Stortinget - Møte fredag den 20. juni 2014 kl. 9

Dato: 20.06.2014

Dokumenter: (Lovvedtak 81 (2013–2014), jf. Innst. 261 L (2013–2014) og Prop. 94 LS (2013–2014))

Sak nr. 17 [09:06:56]

Stortingets vedtak til lov om endring i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)