Stortinget - Møte tirsdag den 13. mai 2014 kl. 10

Dato: 13.05.2014

Sak nr. 2 [10:06:57]

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Martin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Hallgeir H. Langeland, Per Olaf Lundteigen, Geir Jørgen Bekkevold og Trine Skei Grande om grunnlovfesting av økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter, med unntak av romertall IX (Innst. 187 S (2013–2014), jf. Dokument 12:31 (2011–2012) unntatt romertall IX)

Votering i sak nr. 2

Presidenten: Under debatten er det satt frem tolv forslag.

Det er

 • forslag nr. 7, fra Michael Tetzschner på vegne av Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre og Miljøpartiet De Grønne

 • forslag nr. 9, fra Per Olaf Lundteigen på vegne av Arbeiderpartiet og Senterpartiet

 • forslag nr. 1, fra Karin Andersen på vegne av Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti

 • forslag nr. 5, fra Michael Tetzschner på vegne av Høyre og Venstre

 • forslag nr. 12, fra Martin Kolberg på vegne av Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne

 • forslag nr. 6, fra Martin Kolberg på vegne av Arbeiderpartiet

 • forslag nr. 10, fra Hans Fredrik Grøvan på vegne av Kristelig Folkeparti, Venstre og Miljøpartiet De Grønne

 • forslag nr. 2, fra Hans Fredrik Grøvan på vegne av Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet De Grønne

 • forslag nr. 4, fra Per Olaf Lundteigen på vegne av Senterpartiet

 • forslag nr. 3, fra Abid Q. Raja på vegne av Venstre

 • forslagene nr. 8 og 11, fra Karin Andersen på vegne av Sosialistisk Venstreparti

Det voteres først over forslag nr. 3, fra Venstre.

Forslaget lyder:

«I

Nåværende § 107 flyttes til nytt kapittel F og får nytt paragrafnummer.

Ny § 107 første ledd i nytt kapittel E skal lyde:

Alternativ 1 B (bokmål og nynorsk):

Statens myndigheter skal respektere den enkeltes kulturelle identitet og legge forholdene til rette for at den enkelte kan delta i kulturaktiviteter og oppleve et mangfold av kulturuttrykk.

Dei statlege styresmaktene skal respektere den kulturelle identiteten til kvar einskild og leggje til rette for at alle kan delta i kulturaktivitetar og oppleve eit mangfald av kulturuttrykk.»

Votering:Forslaget fra Venstre ble med 158 mot 10 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 19.21.08)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 2, fra Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet De Grønne.

Forslaget lyder:

«I

Nåværende § 107 flyttes til nytt kapittel F og får nytt paragrafnummer.

Ny § 107 første ledd i nytt kapittel E skal lyde:

Alternativ 3 B (bokmål og nynorsk):

Statens myndigheter skal respektere den enkeltes kulturelle identitet.

Dei statlege styresmaktene skal respektere den kulturelle identiteten til kvar einskild.»

Votering:Forslaget fra Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet De Grønne ble med 157 mot 11 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 19.21.38)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 1, fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Forslaget lyder:

«I

Nåværende § 107 flyttes til nytt kapittel F og får nytt paragrafnummer.

Ny § 107 første ledd i nytt kapittel E skal lyde:

Alternativ 5 B (bokmål og nynorsk):

Statens myndigheter skal respektere og legge forholdene til rette for at den enkelte kan delta i kulturaktiviteter og oppleve et mangfold av kulturuttrykk.

Dei statlege styresmaktene skal respektere og leggje til rette for at alle kan delta i kulturaktivitetar og oppleve eit mangfald av kulturuttrykk.»

Kristelig Folkeparti, Venstre og Miljøpartiet De Grønne har varslet at de støtter forslaget.

Votering:Forslaget fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 86 mot 82 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 19.22.11)Komiteen hadde innstilt:

A.

I

Forslag til endringer i § 107 første ledd – bifalles ikke.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt med 168 stemmer.Videre var innstilt:

B.

II

Ny § 107 annet ledd skal lyde:

Alternativ 1 B (bokmål og nynorsk):

Vitenskapens og kunstens frihet skal respekteres.

Den vitskaplege og kunstnarlege fridommen skal respekterast.

Presidenten: Det er Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne som står bak innstillingen.

Votering:Komiteens innstilling ble med 92 mot 76 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 19.23.21)Videre var innstilt:

C.

III

Nåværende § 108 flyttes til nytt kapittel F og får nytt paragrafnummer.

Nåværende § 110 a blir ny § 108 i nytt kapittel E og skal lyde:

Alternativ 1 B (bokmål og nynorsk):

§ 108

Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at samene, som urfolk, kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.

§ 108

Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for at samane, som urfolk, kan tryggje og utvikle samisk språk, kultur og samfunnsliv.

Presidenten: Det er Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne som står bak innstillingen.

Votering:Komiteens innstilling ble med 86 mot 82 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 19.24.10)

Presidenten: Det voteres så over forslag nr. 4, fra Senterpartiet.

Forslaget lyder:

«III

Nåværende § 108 flyttes til nytt kapittel F og får nytt paragrafnummer.

Nåværende § 110 a blir ny § 108 i nytt kapittel E og skal lyde:

Alternativ 2 B (bokmål og nynorsk):

§ 108

Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at det samiske folk kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.

§ 108

Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for at det samiske folket kan tryggje og utvikle samisk språk, kultur og samfunnsliv.»

Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet subsidiær støtte til forslaget.

Vi voterer ved navneopprop og starter med representant nr. 8 fra Rogaland fylke, Tina Bru.

De som stemmer for forslaget, svarer ja, og de som stemmer imot forslaget, svarer nei.

Votering:Forslaget fra Senterpartiet ble med 92 mot 76 stemmer ikke bifalt.De 92 representantene som stemte for forslaget, var:Hege Haukeland Liadal, Geir Pollestad, Geir S. Toskedal, Iselin Nybø, Ingrid Heggø, Liv Signe Navarsete, Sveinung Rotevatn, Terje Aasland, Lene Vågslid, Christian Tynning Bjørnø, Geir Jørgen Bekkevold, Martin Henriksen, Tove Karoline Knutsen, Torgeir Knag Fylkesnes, Ingvild Kjerkol, Arild Grande, Bjørn Arild Gram, André N. Skjelstad, Trond Giske, Eva Kristin Hansen, Jorodd Asphjell, Audun Otterstad, Heidi Greni, Snorre Serigstad Valen, Dag Terje Andersen, Steinar Gullvåg, Anders Tyvand, Svein Roald Hansen, Irene Johansen, Stein Erik Lauvås, Line Henriette Hjemdal, Line Vennesland, Kjell Ingolf Ropstad, Kari Henriksen, Hans Fredrik Grøvan, Odd Omland, Are Helseth, Sverre Myrli, Marianne Aasen, Abid Q. Raja, Åsmund Aukrust, Gunvor Eldegard, Bård Vegar Solhjell, Martin Kolberg, Lise Christoffersen, Torgeir Micaelsen, Per Olaf Lundteigen, Helga Pedersen, Kåre Simensen, Johnny Ingebrigtsen, Knut Storberget, Anette Trettebergstuen, Tone Merete Sønsterud, Trygve Slagsvold Vedum, Karin Andersen, Per Rune Henriksen, Jette F. Christensen, Knut Arild Hareide, Magne Rommetveit, Terje Breivik, Ruth Mari Grung, Audun Lysbakken, Kjersti Toppe, Else-May Botten, Fredric Holen Bjørdal, Rigmor Andersen Eide, Geir Inge Lien, Pål Farstad, Lisbeth Berg-Hansen, Eirik Sivertsen, Anna Ljunggren, Kjell-Idar Juvik, Janne Sjelmo Nordås, Rigmor Aasrud, Tore Hagebakken, Anne Tingelstad Wøien, Stine Renate Håheim, Ketil Kjenseth, Jens Stoltenberg, Hadia Tajik, Jonas Gahr Støre, Trine Skei Grande, Ingunn Gjerstad, Marianne Marthinsen, Une Aina Bastholm, Jan Bøhler, Marit Nybakk, Ola Elvestuen, Hans Olav Syversen, Eirin Sund, Olaug V. Bollestad og Torstein Tvedt Solberg.De 76 representantene som stemte imot forslaget, var:Tina Bru, Sveinung Stensland, Helge Thorheim, Bjørn Lødemel, Solveig Sundbø Abrahamsen, Kristian Norheim, Kent Gudmundsen, Øyvind Korsberg, Regina Alexandrova, Elin Rodum Agdestein, Linda C. Hofstad Helleland, Lill Harriet Sandaune, Frank J. Jensen, Sivert Bjørnstad, Svein Flåtten, Morten Stordalen, Kårstein Eidem Løvaas, Tom E. B. Holthe, Ingjerd Schou, Ulf Leirstein, Bengt Morten Wenstøb, Erlend Wiborg, Eirik Milde, Svein Harberg, Lene Langemyr, Ingunn Foss, Åse Michaelsen, Norunn Tveiten Benestad, Sylvi Graham, Kari Kjønaas Kjos, Tone Wilhelmsen Trøen, Bente Stein Mathisen, Hans Andreas Limi, Henrik Asheim, Nils Aage Jegstad, Ib Thomsen, Mette Tønder, Hårek Elvenes, Trond Helleland, Jørund Rytman, Anders B. Werp, Morten Wold, Kristin Ørmen Johnsen, Frank Bakke-Jensen, Jan-Henrik Fredriksen, Gunnar Gundersen, Tor André Johnsen, Øyvind Halleraker, Gjermund Hagesæter, Peter Christian Frølich, Torill Eidsheim, Helge André Njåstad, Sigurd Hille, Ove Trellevik, Erik Skutle, Helge Orten, Harald T. Nesvik, Elisabeth Røbekk Nørve, Oskar J. Grimstad, Odd Henriksen, Dagfinn Henrik Olsen, Margunn Ebbesen, Olemic Thommessen, Morten Ørsal Johansen, Nikolai Astrup, Michael Tetzschner, Christian Tybring-Gjedde, Kristin Vinje, Mudassar Kapur, Mazyar Keshvari, Stefan Heggelund, Heidi Nordby Lunde, Siri A. Meling, Bente Thorsen, Arve Kambe og Kari Raustein.Representanten Jan Arild Ellingsen var fraværende.Videre var innstilt:

D.

IV

Nåværende § 109 flyttes til nytt kapittel F og får nytt paragrafnummer.

Ny § 109 første ledd i nytt kapittel E skal lyde:

Alternativ 1 B (bokmål og nynorsk):

Enhver har rett til utdannelse. Barn har plikt til å motta grunnleggende opplæring. Opplæringen skal ivareta den enkeltes evner og behov og fremme respekt for demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene.

Alle har rett til utdanning. Born har plikt til å ta imot grunnleggjande opplæring. Opplæringa skal utvikle evnene til kvart barn og ta omsyn til dei behova det har, og fremje respekt for demokratiet, rettsstaten og menneskerettane.

Presidenten: Det er Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne som står bak innstillingen.

Votering:Komiteens innstilling ble med 85 mot 83 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 19.33.26)

Presidenten: Etter at komiteens innstilling til D nå er forkastet, voteres det over forslag nr. 5, fra Høyre og Venstre, som er et alternativ til D.

Forslaget lyder:

«IV

Nåværende § 109 flyttes til nytt kapittel F og får nytt paragrafnummer.

Ny § 109 første ledd i nytt kapittel E skal lyde:

Alternativ 2 B (bokmål og nynorsk):

Enhver har rett til utdannelse. Barn har rett til å motta grunnleggende opplæring. Opplæringen skal ivareta den enkeltes evner og behov og fremme respekt for demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene.

Alle har rett til utdanning. Born har rett til å ta imot grunnleggjande opplæring. Opplæringa skal utvikle evnene til kvart barn og ta omsyn til dei behova det har, og fremje respekt for demokratiet, rettsstaten og menneskerettane.»

Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet at de støtter forslaget subsidiært. Fremskrittspartiet stemmer imot.

Votering:Forslaget fra Høyre og Venstre ble bifalt med 137 mot 30 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 19.34.20)Videre var innstilt:

E.

V

Ny § 109 annet ledd skal lyde:

Alternativ B (bokmål og nynorsk):

Statens myndigheter skal sikre adgang til videregående opplæring og like muligheter til høyere utdannelse på grunnlag av kvalifikasjoner.

Dei statlege styresmaktene skal sikre tilgjenge til vidaregåande opplæring og likt høve til høgare utdanning på grunnlag av kvalifikasjonar.

Presidenten: Det er en samlet komité med unntak av Fremskrittspartiet som står bak innstillingen.

Votering:Komiteens innstilling ble bifalt med 137 mot 30 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 19.35.00)

Presidenten: Så tar vi opp noen mindretallsforslag, og vi starter med forslag nr. 8, fra Sosialistisk Venstreparti, som lyder:

«VI

§ 110 første ledd skal lyde:

Alternativ 3 B (bokmål og nynorsk):

Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring. Den som på grunn av sykdom, alder, arbeidsledighet, fødsel eller liknende forhold ikke selv kan sørge for sitt livsopphold, har rett til trygd eller sosiale ytelser.

Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for at kvart arbeidsført menneske kan leve av arbeidet sitt og næringsverksemda si. Den som på grunn av sjukdom, alder, arbeidsløyse, fødsel eller liknande høve ikkje kan forsyte seg sjølv, har rett til trygd eller sosiale ytingar.»

Votering:Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti ble med 160 mot 8 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 19.35.33)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 6, fra Arbeiderpartiet, som lyder:

«VI

§ 110 første ledd skal lyde:

Alternativ 2 B (bokmål og nynorsk):

Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring. Ethvert menneske har plikt til å forsøke å sørge for sitt livsopphold. Den som ikke selv kan sørge for sitt livsopphold, har rett til støtte fra det offentlige.

Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for at kvart arbeidsført menneske kan leve av arbeidet sitt og næringsverksemda si. Alle har plikt til å søkje å forsyte seg sjølv. Den som ikkje kan forsyte seg sjølv, har rett til stønad frå det offentlege.»

Sosialistisk Venstreparti støtter forslaget subsidiært.

Votering:Forslaget fra Arbeiderpartiet ble med 105 mot 63 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 19.36.06)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 7, fra Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre og Miljøpartiet De Grønne, som lyder:

«VI

§ 110 første ledd skal lyde:

Alternativ 1 B (bokmål og nynorsk):

Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring. Den som ikke selv kan sørge for sitt livsopphold, har rett til støtte fra det offentlige.

Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for at kvart arbeidsført menneske kan leve av arbeidet sitt eller næringsverksemda si. Den som ikkje sjølv kan forsyte seg, har rett til stønad frå det offentlege.»

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har varslet subsidiær støtte til forslaget. Fremskrittspartiet stemmer imot.

Votering:Forslaget fra Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre og Miljøpartiet De Grønne ble bifalt med 138 mot 30 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 19.37.02)Videre var innstilt:

F.

VI

Forslag til endringer i § 110 første ledd – bifalles ikke.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig ikke bifalt.

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 11, fra Sosialistisk Venstreparti, som lyder:

«VII

Nåværende § 111 flyttes til nytt kapittel F og får nytt paragrafnummer.

Ny § 111 i nytt kapittel E skal lyde:

Alternativ 4 B (bokmål og nynorsk):

§ 111

Statens myndigheter skal respektere og sikre retten til en tilfredsstillende levestandard, herunder den enkeltes grunnleggende behov for mat, vann, klær og bolig. Likeledes skal statens myndigheter fremme befolkningens helse og sikre retten til nødvendig helsehjelp.

§ 111

Dei statlege styresmaktene skal respektere og tryggje retten til ein tilfredsstillande levestandard, medrekna den einskildes behov for mat, vatn, klede og husvære. Like eins skal dei statlege styresmaktene fremje folkehelsa og tryggje retten til naudsynt helsehjelp.»

Votering:Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti ble med 161 mot 6 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 19.38.00)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 10, fra Kristelig Folkeparti, Venstre og Miljøpartiet De Grønne, som lyder:

«VII

Nåværende § 111 flyttes til nytt kapittel F og får nytt paragrafnummer.

Ny § 111 i nytt kapittel E skal lyde:

Alternativ 2 B (bokmål og nynorsk):

§ 111

Enhver har rett til en tilfredsstillende levestandard og nødvendig helsehjelp.

§ 111

Alle har rett til tilfredsstillande levestandard og naudsynt helsehjelp.»

Sosialistisk Venstreparti støtter forslaget subsidiært.

Votering:Forslaget fra Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne og Venstre ble med 141 mot 27 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 19.38.35)Videre var innstilt:

G.

VII

Forslag til endringer i § 111 – bifalles ikke.

Presidenten: Det voteres alternativt mellom komiteens innstilling til G og forslag nr. 9, fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som lyder:

«VII

Nåværende § 111 flyttes til nytt kapittel F og får nytt paragrafnummer.

Ny § 111 i nytt kapittel E skal lyde:

Alternativ 1 B (bokmål og nynorsk):

§ 111

Statens myndigheter skal respektere og sikre retten til en tilfredsstillende levestandard.

Likeledes skal statens myndigheter fremme befolkningens helse og sikre retten til nødvendig helsehjelp.

§ 111

Dei statlege styresmaktene skal respektere og tryggje retten til ein tilfredsstillande levestandard.

Like eins skal dei statlege styresmaktene fremje folkehelsa og tryggje retten til naudsynt helsehjelp.»

Kristelig Folkeparti, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet at de støtter forslaget fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet subsidiært. Høyre og Fremskrittspartiet står bak innstillingen.

Votering:Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling til G og forslaget fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble innstillingen ikke bifalt med 76 stemmer og forslaget ikke bifalt med 92 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 19.41.45)

Presidenten: Verken innstillingen eller forslaget fikk dermed to tredjedels flertall.

Videre var innstilt:

H.

VIII

Nåværende § 112 flyttes til nytt kapittel F og får nytt paragrafnummer.

Nåværende § 110 b blir ny § 112 i nytt kapittel E, og skal lyde:

Alternativ B (bokmål og nynorsk):

§ 112

Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.

Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.

Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.

§ 112

Alle har rett til eit helsesamt miljø og ein natur der produksjonsevna og mangfaldet blir haldne ved lag. Naturressursane skal disponerast ut frå ein langsiktig og allsidig synsmåte som tryggjer denne retten òg for kommande slekter.

Borgarane har rett til kunnskap om korleis det står til med naturmiljøet, og om verknadene av planlagde og iverksette inngrep i naturen, slik at dei kan tryggje den retten dei har etter førre leddet.

Dei statlege styresmaktene skal setje i verk tiltak som gjennomfører desse grunnsetningane.

Presidenten: Hele komiteen med unntak av Fremskrittspartiet står bak innstillingen.

Votering:Komiteens innstilling ble bifalt med 138 mot 30 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 19.42.34)Videre var innstilt:

I.

X

Forslag til ny § 116 – bifalles ikke.

Presidenten: Det voteres alternativt mellom komiteens innstilling til I og forslag nr. 12, fra Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne, som lyder:

«X

Ny § 116 skal lyde:

Alternativ 1 B (bokmål og nynorsk):

§ 116

Rettighetene i denne grunnlov kan ikke fravikes med mindre det treffes beslutning om midlertidige unntak når en bekjentgjort krigs- eller krisetilstand gjør det åpenbart nødvendig for å sikre demokratiet, rettsstaten eller rikets eksistens.

Det kan ikke i noe tilfelle treffes beslutning om å fravike §§ 93, 96 og 99 første punktum. Tilsvarende gjelder for § 97 ved spørsmål om straff.

§ 116

Rettane i denne grunnlova kan ikkje fråvikast så sant det ikkje blir teke avgjerd om mellombels unntak når ein kunngjord krigs- eller krisetilstand gjer det klårt naudsynt for å tryggje demokratiet, rettsstaten eller eksistensen til riket.

Ikkje i noko tilfelle kan det takast avgjerd om å fråvike §§ 93, 96 og 99 fyrste punktum. Tilsvarande gjeld for § 97 i spørsmål om straff.»

Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti står bak innstillingen.

Votering:Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling til I og forslaget fra Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne ble innstillingen ikke bifalt med 109 stemmer og forslaget ikke bifalt med 59 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 19.43.22)

Presidenten: Verken innstillingen eller forslaget fikk dermed to tredjedels flertall.

Videre var innstilt:

J.

XI

Stortinget får fullmakt til ved alminnelig flertallsvedtak å redigere paragraf- og leddnummer i og henvisninger til bestemmelser som berøres av at det blir vedtatt et nytt kapittel E i Grunnloven om menneskerettigheter eller som berøres av at alternativer i forslaget her blir vedtatt.

Grunnlovsforslag fremsatt i sesjonen 2011–2012 som angår bestemmelser som berøres av at det blir vedtatt et nytt kapittel E i Grunnloven om menneskerettigheter eller av at alternativer i forslaget her blir vedtatt, behandles ut fra bestemmelsenes nye ledd- og paragrafnummerering.

Presidenten: Dette er en fullmakt til Stortinget om nødvendig redigering etter de endringene som gjøres i Grunnloven i dag.

Denne fullmakten ble imidlertid vedtatt under foregående sak, så J i denne innstillingen bortfaller.