Stortinget - Møte tirsdag den 24. april 2012 kl. 10

Dato: 24.04.2012

Referatsaker

Sak nr. 3 [13:11:06]

Referat

 • 1.(261)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endring i lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser (tilpasning av offentlig tjenestepensjon til uføres alderspensjon fra folketrygden)

  • 2. lov om endringer i utlendingsloven (innføring av Schengen-standardisert oppholdskort med biometri)

  • 3. lov om endringer i personopplysningsloven

  • 4. lov om endringer i lov 19. mars 1965 nr. 3 om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner (avvikling av sivil verneplikt)

  • 5. lov om endringer i svalbardmiljøloven

  • 6. lov om endringer i skipssikkerhetsloven (gjennomføring av STCW-konvensjonens regler om hviletid)

   – er sanksjonert under 20. april 2012

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(262)

  Endringer i helseregisterloven mv. (opprettelse av nasjonal kjernejournal m.m.) (Prop. 89 L (2011–2012))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 3.(263)

  Årsrapport for 2011 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag (Dokument 17 (2011–2012))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 4.(264)

  Endringer i studentsamskipnadsloven (Prop. 92 L (2011–2012))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 5.(265)

  Endringer i plan- og bygningsloven (Prop. 91 L (2011–2012))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 6.(266)

  Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar–31. desember 2011 (Dokument 5 (2011–2012))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 7.(267)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Svein Flåtten, Rigmor Andersen Eide og Borghild Tenden om forenklinger i rapportering, skjemaer og regelverk for næringslivet (Dokument 8:96 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 8.(268)

  Samtykke til inngåelse av avtale av 25. november 2011 om opprettelse av sekretariatet for Den nordlige dimensjons partnerskap for helse og livskvalitet (NDPHS) (Prop. 90 S (2011–2012))

 • 9.(269)

  Pansra køyrety til Hæren (Prop. 93 S (2011–2012))

  Enst.: Nr. 8 og 9 sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

 • 10.(270)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jørund Rytman, Arve Kambe, Hans Olav Syversen og Borghild Tenden om etablering av et eget «Regelråd» (Dokument 8:99 S (2011–2012))

  Enst.: Tas ikke under behandling, jf. forretningsordenens § 28 tredje ledd bokstav e, jf. § 47

 • 11.(271)

  Utenriks- og forsvarskomiteen melder å ha valgt Snorre Serigstad Valen til annen nestleder

  Enst.: Vedlegges protokollen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.