Stortinget - Møte tirsdag den 11. februar 2014 kl. 10

Dato: 11.02.2014

Referatsaker

Sak nr. 7 [13:38:15]

Referat

 • 1.(153)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Gina Knutson Barstad, Karin Andersen, Torgeir Knag Fylkesnes og Johnny Ingebrigtsen om å videreføre det viktige arbeidet for at ansatte i sykehusene skal få tilbud om full jobb (Dokument 8:21 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen

 • 2.(154)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Iselin Nybø, Abid Q. Raja og Sveinung Rotevatn om lov om endringer i lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) og i lov om gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven) (straffeprosessuell frihetsberøvelse og innstramming av bruken av glattceller) (Dokument 8:20 L (2013–2014))

  Enst.: Sendes justiskomiteen

 • 3.(155)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Breivik og Ketil Kjenseth om etablering av en nasjonal bredbåndsplan (Dokument 8:19 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.