Stortinget - Møte tirsdag den 16. desember 2014 kl. 10

Dato: 16.12.2014

Dokumenter: (Innst. 117 S (2014–2015), jf. Prop. 27 S (2014–2015), kap. 542)

Sak nr. 6 [15:33:15]

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2014 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Votering i sak nr. 6

Komiteen hadde innstilt:

I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende endringer:

Kap.PostFormålKroner
Utgifter
542Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram
70Tilskudd til internasjonale program, kan overføres, nedsettes med14 711 000
fra kr 39 355 000 til kr 24 644 000

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.