Stortinget - Møte onsdag den 15. juni 2011 kl. 9

Dato: 15.06.2011

Sak nr. 25 [16:07:28]

Forslag fra stortingsrepresentant Siri A. Meling på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti fremsatt i Stortingets møte 9. juni 2011 (jf. Innst. 379 L):
«Stortinget ber regjeringen fremme en sak om Enovas fremtidige rolle.»

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 4870)

Votering i sak nr. 25

Presidenten: Det voteres over forslag fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti framsatt i Stortingets møte 9. juni 2011:

«Stortinget ber regjeringen fremme en sak om Enovas fremtidige rolle.»

Venstre har varslet støtte til forslaget.

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti ble med 54 mot 47 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 16.35.32)