gis med tilbakevirkende kraft.

Ordningen med automatisk frikort har vært vellykket, og alle innbyggere får nå refundert sine utgifter over det såkalte tak 1. Dette har bidratt til en utgiftsvekst på 17 pst. sammenlignet med 2009. Komiteen støtter at bevilgningen på denne post settes opp med 215,6 mill. kr, som foreslått.

Opposisjonspartiene har egne merknader til enkelte kapitler og vil selv redegjøre for disse.

Bent Høie (H) [16:41:38]: (komiteens leder): Jeg viser til saksordførerens utmerkede innlegg, og jeg tar også opp de forslagene som Høyre fremmer sammen med andre. Jeg oppfatter også at Venstre har signalisert at de støtter de to forslagene som er lagt ut i salen.

Til proposisjonen: Det er verdt å merke seg at opposisjonen ikke støtter at en gjør endringer i kap. 718 post 70, og støtter heller ikke endring i kap. 733 post 72 – og her kommer en rettelse: post 72, ikke post 70, som det står i innstillingen – og i kap. 734 post 72.

Opposisjonen mener at den inndragning som foregår her, ikke er en fornuftig inndragning, nettopp fordi dette er støtte til rusmiddelforebyggende arbeid. Det er bevilgninger på 8 mill. kr til dette formålet. Det er bevilgninger på 9 mill. kr til kjøp av plasser i opptreningsinstitusjoner, og det er bevilgninger på 2 mill. kr til utviklingstiltak innen rus og psykiatri.

Komiteen har i høst, i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2011, vært igjennom en flere dagers høring, der mange flotte, frivillige organisasjoner kommer på høring og presenterer spennende prosjekter som de ønsker støtte til, og jeg tror alle som sitter og hører på den type presentasjoner, forstår at dette er organisasjoner som får svært mye igjen for de veldig små offentlige kronene som de får i bevilgning. Og jeg tror at de fleste som sitter og hører på den høringen, vil tenke at det hadde vært kjekt å ha den ekstra millionen, det hadde vært kjekt å ha de ekstra 500 000 kronene å gi til den organisasjonen.

I dag vil altså stortingsflertallet redusere den type bevilgninger med 8 mill. kr til rusmiddelforebyggende arbeid, 9 mill. kr til opptrening og 2 mill. kr til utviklingstiltak innen rus og psykiatri. Den eneste grunnen jeg kan se til at man gjør dette, er at forvaltningen ikke har vært i stand til å behandle alle de søknadene som er kommet inn på dette området, for det kan umulig mangle på prosjekter. Og er det slik at det er noen søknader som ikke er kommet med, har altså Stortinget i kveld muligheten til rett og slett å stemme imot disse reduksjonene, og pengene vil bli overført til 2011, slik det er markert ved disse bevilgningene. Jeg kan love at det skal ta veldig kort tid å sørge for at det kommer gode prosjekter som ønsker disse pengene, og jeg er sikker på at det er noen av de pengene Stortinget bevilger, som en hadde fått mest igjen for – både på rusmiddelforebyggende områder, innen opptrening og utviklingstiltak innen rus og psykiatri.

Så er det i salen fremmet to forslag som dreier seg om det temaet som saksordføreren er inne på når det gjelder pensjonsutgifter. Og jeg må slutte meg til saksordføreren når han sier at dette er et komplisert område, så jeg skal ikke prøve å redegjøre for det på en bedre måte enn det saksordføreren gjorde. Men det som er Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiets, og etter det jeg forstår, også Venstres, bekymring i denne saken, er at proposisjonen kun redegjør for de offentlig eide foretakenes situasjon, men gir ingen føringer for hvordan de private samarbeidspartnerne skal behandles på dette området. Det er det stor bekymring for. Veldig mange av de private samarbeidspartnerne på dette området har opplevd at de har hatt pensjonsutgifter på samme måte som de offentlige foretakene i perioden 2006–2008, som ikke har blitt kompensert, og som dermed har hatt stor betydning for deres egenkapitalsituasjon. Derfor ville det vært veldig bra om vi nå politisk kunne avklare at disse nå ble behandlet på samme måte som de offentlige foretakene for 2010.

Og så sier også proposisjonen noe som er fornuftig, nemlig at siden en ikke kjenner de endelige tallene for 2011, vil en komme tilbake igjen i revidert nasjonalbudsjett når det gjelder spørsmålet om justering av pensjonskostnadene for de offentlige foretakene for 2011. Opposisjonen mener at det bør en også gjøre når det gjelder de private aktørene, for det er stor usikkerhet også hos dem i forhold til situasjonen for 2011. Jeg ser at statsråden har bedt om ordet, og jeg håper at vi kanskje kan få noen svar på de spørsmålene allerede i kveld.

Presidenten: Representanten Bent Høie har tatt opp de forslagene han refererte til.

Statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen [16:47:12]: Saksordføreren redegjorde godt for endringene i pensjonskostnader for inneværende år, og egentlig også usikkerheten når det gjelder 2011.

Til representanten Høie vil jeg bare si at Helse- og omsorgsdepartementet har kommunisert til de regionale helseforetakene at det forutsettes at disse håndterer de private institusjonene i tråd med inngåtte avtaler, og at de tilstreber en ensartet behandling av private institusjoner i de tilfeller det er naturlig.

Det er også slik at de regionale helseforetakene er kjent med at vi i brev til private aktører har uttalt at disse i størst mulig grad vil bli håndtert på samme måte som de offentlige helseforetakene når det gjelder pensjonskostnader. Så intensjonen i det forslaget som representanten Høie fremmet – det første av forslagene – anses ivaretatt.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 12.

(Votering, se side 1984)

Votering i sak nr. 12

Presidenten: Under debatten har Bent Høie satt fram to forslag på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti. Forslagene er omdelt på representantenes plasser i salen.

Presidenten gjør oppmerksom på at Bent Høie etter at debatten var slutt, har bedt om at forslag nr. 1 gjøres om til et oversendelsesforslag. Forslaget lyder i endret form:

«Det henstilles til regjeringen å sikre at ideelle og andre private institusjoner likebehandles med de regionale helseforetakene når det gjelder muligheten for å beholde en andel av tilskuddet til pensjonskostnader for 2010.»

Presidenten foreslår at dette forslaget oversendes regjeringen uten realitetsvotering. – Det anses vedtatt.

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å fremlegge et forslag til hvordan de regionale helseforetakene skal håndtere økte pensjonskostnader i 2011 for private aktører som de har avtaler med, slik at ikke driftsgrunnlaget for institusjonene svekkes.»

Venstre har varslet at de vil støtte dette forslaget.

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti ble med 51 mot 50 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 17.10.26)Komiteen hadde innstilt:

I

I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endringer:

Utgifter
703Internasjonalt samarbeid
70Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 60, nedsettes med16 350 000
fra kr 32 300 000 til kr 15 950 000
718Rusmiddelforebygging
70Frivillig arbeid, kan overføres, nedsettes med8 000 000
fra kr 95 821 000 til kr 87 821 000
719Annet folkehelsearbeid
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79, forhøyes med 3 750 000
fra kr 49 701 000 til kr 53 451 000
60Kommunetilskudd, kan overføres, forhøyes med6 000 000
fra kr 11 855 000 til kr 17 855 000
70Smittevern mv., kan overføres, nedsettes med3 750 000
fra kr 31 529 000 til kr 27 779 000
720Helsedirektoratet
01Driftsutgifter, nedsettes med1 500 000
fra kr 778 763 000 til kr 777 263 000
722Norsk pasientskadeerstatning
71Særskilte tilskudd, forhøyes med6 200 000
fra kr 2 064 000 til kr 8 264 000
724Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
01Driftsutgifter, forhøyes med3 300 000
fra kr 25 043 000 til kr 28 343 000
732Regionale helseforetak
72Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, nedsettes med2 400 000 000
fra kr 40 405 637 000 til kr 38 005 637 000
73Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, nedsettes med840 000 000
fra kr 14 056 039 000 til kr 13 216 039 000
74Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, nedsettes med640 000 000
fra kr 10 717 406 000 til kr 10 077 406 000
75Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, nedsettes med570 000 000
fra kr 9 510 782 000 til kr 8 940 782 000
76Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning, nedsettes med46 300 000
fra kr 19 148 942 000 til kr 19 102 642 000
77Poliklinisk virksomhet mv., overslagsbevilgning, nedsettes med13 000 000
fra kr 2 308 459 000 til kr 2 295 459 000
83Opptrekksrenter for lån fom. 2008, overslagsbevilgning, forhøyes med14 000 000
fra kr 6 000 000 til kr 20 000 000
Ny86Driftskreditter, bevilges med4 450 000 000
91Opptrekksrenter for lån tom. 2007, overslagsbevilgning, nedsettes med2 500 000
fra kr 10 000 000 til kr 7 500 000
733Habilitering og rehabilitering
72Kjøp av opptrening mv., kan overføres, nedsettes med9 000 000
fra kr 40 960 000 til kr 31 960 000
734Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak
71Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede, nedsettes med8 000 000
fra kr 80 461 000 til kr 72 461 000
72Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus, nedsettes med2 000 000
fra kr 50 948 000 til kr 48 948 000
761Omsorgstjeneste
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, forhøyes med7 950 000
fra kr 119 472 000 til kr 127 422 000
60Kompetansetiltak i kommunene, kan overføres, nedsettes med1 000 000
fra kr 180 955 000 til kr 179 955 000
67Utviklingstiltak, nedsettes med7 650 000
fra kr 109 382 000 til kr 101 732 000
75Kompetansetiltak, nedsettes med1 000 000
fra kr 9 961 000 til kr 8 961 000
762Primærhelsetjeneste
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med5 900 000
fra kr 24 079 000 til kr 29 979 000
73Forebygging av uønskede svangerskap og abort, kan overføres, nedsettes med3 900 000
fra kr 28 512 000 til kr 24 612 000
763Rustiltak
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, nedsettes med5 500 000
fra kr 63 100 000 til kr 57 600 000
61Kommunalt rusarbeid, kan overføres, forhøyes med5 500 000
fra kr 323 088 000 til kr 328 588 000
764Psykisk helse
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med39 700 000
fra kr 33 941 000 til kr 73 641 000
60Psykisk helsearbeid, kan overføres, nedsettes med9 000 000
fra kr 195 837 000 til kr 186 837 000
72Utviklingstiltak, kan overføres, nedsettes med29 700 000
fra kr 409 243 000 til kr 379 543 000
73Vold og traumatisk stress, kan overføres, nedsettes med1 000 000
fra kr 108 255 000 til kr 107 255 000
769Utredningsvirksomhet mv.
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med1 700 000
fra kr 29 837 000 til kr 31 537 000
770Tannhelsetjeneste
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, nedsettes med1 000 000
fra kr 9 804 000 til kr 8 804 000
781Forsøk og utvikling mv.
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med2 150 000
fra kr 91 215 000 til kr 89 065 000
79Andre tilskudd, forhøyes med1 150 000
fra kr 40 004 000 til kr 41 154 000
2711Spesialisthelsetjeneste mv.
70Spesialisthjelp, forhøyes med92 000 000
fra kr 1 288 000 000 til kr 1 380 000 000
71Psykologhjelp, forhøyes med21 000 000
fra kr 172 000 000 til kr 193 000 000
72Tannlegehjelp, nedsettes med5 000 000
fra kr 1 380 000 000 til kr 1 375 000 000
76Private laboratorier og røntgeninstitutt, forhøyes med18 000 000
fra kr 372 000 000 til kr 390 000 000
2751Legemidler mv.
70Legemidler, nedsettes med18 500 000
fra kr 7 713 500 000 til kr 7 695 000 000
72Sykepleieartikler, forhøyes med55 000 000
fra kr 1 395 000 000 til kr 1 450 000 000
2752Refusjon av egenbetaling
70Egenandelstak 1, forhøyes med215 600 000
fra kr 3 824 400 000 til kr 4 040 000 000
71Egenandelstak 2, nedsettes med2 000 000
fra kr 183 000 000 til kr 181 000 000
2755Helsetjeneste i kommunene mv.
62Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71, forhøyes med17 000 000
fra kr 230 000 000 til kr 247 000 000
70Almennlegehjelp, forhøyes med163 100 000
fra kr 3 116 900 000 til kr 3 280 000 000
71Fysioterapi, kan nyttes under post 62, nedsettes med107 300 000
fra kr 1 727 300 000 til kr 1 620 000 000
72Jordmorhjelp, nedsettes med1 000 000
fra kr 43 000 000 til kr 42 000 000
73Kiropraktorbehandling, forhøyes med4 000 000
fra kr 105 000 000 til kr 109 000 000
2790Andre helsetiltak
70Bidrag lokalt, nedsettes med5 300 000
fra kr 225 300 000 til kr 220 000 000
Inntekter
3703Internasjonalt samarbeid
3Refusjon fra Utenriksdepartementet, nedsettes med16 350 000
fra kr 18 855 000 til kr 2 505 000
3732Regionale helseforetak
80Renter på investeringslån, forhøyes med174 000 000
fra kr 350 000 000 til kr 524 000 000
85Avdrag på investeringslån fom. 2008, nedsettes med41 000 000
fra kr 140 000 000 til kr 99 000 000
90Avdrag på investeringslån tom. 2007, forhøyes med7 500 000
fra kr 670 000 000 til kr 677 500 000

II

Stortinget samtykker i at stikkordet «kan overføres» tilføyes bevilgningen under kapitel 781, Forsøk og utvikling, post 21, Spesielle driftsutgifter i statsbudsjettet for 2010.

III

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2010 kan gi de regionale helseforetakene inntil 11 350 mill. kroner i driftskreditt, men slik at utestående lån ved utgangen av 2010 ikke skal overstige 10 782 mill. kroner.

Presidenten: Det voteres over I, II og III, med unntak av kap. 718, 733 og 734 post 72.

Votering:Komiteens innstilling til I, II og III, med unntak av kap. 718, 733 og 734 post 72, ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Det skal så voteres over kap. 718, 733 og 734 post 72.

Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti ønsker å stemme imot. Det gjelder også Venstre? – Det nikkes.

Votering:Komiteens innstilling til kap. 718, 733 og 734 post 72 ble bifalt med 50 mot 49 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 17.11.21)

Presidenten: Presidenten hører fra sidelinjen at en av de andre presidentene mener at det er en sak som faktisk ikke har vært til behandling i dag, som nå har vært oppe til votering. Det vil altså si at det er en sak som muligens ble hoppet over på dagens kart tidligere. Line Henriette Hjemdal, vær så god.

Line Henriette Hjemdal (KrF) [17:12:30]: I sak nr. 4 heter det seg at vi har diskutert rikets energitilstand. Det stemmer at den har blitt behandlet av energi- og miljøkomiteen i dag, men de papirene som ligger i sak nr. 4, er en sak som dreier seg om verning av vassdrag. Så innstillingen og papirene vi forholdt oss til, er ikke den saken som vi stemte over. Dermed fikk min gruppe feil stemmeangivning.

Presidenten: Presidenten tror at hun vil foreslå at vi annullerer voteringen under sak nr. 4. Kan forsamlingen gå med på det?

Ketil Solvik-Olsen har bedt om ordet.

Ketil Solvik-Olsen (FrP) [17:13:32] (fra salen): President! Det er bare overskriften som er feil.

Presidenten: Representanten Ketil Solvik-Olsen mener at det bare er overskriften i saken som er feil.

Presidenten er blitt gjort oppmerksom på at det foreligger en beriktiget innstilling med korrekt overskrift. Så vidt presidenten da kan registrere, har vi votert i riktige saker. Alt skulle da være under kontroll, og vi kan gå til sak nr. 13.