Stortinget - Møte torsdag den 27. oktober 2011 kl. 10

Dato: 27.10.2011

Dokumenter: (Innst. 21 S (2011–2012), jf. Prop. 154 S (2010–2011))

Sak nr. 3 [11:37:11]

Innstilling fra finanskomiteen om tilleggsbevilgninger i statsbudsjettet for 2011 i forbindelse med angrepene mot regjeringskvartalet og på Utøya

Talere

Torgeir Micaelsen (A) [11:37:42]: (komiteens leder og ordfører for saken): Angrepene mot Utøya og Oslo 22. juli i sommer har mange fasetter, både et langsiktig løp, som Stortinget langt på vei har startet drøfting av her nå nettopp, og også noen veldig akutte, kortsiktige fasetter – et kort perspektiv – og det er det vi nå skal gå til. Det er veldig mye som kan sies, veldig mye som bør sies, og som på et eller annet tidspunkt skal sies, også i denne sal, om angrepene og om tiden i etterkant. Men det tillater komiteen seg å komme tilbake til, for det vi i dag inviterer Stortinget til å ta stilling til, er å støtte proposisjonen fra regjeringen om de mer akutte tingene som må dekkes av utgifter i etterkant av angrepene 22. juli.

I ettertid er det blitt satt i verk en rekke tiltak under flere av departementenes ansvarsområder. Det handler om nødvendig og akutt sikringsarbeid i berørte bygninger, etablering av midlertidig kontor for ansatte i berørte departement, dekning av merutgifter i politietaten og kriminalomsorgen, midler til krisestøtte til dem som har stått angrepene aller nærmest, dekning av kostnader for arbeidet Kirken har lagt ned i etterkant av krisen, ekstraordinære utgifter til psykososial oppfølging i kommunene osv., osv. Det er en rekke ting som helt klart budsjettet som landet styres etter i år, altså for 2011, ikke var dimensjonert for da vi fikk et så alvorlig angrep. I den foreliggende proposisjon fremmes det forslag om nødvendige tilleggsbevilgninger ut året 2011 på til sammen 1 029,3 mill. kr.

En samlet komité står bak innstillingen – selvsagt gjør den det. Det er viktig å understreke at det er nå de akutte og ekstraordinære utgiftene dekkes. De er forståelig nok av et slikt omfang at det er helt umulig å se for seg at de kunne vært dekket på en annen måte. Derfor er det riktig at det behandles på denne måten.

Avslutningsvis: Dette er ikke siste gang vi berører konsekvensene også på bevilgningssiden – statsbudsjett, nasjonalbudsjett – men også hvordan landet styres, i etterkant av 22. juli. Stortinget vil komme tilbake og diskutere en rekke ting, men vi synes ikke tiden er inne for det nå. Nå er det tiden for å gjøre opp regningen for det mest akutte, og det er det en samlet komité som stiller seg bak, og som herved legger fram innstillingen.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 3.

 

Votering i sak nr. 3

Komiteen hadde innstilt:

I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endringer:

I

Utgifter
20 Statsministerens kontor
1 Driftsutgifter, forhøyes med 11 000 000
fra kr 83 900 000 til kr 94 900 000
(Ny) 21 Spesielle driftsutgifter, 22. juli-kommisjonen, kan overføres, bevilges med 15 000 000
21 Statsrådet
1 Driftsutgifter, forhøyes med 4 000 000
fra kr 137 800 000 til kr 141 800 000
61 Høyesterett
1 Driftsutgifter, forhøyes med 250 000
fra kr 76 902 000 til kr 77 152 000
100 Utenriksdepartementet
1 Driftsutgifter, forhøyes med 779 000
fra kr 1 698 395 000 til kr 1 699 174 000
103 Regjeringens fellesbevilgning for representasjon
1 Driftsutgifter, forhøyes med 745 000
fra kr 40 418 000 til kr 41 163 000
200 Kunnskapsdepartementet
1 Driftsutgifter, forhøyes med 11 900 000
fra kr 227 096 000 til kr 238 996 000
314 Kultur og samfunn
(Ny) 1 Driftsutgifter, bevilges med 4 700 000
(Ny) 74 Utgifter til formål i forbindelse med angrepene mot regjeringskvartalet og på Utøya, bevilges med 23 000 000
329 Arkivformål
1 Driftsutgifter, forhøyes med 5 000 000
fra kr 276 262 000 til kr 281 262 000
400 Justisdepartementet
1 Driftsutgifter, forhøyes med 27 625 000
fra kr 321 995 000 til kr 349 620 000
410 Tingrettene og lagmannsrettene
1 Driftsutgifter, forhøyes med 2 491 000
fra kr 1 622 137 000 til kr 1 624 628 000
430 Kriminalomsorgens sentrale forvaltning
1 Driftsutgifter, forhøyes med 3 250 000
fra kr 3 338 208 000 til kr 3 341 458 000
440 Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441 post 1, forhøyes med 79 901 000
fra kr 9 332 889 000 til kr 9 412 790 000
441 Oslo politidistrikt
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 440 post 1, forhøyes med 105 401 000
fra kr 1 874 426 000 til kr 1 979 827 000
451 Samfunnssikkerhet og beredskap
1 Driftsutgifter, forhøyes med 54 750 000
fra kr 559 097 000 til kr 613 847 000
452 Sentral krisehåndtering
1 Driftsutgifter, forhøyes med 7 400 000
fra kr 14 475 000 til kr 21 875 000
571 Rammetilskudd til kommuner
64 Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572 post 64, forhøyes med 105 000 000
fra kr 2 097 000 000 til kr 2 202 000 000
600 Arbeidsdepartementet
1 Driftsutgifter, forhøyes med 10 864 000
fra kr 167 090 000 til kr 177 954 000
700 Helse- og omsorgsdepartementet
1 Driftsutgifter, forhøyes med 6 500 000
fra kr 160 324 000 til kr 166 824 000
720 Helsedirektoratet
1 Driftsutgifter, forhøyes med 13 400 000
fra kr 816 246 000 til kr 829 646 000
732 Regionale helseforetak
70 Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75, forhøyes med 68 000 000
fra kr 421 283 000 til kr 489 283 000
764 Psykisk helse
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med 1 000 000
fra kr 61 456 000 til kr 62 456 000
73 Vold og traumatisk stress, kan overføres, forhøyes med 7 000 000
fra kr 109 511 000 til kr 116 511 000
900 Nærings- og handelsdepartementet
1 Driftsutgifter, forhøyes med 9 300 000
fra kr 177 070 000 til kr 186 370 000
1510 Fylkesmannsembetene
1 Driftsutgifter, forhøyes med 4 476 000
fra kr 1 308 785 000 til kr 1 313 261 000
1520 Departementenes servicesenter
1 Driftsutgifter, forhøyes med 100 755 000
fra kr 362 886 000 til kr 463 641 000
22 Fellesutgifter i regjeringskvartalet, forhøyes med 1 170 000
fra kr 81 777 000 til kr 82 947 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med 33 180 000
fra kr 37 344 000 til kr 70 524 000
1590 Kirkelig administrasjon
1 Driftsutgifter, forhøyes med 3 100 000
fra kr 201 008 000 til kr 204 108 000
72 Tilskudd til kirkelig virksomhet i kommunene, forhøyes med 3 300 000
fra kr 10 000 000 til kr 13 300 000
1591 Presteskapet
1 Driftsutgifter, forhøyes med 2 200 000
fra kr 858 285 000 til kr 860 485 000
1600 Finansdepartementet
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med 2 000 000
fra kr 40 400 000 til kr 42 400 000
1700 Forsvarsdepartementet
1 Driftsutgifter, forhøyes med 83 000 000
fra kr 324 472 000 til kr 407 472 000
1725 Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben
1 Driftsutgifter, forhøyes med 3 000 000
fra kr 1 979 247 000 til kr 1 982 247 000
1734 Heimevernet
1 Driftsutgifter, forhøyes med 400 000
fra kr 1 094 066 000 til kr 1 094 466 000
1795 Kulturelle og allmennyttige formål
1 Driftsutgifter, forhøyes med 500 000
fra kr 237 120 000 til kr 237 620 000
1800 Olje- og energidepartementet
1 Driftsutgifter, forhøyes med 9 000 000
fra kr 150 600 000 til kr 159 600 000
2445 Statsbygg
24 Driftsresultat
1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning -3 565 492 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 1 598 155 000
3 Avskrivninger 678 077 000
4 Renter av statens kapital 55 000 000
5 Til investeringsformål 923 509 000
6 Til reguleringsfondet -23 248 000
-333 999 000
30 Prosjektering av bygg, kan overføres, forhøyes med 5 000 000
fra kr 279 000 000 til kr 284 000 000

II

Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2011 kan bestille varer og tjenester på inntil 10 mill. kroner ut over gitt bevilgning under kap. 900, post 1.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Presidenten: I sakene nr. 4–7 foreligger det ikke noe voteringstema.