Stortinget - Møte torsdag den 6. desember 2012 kl. 10

Dato: 06.12.2012

Formalia

Presidenten: Representanten Susanne Bratli, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe foreligger søknad om sykepermisjon for representanten Steinar Gullvåg fra og med 6. desember og inntil videre.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig vedtatt:

1. Søknaden behandles straks og innvilges.

2. Vararepresentanten, Heidi Ørnlo, innkalles for å møte i permisjonstiden.

Presidenten: Heidi Ørnlo er til stede og vil ta sete.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten opplyse om at møtet fortsetter utover kl. 16.

Etter ønske fra transport- og kommunikasjonskomiteen vil presidenten foreslå at sakene nr. 1–4 behandles under ett. – Det anses vedtatt.