Stortinget - Møte tirsdag den 16. desember 2014 kl. 10

Dato: 16.12.2014

Dokumenter: (Innst. 102 S (2014–2015), jf. Prop. 23 S (2014–2015))

Sak nr. 15 [18:06:11]

Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2014 under Helse- og omsorgsdepartementet

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sak nr. 15

Komiteen hadde innstilt:

I

I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende endringer:

Utgifter
701IKT i helse- og omsorgssektoren
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med8 500 000
fra kr 225 150 000 til kr 233 650 000
720Helsedirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med137 000
fra kr 1 066 704 000 til kr 1 066 841 000
722Norsk pasientskadeerstatning:
1Driftsutgifter, forhøyes med4 325 000
fra kr 164 897 000 til kr 169 222 000
723Pasientskadenemnda
1Driftsutgifter, forhøyes med8 675 000
fra kr 62 986 000 til kr 71 661 000
732Regionale helseforetak
70Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 72, 73, 74, 75, nedsettes med15 600 000
fra kr 629 905 000 til kr 614 305 000
72Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, nedsettes med2 712 600 000
fra kr 46 884 698 000 til kr 44 172 098 000
73Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, nedsettes med954 800 000
fra kr 16 502 654 000 til kr 15 547 854 000
74Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, nedsettes med723 300 000
fra kr 12 500 639 000 til kr 11 777 339 000
75Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, nedsettes med649 300 000
fra kr 11 221 864 000 til kr 10 572 564 000
76Innsatsstyrt finansiering, nedsettes med 150 200 000
fra kr 23 124 615 000 til kr 22 974 415 000
77Poliklinisk virksomhet mv., forhøyes med97 000 000
fra kr 3 333 258 000 til kr 3 430 258 000
83Opptrekksrenter for lån f.o.m. 2008, overslagsbevilgning, nedsettes med48 700 000
fra kr 142 000 000 til kr 93 300 000
86Driftskreditter, forhøyes med5 040 000 000
fra kr 510 000 000 til kr 5 550 000 000
91Opptrekksrenter for lån t.o.m. 2007, overslagsbevilgning, nedsettes med1 800 000
fra kr 2 500 000 til kr 700 000
733Habilitering og rehabilitering
72Kjøp av opptrening mv., kan overføres, nedsettes med 578 000
fra kr 578 000 til kr 0
734Særskilte tilskudd til psykisk helse- og rustiltak
1Driftsutgifter, forhøyes med7 300 000
fra kr 46 081 000 til kr 53 381 000
70Tvungen psykisk helsevern for pasienter som ikke har bosted i riket, forhøyes med6 000 000
fra kr 2 411 000 til kr 8 411 000
761Omsorgstjeneste
62Dagaktivitetstilbud, kan overføres, nedsettes med30 000 000
fra kr 51 400 000 til kr 21 400 000
64Kompensasjon for renter og avdrag, nedsettes med13 200 000
fra kr 1 055 900 000 til kr 1 042 700 000
66Brukerstyrt personlig assistanse, nedsettes med50 000 000
fra kr 90 004 000 til kr 40 004 000
762Primærhelsetjeneste
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med2 500 000
fra kr 37 196 000 til kr 39 696 000
60Forebyggende helsetjenester, nedsettes med650 000
fra kr 72 113 000 til kr 71 463 000
62Øyeblikkelig hjelp, kan overføres, kan nyttes under kap. 732 postene 70 og 76, nedsettes med34 500 000
fra kr 419 108 000 til kr 384 608 000
63Allmennlegetjenster, nedsettes med11 500 000
fra kr 128 208 000 til kr 116 708 000
73Forebygging uønskede svangerskap og abort, kan overføres, forhøyes med1 150 000
fra kr 26 309 000 til kr 27 459 000
764Psykisk helse
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med2 700 000
fra kr. 78 202 000 til kr 75 502 000
72Utviklingstiltak, kan overføres, nedsettes med4 350 000
fra kr. 435 415 000 til kr 431 065 000
73Vold og traumatisk stress, kan overføres, forhøyes med7 050 000
fra kr 126 844 000 til kr 133 894 000
783Personell
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, nedsettes med5 300 000
fra kr 28 717 000 til kr 23 417 000
2711Spesialisthelsetjeneste mv.
70Spesialisthjelp, forhøyes med45 000 000
fra kr 1 670 000 000 til kr 1 715 000 000
71Psykologhjelp, forhøyes med10 000 000
fra kr 237 000 000 til kr 247 000 000
72Tannbehandling, forhøyes med105 000 000
fra kr 2 055 000 000 til kr 2 160 000 000
76Private laboratorier og røntgeninstitutt, nedsettes med24 880 000
fra kr 754 880 000 til kr 730 000 000
2751Legemidler mv.
70Legemidler, forhøyes med134 000 000
fra kr 8 666 000 000 til kr 8 800 000 000
72Medisinsk forbruksmateriell, nedsettes med70 000 000
fra kr 1 835 000 000 til kr 1 765 000 000
2752Refusjon av egenbetaling
70Egenandelstak 1, forhøyes med140 000 000
fra kr 3 840 000 000 til kr 3 980 000 000
2755Helsetjeneste i kommunene mv.
62Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71, forhøyes med9 000 000
fra kr 309 000 000 til kr 318 000 000
70Almennlegehjelp, forhøyes med113 000 000
fra kr 4 182 000 000 til kr 4 295 000 000
71Fysioterapi, kan nyttes under post 62, forhøyes med69 000 000
fra kr 1 766 000 000 til kr 1 835 000 000
73Kiropraktorbehandling, nedsettes med4 000 000
fra kr 143 000 000 til kr 139 000 000
75Logopedisk og ortoptisk behandling, forhøyes med3 000 000
fra kr 103 000 000 til kr 106 000 000
2756Andre helsetjenester
70Helsetjenester i annet EØS-land, nedsettes med3 000 000
fra kr 14 000 000 til kr 11 000 000
71Helsetjenester i utlandet mv., forhøyes med15 000 000
fra kr 310 000 000 000 til kr 325 000 000
72Helsetjenester til utenlandsboende mv., nedsettes med5 000 000
fra kr 175 000 000 til kr 170 000 000
2790Andre helsetiltak
70Bidrag lokalt, nedsettes med10 000 000
fra kr 205 000 000 til kr 195 000 000
Inntekter
3720Helsedirektoratet
05Helsetjenester til utenlandsboende, forhøyes med10 000 000
fra kr 50 000 000 til kr 60 000 000
3732Regionale helseforetak
80Renter på investeringslån, nedsettes med10 000 000
fra kr 404 000 000 til kr 394 000 000
85Avdrag på investeringslån f.o.m. 2008, forhøyes med2 500 000
fra kr 212 000 000 til kr 214 500 000
90Avdrag på investeringslån t.o.m. 2007, forhøyes med1 200 000
fra kr 676 000 000 til kr 677 200 000
3750Statens legemiddelverk
04Registreringsgebyr, nedsettes med25 000 000
fra kr 102 832 000 til kr 77 832 000

II

Tilføyelse av stikkord

Stortinget samtykker i at stikkordet «kan overføres» tilføyes bevilgningen under kapittel 701 IKT i helse- og omsorgssektoren, post 21 Spesielle driftsutgifter, i statsbudsjettet for 2014.

III

Tilføyelse av stikkord

Stortinget samtykker i at stikkordet «kan overføres» tilføyes bevilgningen under kapittel 762 Primærhelsetjenester, post 21 Spesielle driftsutgifter, i statsbudsjettet for 2014.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.