Stortinget - Møte tirsdag den 16. desember 2014 kl. 10

Dato: 16.12.2014

Dokumenter: (Innst. 73 S (2014–2015), jf. Dokument 8:3 S (2014–2015))

Sak nr. 9 [17:33:53]

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan, Olaug V. Bollestad, Geir Jørgen Bekkevold og Geir S. Toskedal om personlige registreringsskilt på norske kjøretøy

Talere

Votering i sak nr. 9

Presidenten: Etter ønske fra transport- og kommunikasjonskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til 5 minutter til hver partigruppe og 5 minutter til medlem av regjeringen.

Videre vil presidenten foreslå at det blir gitt anledning til replikkordskifte på inntil fem replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen innenfor den fordelte taletid.

Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

– Det anses vedtatt.

Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP) [17:34:49]: (ordfører for saken):

Først vil jeg takke forslagsstillerne for å fremme denne saken. Jeg vil også takke komiteen for en lett og god saksbehandling. Jeg kan opplyse om at jeg jobbet med denne saken i forrige periode, så saken har altså vært til diskusjon her på Stortinget i flere stortingsperioder uten at man har kommet fram til noen nevneverdige resultater i denne prosessen før nå. Svarene har vært de samme fra alle samferdselsministrene: En rekke systemtekniske og ressursmessige utfordringer må på plass før vi kan få personlige registreringsskilt. Komiteen viser til at Statens vegvesen i mange år har jobbet med ny Autosys, som innebærer en fornyelse av førerkort- og motorvognregisteret, men at noe arbeid gjenstår. Komiteen viser også til at personlige registreringsskilt er noe som er kjent i mange land, f.eks. er våre naboland Sverige og Danmark to av landene som har denne ordningen på plass.

Komiteen mener at det bør legges til rette for at denne ordningen også kommer her i Norge. I Sverige betaler man et fastsatt beløp, etter det jeg har blitt fortalt, 10 000 kr, for personlige bilskilt. Den som ønsker å kjøpe slike personlige registreringsskilt, betaler det det koster å produsere skiltet, og resten går til trafikksikkerhet. Da belastes ingen andre enn den som selv ønsker et slikt skilt, og man betaler samtidig penger til et veldig godt formål.

Komiteen mener at denne ordningen, hvor overskudd av personlige registreringsskilt går til trafikksikkerhet, bør gjelde også i Norge. Det vil skaffe trafikksikkerhetsarbeidet ekstra penger utover det som blir bevilget over statsbudsjettet.

Det har kommet mange positive henvendelser de årene det har vært arbeidet med denne saken, fra folk som ønsker denne ordningen, og utålmodigheten er stor blant dem som ønsker å kjøpe seg et personlig registreringsskilt, bl.a. undertegnete. Nå ber komiteen regjeringen intensivere arbeidet med å få et system på plass, så man kan håndtere utstedelsen av personlige bilskilt.

En samlet komité kommer med følgende forslag: Stortinget ber regjeringen fremme et forslag om en ordning som gjør det mulig for personlig registreringsskilt på norske kjøretøy. Overskuddet fra salg av personlige bilskilt øremerkes trafikksikkerheten.

Jeg anbefaler komiteens tilråding.

Hans Fredrik Grøvan (KrF) [17:37:26]: Jeg vil først takke saksordføreren og komiteens medlemmer for støtte til forslaget.

En ordning med personlige registreringsskilt, hvor overskuddet fra salg øremerkes trafikksikkerhetstiltak, vil i tillegg til å gi rom for den enkelte kjøretøyeiers kreativitet bidra til viktige nye midler til trafikksikkerhetstiltak. Som det ble sagt fra saksordføreren, har dette vært en ordning som bl.a. har vært praktisert i Sverige, og som har gitt betydelige midler til trafikksikkerhetsarbeid. På den måten kan en faktisk slå fast at personlige bilskilt kan redde liv.

I det samferdselsbudsjettet som Stortinget har vedtatt for 2015, har en enstemmig sluttet seg til et forslag om å utarbeide en nasjonal trafikksikkerhetsplan. Det er 30 år siden Stortinget sist hadde en nasjonal plan på dette området på sitt bord. Midlene som de personlige bilskiltene i årene framover kan bidra med, vil nettopp kunne gi fart i dette arbeidet og på den måten bli en av finansieringskildene for å gjøre trafikken tryggere og redde liv i årene framover.

Det er gledelig å konstatere at en samlet komité står bak forslaget. Jeg er glad for at vi på den måten også kan være med og løfte et viktig tiltak, som kan bidra til at vi nærmer oss nullvisjonens mål om null drepte og hardt skadde, i kombinasjon med å gi kjøretøyet et mer personlig preg.

Så har Samferdselsdepartementet gjort oss oppmerksom på at det er noen utfordringer når det gjelder det systemtekniske og ressursmessige for å få ordningen helt på plass. Jeg vil imidlertid tro at med et enstemmig storting i ryggen gjør statsråden hva han kan, så raskt som mulig, for å få den nye ordningen på plass. Så lenge dette er et kjent system i vårt naboland bør det vel være noe å lære her som gjør at en ikke bruker lengre tid enn nødvendig for å få ordningen operativ.

Statsråd Ketil Solvik-Olsen [17:39:50]: Dette er en sak som for så vidt er enkel og grei, dette er noe som jeg er veldig positiv til. Jeg har selv benyttet meg av personlige skilt da jeg bodde i USA, og ordningen har jo fungert i våre naboland på en god måte. Så her skal det ikke stå på viljen når det gjelder å få det til.

Men jeg konstaterer dessverre – etter å ha sittet i statsrådsstolen i ett år – at det er en del av datasystemene i staten som ikke er så moderne og oppdatert som de burde være. Det er en utfordring i denne sammenheng. Dagens datasystem er tilrettelagt for at en skal ha to bokstaver og fem tall – ferdig med det. Det å omprogrammere dette har så mange konsekvenser for øvrige datasystemer at det er en komplisert affære – tro det eller ei! Nå jobbes det med å få et nytt førerkort- og motorvognregister, det som kalles Autosys. Funksjonaliteten knyttet til godkjenning og registrering av kjøretøy i eksisterende system er så utdatert at en mener en bør få på plass dette nye systemet og tilrettelegge i det. Det koster rett og slett for mye penger å prøve å mekke på det som er.

Vi kikker likevel på saken, for å se hva som er mulig. Hvis det viser seg at det finnes enkle måter å gjennomføre det raskt på, skal vi sørge for at det skjer. Vi kommer til å jobbe videre med Autosys og få det i orden så fort som mulig.

På førerkortområdet i dette opplegget er alle funksjoner nå allerede erstattet – det er altså i det nye opplegget fra 1. september. Så gjenstår det å erstatte funksjonaliteten på kjøretøyområdet og videreutvikle selvbetjeningsløsninger for både førerkort og kjøretøy. Målsettingen er å gi et bedre system, slik at Vegvesenet kan gi et bedre tilbud, men også at flere brukere kan gjennomføre sine oppgaver på nettet hjemme, istedenfor å måtte møte opp på en trafikkstasjon. Jeg skal love forslagsstillerne at det som vi også har diskutert her, vil være høyt framme når vi jobber med disse problemstillingene.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 9.

Votering i sak nr. 9

Komiteen hadde innstilt:

I

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en ordning som gjør det mulig med personlige registreringsskilt på norske kjøretøy. Overskuddet fra salg av personlige bilskilt øremerkes trafikksikkerhetstiltak.

II

Dokument 8:3 S (2014–2015) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan, Olaug V. Bollestad, Geir Jørgen Bekkevold og Geir S. Toskedal om personlige registreringsskilt på norske kjøretøy – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.