Stortinget - Møte tirsdag den 16. desember 2014 kl. 10

Dato: 16.12.2014

Dokumenter: (Innst. 115 L (2014–2015), jf. Prop. 15 L (2014–2015))

Sak nr. 4 [15:24:09]

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om endringar i yrkestransportlova (krav om butid for utferding av kjøresetel mv.)

Talere

Votering i sak nr. 4

Karin Andersen (SV) [15:24:32]: Jeg ønsker å fremme to forslag, som er omdelt. Grunnen til det er at vi ser veldig godt det behovet som denne saken peker på, og at det er et stort behov for at de som driver denne typen transport, har de kvalifikasjoner, men også den kjennskapen til språket og de sårbare gruppene de er satt til å ta vare på som gjør at vi kan, for å si det sånn, ha tillit til dem. Sjøl har jeg vært borti flere saker der dette dessverre ikke har fungert slik som det skal, så vi skjønner veldig godt behovet for det.

Bakgrunnen for å ha et slikt botidskrav er at en skal ha grunnlag for å avgjøre vandelsvurderingen av en utenlandsk borger når vedkommende skal ha kjøreseddel for persontransport. Vi legger allikevel fram disse to forslagene, og bakgrunnen for det er at det er innvendinger fra høringsinstansene på noen områder. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet peker på at innvandrere fra tredjeland utenfor EØS i praksis nå blir utestengt fra arbeid hvis det blir krevd en kjøreseddel. Det er en målsetting at folk skal komme i jobb, og dette er noen av de jobbene som det i hvert fall tradisjonelt har vært mulig å få, så spørsmålet er da om man må ha en så firkantet regel som den som foreslås her.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet viser til at botidskravet i realiteten innebærer et slags yrkesforbud for tredjelands borgere. Det er jo sånn, tror jeg, at alle må være enig i at hvis det handler om språk eller andre typer vandelsvurderinger, vil det kunne gjøre seg like mye gjeldende for EØS-borgere som for dem som kommer utenfra EØS, så vi har et problem her uansett. Vi mener at det bør være muligheter til en skjønnsvurdering på denne saken, at man kan få en politiattest hvis en tidligere hjemstat kan produsere troverdige dokumenter som bekrefter god vandel. LO mener også at politiet bør ha mulighet til å nytte skjønn ved vurdering av botid for utferdigelse av kjøreseddel, så derfor foreslår vi dette.

Oslo kommune mener at et botidskrav må være kombinert med flere materielle kvalitetskrav, og det er vi enig i. En viser til at det vil øke kompetansen i næringen, og det vil svare på mye av den kritikken som har blitt rettet mot drosjenæringen i de siste åra. Oslo kommune mener at strengere kvalitetskrav vil føre til at søkere som har bodd i landet en stund, ikke vil være i stand til å oppfylle kravene, og kommunen mener at de allerede eksisterende reglene om kjennskapsprøve ikke er tilstrekkelig regulering.

Kanskje språk er noe av det aller viktigste å kunne. Hvis du skal kjøre små barn eller syke mennesker eller mennesker med utviklingshemning, og du er alene med vedkommende, er du helt avhengig av å kunne kommunisere med folk, også med dem som kanskje leverer et barn til denne transporten, og dem som tar imot dette barnet. Det har vært stygge eksempler på at både barn og demente har blitt levert på helt feil sted, og at de ikke har klart å kommunisere. Så språk er noe av det viktigste. Så skal jeg bare referere forslagene som vi ønsker å fremme:

«Stortinget ber regjeringa foreslå lovheimel for at politiet skal kunne nytte skjønn for å godkjenne truverdige politiattestar frå tredjeland utanfor EØS-området som grunnlag for å utferdige kjøresetel før kravet om fire års butid er innfridd.»

Og forslag nr. 2:

«Stortinget ber regjeringa foreslå språk- og kvalitetskrav til sjåførar i persontransporten som kan betre tryggleiken for sjåførar og passasjerar.»

Presidenten: Representanten Karin Andersen har tatt opp de forslagene hun refererte.

Åse Michaelsen (FrP) [15:29:28]: (ordfører for saken): Jeg hadde egentlig ikke tenkt å ta ordet, men når representanten her tar opp helt nye forslag for komiteen, må jeg foreta en viss klargjøring med tanke på behandlingen. Komiteen er altså enstemmig i den innstillingen som ligger her. Det har vært en bred høring på forslaget, og 26 høringsinstanser har kommet med innspill. Det er kun fire som er negative, elleve av høringsinstansene støtter forslaget, åtte har ingen merknad, og tre har både for- og motargumenter i sine svar.

Det som er viktig for oss, er at dette er en justering i tilknytning til den nye politiregisterloven som trådte i kraft. Det var sånn at botidskravet som grunnlag for vandelsvurderingen av utenlandske statsborgere som søker om kjøreseddel for å utføre persontransport på vei, fulgte fram til 1. juli 2014 av håndhevingsinstruksen fra Politidirektoratet. Men etter at den nye politiregisterloven trådte i kraft, er det krav om at sånne bestemmelser da må følge lov eller forskrift. Det er derfor dette forslaget ligger her, for å fortsette akkurat med det samme som har vært hele tiden, og, som sagt, det er en enstemmig komite som står bak dette.

Det er veldig viktig at vi ikke gjør dette til en debatt om tredjelandsborgere utenfor EØS og Europa, det er ingen innvandringsdebatt. Og det er viktig for oss å se at det er hold i det som ligger her med hensyn til lovverket, og det er det som har ligget der hele tiden. Det er bare det at selve saken da datt mellom to stoler, for å si det sånn, og vi må nå fange det opp etter at den nye politiregisterloven trådte i kraft.

Kjell-Idar Juvik (A) [15:31:30]: Vi har jo vært med og diskutert denne saken, men i komiteen vår sitter ikke SV, og SV har som kjent kommet med forslag på bordet i dag, som representanten nettopp har referert. I den høringa som har vært, har det vært noen innsigelser mot forslaget som nettopp går på tredjeland – med tanke på mulighet for løyve – det er jo en innskjerping i forhold til i dag. Med forslaget til SV ønsker man å åpne for at man kan nytte skjønn når det gjelder å åpne for tredjeland. Vi ser også at både store organisasjoner som LO og for så vidt subsidiært NHO Transport påpeker den mangelen som ligger i forslaget, og påpeker det minuset som ligger akkurat relatert til disse partene. Så en viss oppmyking, en mulighet for en sånn vurdering, synes i hvert fall vi i Arbeiderpartiet er fornuftig, så vi vil gå for forslagene som er framsatt av SV i dag.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 4.

Etter ønske fra transport- og kommunikasjonskomiteen vil presidenten foreslå at sakene nr. 5, 6 og 7 behandles under ett. – Det anses vedtatt.

Votering i sak nr. 4

Presidenten: Under debatten er det satt fram to forslag. Det er forslagene nr. 1 og 2, fra Karin Andersen på vegne av Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber regjeringa foreslå lovheimel for at politiet skal kunne nytte skjønn for å godkjenne truverdige politiattestar frå tredjeland utanfor EØS-området som grunnlag for å utferdige kjøresetel før kravet om fire år butid er innfridd.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringa foreslå språk- og kvalitetskrav til sjåførar i persontransporten som kan betre tryggleiken for sjåførar og passasjerar.»

Presidenten: Arbeiderpartiet og Senterpartiet har varslet at de vil støtte forslagene.

Votering:Forslagene fra Sosialistisk Venstreparti ble med 62 mot 41 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 20.39.39)Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre slikt vedtak til

lov 

om endringar i yrkestransportlova (krav om butid for utferding av kjøresetel mv.)

I

Lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy vert endra slik:

§ 7 første ledd skal lyde:

(1) Den som mot vederlag vil drive persontransport i rute med luftputefartøy, eller med anna fartøy over 8 m lengde tilsvarande 4 bruttotonn må ha ruteløyve. § 4 andre ledd bokstav b) og c) og § 6 andre ledd gjeld tilsvarande.

§ 26 skal lyde:

§ 26. Politiattest

Det skal krevjast ordinær politiattest ved søknad om løyve etter denne lova, og etter at løyve er gitt etter ein tidsperiode som vert nærare fastsett av departementet.

§ 37 a andre ledd skal lyde:

Kjøresetelen gjeld for heile landet og blir utferda av politimeisteren eller den han gir myndigheit der vedkommande bur. Det er ikkje nødvendig med ny kjøresetel ved skifte av bustad, jf. likevel § 37 c fjerde ledd.

§ 37 c skal lyde:

§ 37 c. Vilkår for tildeling av kjøresetel m.m.

Den som skal få kjøresetel, må vere fylt 20 år og ha slik vandel at politiet ikkje finn vedkommande uskikka til å virke som førar av slik motorvogn som nemnd i § 37 a.

For utlendingar krevst det 4 års butid i Noreg før kjøresetel kan utferdast. Kravet om butid gjeld likevel ikkje for

  • a) EØS-borgarar som legg fram politiattest frå heimstaten sin,

  • b) utlendingar frå land utanfor EØS som har opphald i eit EØS-land og som kan leggje fram politiattest og bevis på lovleg opphald frå EØS-landet,

  • c) utlendingar frå land utanfor EØS med tidlegare opphald i Noreg, der fråveret ikkje er av eit slikt omfang at det ikkje kan gjennomførast tilfredsstillande vandelskontroll.

For tredjelandsborgarar som ikkje har fått opphaldstillating før innreise til Noreg, skal butida reknast frå den datoen søknaden om opphaldstillating vert registrert hos utlendingsstyresmaktene. For EØS-borgarar, og tredjelandsborgarar som har fått opphaldstillating før innreise til Noreg, vert butida rekna frå det tidspunktet som følgjer av politiregisterforskrifta § 28-4 andre ledd.

Politimeisteren eller den han gir myndigheit kan bestemme at det for å få kjøresetel for drosje kan krevjast avlagt prøve som viser tilstrekkeleg kjennskap til løyvedistriktet. Er slikt vedtak sett i verk, gjeld ikkje kjøresetel frå anna politidistrikt utan påteikning frå politiet om at vedkommande har stått til kjentmannsprøven.

I kapittel 7A skal ny § 37 j lyde:

§ 37 j. Forskrift om kjøresetel

Departementet kan i forskrift gje nærare reglar om kjøresetel.

II

Lova trer i kraft straks. Endringa av § 7 gjeld likevel frå den tid Kongen fastset.

Presidenten: Sosialistisk Venstreparti har varslet at de ønsker å stemme imot.

Votering:Komiteens innstilling ble bifalt med 98 mot 3 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 20.40.10)

Presidenten: Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet.

Presidenten antar at Sosialistisk Venstreparti ønsker å stemme imot også her.

Votering:Lovens overskrift og loven i sin helhet ble bifalt med 89 mot 3 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 20.40.38)

Presidenten: Lovvedtaket vil bli satt opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget.