Vedtak til lov om endringar i jordskifteloven

Dette dokument

I Stortingets møte tirsdag 4. desember 2012 ble det gjort slikt

vedtak til lov om endringar i jordskifteloven

I

I lov 21. desember 1979 nr. 77 om jordskifte o.a. skal § 7 femte ledd lyde:

Dommarar til jordskifteoverrett og jordskifterett og jordskiftedommar med allment løyve må ha jordskiftefagleg utdanning på mastergradsnivå med fagkrins fastsett av departementet.

II

Lova gjeld frå den tid Kongen fastset.

Dag Terje Andersen
president