Stortinget - Møte mandag den 10. juni 2013 kl. 10

Dato: 10.06.2013

Dokumenter: (Lovvedtak 85 (2012–2013), jf. Innst. 378 L (2012–2013) og Dokument 8:135 L (2012–2013))

Sak nr. 40

Stortingets vedtak til lov om endringer i lov 22. juni 1962 nr. 8 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen