Stortinget - Møte tirsdag den 11. oktober 2011 kl. 10

Dato: 11.10.2011

Referatsaker

Sak nr. 3 [11:40:39]

Referat

 • 1.(8)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Håbrekke, Knut Arild Hareide, Dagrun Eriksen, Rigmor Andersen Eide om profesjonalisering og utvikling av kor- og vokalmusikken i Norge (Dokument 8:2 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 2.(9)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Christian Tybring-Gjedde, Gunnar Gundersen, Hans Olav Syversen og Borghild Tenden om forbedring av ordningen med boligsparing for ungdom (BSU) (Dokument 8:1 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 3.(10)

  Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2010–2011 (Meld. St. 4 (2011–2012))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 4.(11)

  Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Ukraina og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Norge og Ukraina, begge av 24. juni 2010 (Prop. 2 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 5.(12)

  Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning (Innberetning 1 (2011–2012))

  Enst.: Vedlegges protokollen.

Presidenten: Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.