Stortinget - Møte torsdag den 5. juni 2014 kl. 10

Dato: 05.06.2014

Dokumenter: (Lovvedtak 52 (2013–2014), jf. Innst. 201 L (2013–2014) og Prop. 54 L (2013–2014))

Sak nr. 11 [18:39:37]

Stortingets vedtak til lov om endringer i åndsverksloven (gjennomføring av endringer i EUs vernetidsdirektiv)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sakene nr. 10 og 11

Presidenten: Når det gjelder sakene nr. 10 og 11, er de andre gangs behandling av lovsaker og gjelder lovvedtakene 51 og 52.

Det foreligger ingen forslag til anmerkning til disse sakene. Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.