Stortinget - Møte tirsdag den 16. desember 2014 kl. 10

Dato: 16.12.2014

Dokumenter: (Innst. 118 S (2014–2015), jf. Prop. 32 S (2014–2015))

Sak nr. 5 [15:32:59]

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2014 under Samferdselsdepartementet

Votering i sak nr. 5

Komiteen hadde innstilt:

I

I statsbudsjettet for 2014 blir det gjort følgjande endringar:

Utgifter
1320Statens vegvesen
23Drift og vedlikehald av riksvegar, trafikant- og køyretøytilsyn m.m., kan overførast, kan nyttast under post 29, post 30, post 31 og post 72, blir auka med109 600 000
frå kr 9 704 500 000 til kr 9 814 100 000
26Vegtilsyn, blir redusert med3 000 000
frå kr 16 000 000 til kr 13 000 000
30Riksveginvesteringar, kan overførast, kan nyttast under post 23, post 29, post 31 og post 72, blir auka med66 000 000
frå kr 10 531 700 000 til kr 10 597 700 000
34(Ny) Kompensasjon for auka arbeidsgivaravgift, kan overførast, blir løyvd med78 000 000
1350Jernbaneverket
23Drift og vedlikehald, kan overførast, kan nyttast under post 30, blir auka med225 000 000
frå kr 6 104 900 000 til kr 6 329 900 000
30Investeringar i linja, kan overførast, blir redusert med257 000 000
frå kr 8 653 700 000 til kr 8 396 700 000
34(Ny) Kompensasjon for auka arbeidsgivaravgift, kan overførast, blir løyvd med44 000 000
1360Kystverket
30Nyanlegg og større vedlikehald, kan overførast, blir redusert med10 000 000
frå kr 539 260 000 til kr 529 260 000
34(Ny) Kompensasjon for auka arbeidsgivaravgift, kan overførast, blir løyvd med10 000 000
Inntekter
4320Statens vegvesen
2Diverse gebyr, blir auka med82 500 000
frå kr 317 500 000 til kr 400 000 000
3Refusjonar frå forsikringsselskap, blir auka med87 100 000
frå kr 32 900 000 til kr 120 000 000
4370(Ny) Posttenester
70Tilbakebetaling post- og banktenester, blir løyvd med2 055 000
4380Post- og teletilsynet
1Diverse gebyr, blir redusert med4 400 000
frå kr 157 100 000 til kr 152 700 000
51Frå reguleringsfondet, blir auka med6 789 000
frå kr 10 000 000 til kr 16 789 000
5577Sektoravgifter under Samferdselsdepartementet
74Sektoravgifter Kystverket, blir auka med12 545 000
frå kr 773 453 000 til kr 785 998 000

II

Fullmakter til å pådra forpliktingar for staten utover gitte løyvingar

Stortinget samtykkjer i at Samferdselsdepartementet i 2014 kan:

  • 1. forplikte staten for framtidige budsjettår utover gitt løyving på kap. 1320 Statens vegvesen, post 30 Riksveginvesteringar, post 31 Skredsikring, post 36 E16 over Filefjell og post 37 E6 Vest for Alta, for investeringsprosjekt som ikkje er omtalte med kostnadsramme overfor Stortinget, likevel slik at samla ramme for gamle og nye forpliktingar ikkje overstig 3 800 mill. kroner.

  • 2. forplikte staten for framtidige budsjettår utover gitt løyving på kap. 1350 Jernbaneverket, post 30 Investeringar i linja og post 31 Nytt dobbeltspor Oslo–Ski, for investeringsprosjekt som ikkje er omtalte med kostnadsramme overfor Stortinget, likevel slik at samla ramme for gamle og nye forpliktingar ikkje overstig 950 mill. kroner.

III

Tilføying av stikkord

Stortinget samtykkjer i at Samferdselsdepartementet i 2014 kan tilføye stikkordet «kan overførast» på:

  • 1. kap. 1321 Utbyggingsselskap for veg, post 96 Aksjekapital.

  • 2. kap. 1380 Post- og teletilsynet, post 71 Tilskott til breibandsutbygging.

IV

Overføringar til og frå reguleringsfondet

Stortinget samtykkjer i at Samferdselsdepartementet i 2014 kan overføre inntil 17 mill. kroner til eller frå Post- og teletilsynets reguleringsfond.

V

Kostnadsramme

Stortinget samtykkjer i at Samferdselsdepartementet får fullmakt til å gjennomføre investeringsprosjektet E39 Hove–Sandved innanfor ei kostnadsramme på 770 mill. kroner.

VI

Forlenging av innkrevjingsperiode

Stortinget samtykkjer i at Samferdselsdepartementet får fullmakt til å forlengje innkrevjingsperioden for bompengar for heile E18 gjennom Vestfold frå 15 til 20 år.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.Videre var innstilt:

VII

Forlenging av innkrevjingsperiode

  • 1. Stortinget samtykkjer i at bompengeselskapet får løyve til å forlengje innkrevjinga av bompengar med to år til å delfinansiera prosjekt og tiltak på fv. 545 i Stord og Fitjar kommunar. Vilkåra går fram av Prop. 149 S (2011–2012), Innst. 50 S (2012–2013) og Innst. 118 S (2014–2015).

  • 2. Samferdselsdepartementet får fullmakt til å inngå tilleggsavtale med bompengeselskapet og fastsetja nærare reglar for finansieringsordninga.

Presidenten: Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre står bak innstillingen, og Sosialistisk Venstreparti har varslet støtte til innstillingen. Høyre og Fremskrittspartiet ønsker å stemme imot.

Voteringstavlene viste at det var avgitt 51 stemmer for og 47 stemmer mot komiteens innstilling.

(Voteringsutskrift kl. 20.41.33)

Abid Q. Raja (V) (fra salen): Jeg trykket som bare det, men det hjalp ikke.

Presidenten: Da tar vi voteringen om igjen.

Votering:Komiteens innstilling ble bifalt med 54 mot 49 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 20.42.09)