Stortinget - Møte tirsdag den 19. mars 2013 kl. 10

Dato: 19.03.2013

Dokumenter:

(Innst. 203 S (2012–2013), jf. Prop. 106 S (2011–2012))

Sak nr. 12 [17:06:40]

Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om samtykke til ratifikasjon av FN-konvensjonen av 13. desember 2006 om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Votering i sak nr. 12

Presidenten: Under debatten har Vigdis Giltun satt fram et forslag på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti.

Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen i løpet av våren 2013 gjennomføre en utredning som synliggjør fordeler og ulemper ved å ratifisere tilleggsprotokollen om individklagerett til FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.»

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti ble med 50 mot 44 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 20.42.53)Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker i ratifikasjon av FN-konvensjonen av 13. desember 2006 om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, med erklæringer.

Votering:Komiteens innstillig ble enstemmig bifalt.