Stortinget - Møte torsdag den 5. juni 2014 kl. 10

Dato: 05.06.2014

Dokumenter: (Lovvedtak 51 (2013–2014), jf. Innst. 181 L (2013–2014) og Prop. 33 L (2013–2014))

Sak nr. 10 [18:39:35]

Stortingets vedtak til lov om oppheving av bokloven