Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2014 under Kulturdepartementet

Dette dokument

  • Innst. 112 S (2014–2015)
  • Kildedok: Prop. 31 S (2014–2015), kap. 310, 340, 342 og 3340
  • Dato: 09.12.2014
  • Utgiver: kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
  • Sidetall: 3

Til Stortinget

Sammendrag

Kulturdepartementet foreslår i proposisjonen endringer i statsbudsjettet for 2014. I denne innstillingen behandles bare følgende endringer:

Kap. 310 Tilskudd til trossamfunn m.m.

Post 70 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn, overslagsbevilgning

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn er en lovhjemlet rettighetsbasert ordning. Formålet er å sikre stor grad av økonomisk likebehandling av Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn.

Samtlige tros- og livssynssamfunn må oppgi fødselsnummer for medlemmer det kreves tilskudd for. Brønnøysundregistrenes kontroll av fødselsnummer danner grunnlag for beregning av tilskuddene. På bakgrunn av gjennomførte kontroller er antall tilskuddstellende medlemmer for 2014 fastsatt til 587 292. Dette er om lag 20 000 høyere enn det som ble lagt til grunn for 2014.

Satsen for beregning av statstilskudd til tros- og livssynssamfunn for 2014 er fastsatt til 449 kroner per medlem. I tillegg er det i 2014 innvilget statstilskudd for tidligere år på om lag 3,6 mill. kroner. Det er dermed behov for å øke bevilgningen i 2014 med 11,3 mill. kroner.

Departementet foreslår at bevilgningen i 2014 under kap. 310, post 70 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn, overslagsbevilgning, økes med 11,3 mill. kroner.

Kap. 340 Den norske kirke

Post 1 Driftsutgifter

Bevilgningene under kap. 340, post 75 Trosopplæring er gitt stikkordsfullmakten «kan nyttes under post 1». Bakgrunnen for dette er at Kirkerådets og bispedømmerådenes utgifter ved oppfølging og tilrettelegging av trosopplæringstiltak i Den norske kirke føres under post 1. Bevilgningen under post 1 foreslås økt med 6 mill. kroner, mot tilsvarende innsparing på post 75.

Bevilgningene under posten knyttes ellers til inntekter som Kirkerådet og bispedømmerådene har under kap. 3340 post 1. Inntektene forventes å bli 6,7 mill. kroner høyere enn budsjettert i 2014.

Departementet foreslår at bevilgningen i 2014 under kap. 340, post 1 Driftsutgifter, økes med 12,7 mill. kroner.

Post 21 Spesielle utgifter

Posten skal dekke utgifter til prosjekter og tiltak i regi av Kirkerådet og bispedømmerådene som finansieres ved eksterne midler. Bevilgningen knyttes til oppdragsinntekter under kap. 3340 post 1. Oppdragsinntektene forventes å bli 8,9 mill. kroner lavere enn budsjettert.

Departementet foreslår at bevilgningen i 2014 under post 21 reduseres med 8,9 mill. kroner.

Post 75 Trosopplæring, kan overføres, kan nyttes under post 1

Departementet foreslår at bevilgningen i 2014 under post 75 Trosopplæring reduseres med 6 mill. kroner mot tilsvarende økning av post 1, jf. ovenfor.

Kap. 342 Kirkebygg og gravplasser

Post 60 Rentekompensasjon – kirkebygg, kan overføres

Bevilgningene under post 60 skal dekke renteutgiftene for de investeringskostnadene som det er gitt tilsagn om kompensasjon for i perioden 2005–2014. På bakgrunn av nye renteanslag for 2014 er bevilgningsbehovet under posten lavere enn budsjettert.

Departementet foreslår at bevilgningen i 2014 under post 60 reduseres med 3 mill. kroner.

Kap. 3340 Den norske kirke

Post 1 Ymse inntekter

Bevilgningen under post 1 gjelder diverse inntekter som Kirkerådet og bispedømmerådene har fra salg av materiell, refusjoner til stillinger som er opprettet med ekstern finansiering og inntekter fra Opplysningsvesenets fond til dekning av felleskirkelige tiltak. De samlede inntektene under posten forventes å bli på om lag 49,3 mill. kroner i 2014. Det er 6,7 mill. kroner høyere enn budsjettert.

Departementet foreslår at bevilgningen i 2014 under post 1 Ymse inntekter økes med 6,7 mill. kroner, jf. kap. 340 post 1.

Post 2 Inntekter ved oppdrag

Bevilgningen under post 2 gjelder oppdragsinntekter i Kirkerådet og bispedømmerådene. De samlede inntektene under posten forventes å bli 8,9 mill. kroner lavere enn budsjettert.

Departementet foreslår at bevilgningen i 2014 under post 2 reduseres med 8,9 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Christian Tynning Bjørnø, lederen Trond Giske, Martin Henriksen, Tone Merete Sønsterud og Marianne Aasen, fra Høyre, Henrik Asheim, Norunn Tveiten Benestad, Kent Gudmundsen og Kristin Vinje, fra Fremskrittspartiet, Sivert Bjørnstad og Bente Thorsen, fra Kristelig Folkeparti, Anders Tyvand, fra Senterpartiet, Anne Tingelstad Wøien, fra Venstre, Iselin Nybø, og fra Sosialistisk Venstreparti, Torgeir Knag Fylkesnes, viser til proposisjonen og har ikke merknader.

Komiteens tilråding

Komiteen viser til proposisjonen og råder Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

I statsbudsjettet for 2014 blir det gjort følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

310

Tilskudd til trossamfunn m.m.

70

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn, overslagsbevilgning, forhøyes med

11 338 000

fra kr 255 943 000 til kr 267 281 000

340

Den norske kirke

1

Driftsutgifter, forhøyes med

12 680 000

fra kr 1 196 953 000 til kr 1 209 633 000

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

8 900 000

fra kr 37 069 000 til kr 28 169 000

75

Trosopplæring, kan overføres, kan nyttes under post 1, nedsettes med

5 980 000

fra kr 290 979 000 til kr 284 999 000

342

Kirkebygg og gravplasser

60

Rentekompensasjon – kirkebygg, kan overføres, nedsettes med

3 000 000

fra kr 55 600 000 til kr 52 600 000

3340

Den norske kirke

1

Ymse inntekter, forhøyes med

6 700 000

fra kr 42 610 000 til kr 49 310 000

2

Inntekter ved oppdrag, nedsettes med

8 900 000

fra kr 37 069 000 til kr 28 169 000

Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 9. desember 2014

Trond Giske

Bente Thorsen

leder

ordfører