Stortinget - Møte mandag den 9. desember 2013 kl. 10

Dato: 09.12.2013

Dokumenter: (Innst. 42 S (2013–2014), jf. Prop. 22 S (2013–2014))

Sak nr. 4 [10:03:20]

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2013 under Utanriksdepartementet

Votering i sak nr. 4

Komiteen hadde innstilt:

I

I statsbudsjettet for 2013 blir det gjort følgjande endringar:

Utgifter
100Utanriksdepartementet
1Driftsutgifter, vert redusert med919 000
frå kr 1 826 422 000 til kr 1 825 503 000
116Deltaking i internasjonale organisasjonar
70Tilskot til internasjonale organisasjonar, vert auka med98 203 000
frå kr 1 249 041 000 til kr 1 347 244 000
150Bistand til Afrika
78Regionbevilgning for Afrika, kan overførast, vert redusert med50 000 000
frå kr 2 097 300 000 til kr 2 047 300 000
163Naudhjelp, humanitær hjelp og menneskerettar
70Naudhjelp, kan overførastblir auka med120 000 000
frå kr 500 000 000 til kr 620 000 000
166Miljø og berekraftig utvikling m.m.
71Internasjonale prosessar og konvensjonar m.m., kan overførast, vert redusert med3 600 000
frå kr 31 000 000 til 27 400 000
72Internasjonale miljøprosessar og berekraftig utvikling, kan overførast, vert auka med200 000 000
frå kr 168 400 000 til kr 368 400 000.
73Klima- og skogsatsinga, kan overførast, vert redusert med200 000 000
frå kr 2 847 600 000 til kr 2 647 600 000
74Fornybar energi, kan overførast, vert redusert med50 000 000
frå 1 377 300 000 til kr 1 327 300 000
167Flyktningtiltak i Noreg, godkjende som utviklingshjelp (ODA)
21Spesielle driftsutgifter, blir auka med127 125 000
frå kr 1 459 558 000 til kr 1 586 683 000

II

Stortinget samtykkjer i at Utanriksdepartementet i 2013 kan fråvike stortingsvedtak av 8. november 1984 ved utbetaling av 100 mill. kroner i tilskot til Global Crop Diversity Trust (GCDT).

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.