Stortinget - Møte tirsdag den 5. mars 2013 kl. 10

Dato: 05.03.2013

Dokumenter: (Lovvedtak 39 (2012–2013), jf. Innst. 187 L (2012–2013) og Prop. 46 L (2012–2013))

Sak nr. 4 [15:31:28]

Stortingets vedtak til lov om endringer i vergemålsloven mv.

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.