Stortinget - Møte tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 10

Dato: 09.10.2012

Referatsaker

Sak nr. 5 [12:43:09]

Referat

  • 1.(19)

    Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Per Sandberg, Laila Marie Reiertsen og Vigdis Giltun om at offentlige etater kan utveksle informasjon seg i mellom for å avdekke kriminalitet (Dokument 8:7 S (2012–2013))

    Enst.: Sendes justiskomiteen.

  • 2.(20)

    Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson og Ketil Solvik-Olsen om fritak for formuesbeskatning for formue som forvaltes av Overformynderiet (Dokument 8:8 S (2012–2013))

    Enst.: Sendes finanskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.