Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan, Olaug V. Bollestad, Geir Jørgen Bekkevold og Geir S. Toskedal om personlige registreringsskilt på norske kjøretøy

Dette dokument

  • Innst. 73 S (2014–2015)
  • Kildedok: Dokument 8:3 S (2014–2015)
  • Dato: 02.12.2014
  • Utgiver: transport- og kommunikasjonskomiteen
  • Sidetall: 3

Til Stortinget

Sammendrag

I dokumentet fremmes følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en ordning som gjør det mulig med personlige registreringsskilt på norske kjøretøy. Overskuddet fra salg av personlige bilskilt øremerkes trafikksikkerhetstiltak.»

For nærmere begrunnelse for forslaget vises til dokumentet.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Kjell-Idar Juvik, Ingvild Kjerkol, Sverre Myrli, Magne Rommetveit og Eirin Sund, fra Høyre, Torill Eidsheim, lederen Linda C. Hofstad Helleland, Nils Aage Jegstad og Helge Orten, fra Fremskrittspartiet, Ingebjørg Amanda Godskesen, Åse Michaelsen og Roy Steffensen, fra Kristelig Folkeparti, Hans Fredrik Grøvan, fra Senterpartiet, Janne Sjelmo Nordås, og fra Venstre, Abid Q. Raja, viser til representantforslaget og vedlagt uttalelse, datert 6. november 2014, fra Samferdselsdepartementet v/statsråden i saken.

Komiteen er positiv til forslaget om å innføre en ordning med personlige registreringsskilt på norske kjøretøy. Komiteen viser til at saken om personlige registreringsskilt har vært oppe til diskusjon over flere stortingsperioder. Ett eksempel er her dokument nr. 15:1659 (2012–2013).

Komiteen viser til at dette vil være en frivillig ordning for alle som ønsker å ha personlige registreringsskilt.

Komiteen ser at ved å følge den svenske modellen, der overskuddet fra personlige registreringsskilt øremerkes til trafikksikring, så gir dette et positivt bidrag til det viktige trafikksikkerhetsarbeidet.

Komiteen viser til den svenske modellen, der overskuddet fra personlige registreringsskilt øremerkes trafikksikkerhetstiltak. Komiteen mener det bør legges til rette for at en slik ordning kan innføres også i Norge. Det betyr blant annet at motorvognregisteret må tilrettelegges for en ordning med utstedelse av personlige kjennemerker. Gjennom en betalingsordning kan en slik frivillig ordning generere inntekter til trafikksikkerhetsarbeidet, og mange forbrukere vil få innfridd sitt ønske om egne personlige bilskilt. Komiteen viser til at dette vil gi et positivt bidrag til viktig trafikksikkerhetsarbeid.

Komiteen vil også bemerke at det i tillegg til Sverige er mange andre land som allerede har innført ordning med personlige registreringsskilt.

Komiteen viser til statsrådens svarbrev der det fremkommer at man er positiv til å innføre en slik ordning også i Norge. Det er imidlertid en rekke systemtekniske og ressursmessige utfordringer med å kunne få dette på plass på kort sikt. Komiteen vil herunder vise til at dagens datasystem for kjøretøyregistrering ikke er tilrettelagt for en ordning med personlige kjennemerker. Det er videre slik at Statens vegvesen arbeider med nye Autosys som innebærer en fornyelse av hele førerkort- og motorvognregisteret. I dette arbeidet gjenstår det å endre funksjonaliteten innenfor kjøretøysområdet. Komiteen ber regjeringen intensivere arbeidet med å få på plass et system som kan håndtere utstedelse av personlige bilskilt. Komiteen legger til grunn at regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med saken om personlige registreringsskilt på kjøretøy når Autosys nærmer seg ferdigstillelse.

Komiteen fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en ordning som gjør det mulig med personlige registreringsskilt på norske kjøretøy. Overskuddet fra salg av personlige bilskilt øremerkes trafikksikkerhetstiltak.»

Komiteens tilråding

Komiteens tilråding fremmes av en samlet komité.

Komiteen viser til representantforslaget og merknadene og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

I

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en ordning som gjør det mulig med personlige registreringsskilt på norske kjøretøy. Overskuddet fra salg av personlige bilskilt øremerkes trafikksikkerhetstiltak.

II

Dokument 8:3 S (2014–2015) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan, Olaug V. Bollestad, Geir Jørgen Bekkevold og Geir S. Toskedal om personlige registreringsskilt på norske kjøretøy – vedlegges protokollen.

Vedlegg

Brev fra Samferdselsdepartementet v/statsråden til transport- og kommunikasjonskomiteen, datert 6. november 2014

Dokument 8:3 S (2014-2015) - Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan, Olaug V. Bollestad, Geir Jørgen Bekkevold og Geir S. Toskedal om personlige registreringsskilt på norske kjøretøy

Jeg viser til representantforslag Dokument 8:3 S (2014-2015) om personlige registreringsskilt på norske kjøretøy.

Jeg er positiv til å innføre en slik ordning også i Norge, men det er per i dag en rekke utfordringer med å få dette på plass, både systemteknisk og ressursmessig. Dagens datasystem for kjøretøyregistrering er ikke tilrettelagt for en ordning med personlige kjennemerker.

Statens vegvesen arbeider nå med å fornye hele førerkort- og motorvognregisteret – Autosys. Så langt er alle funksjoner i dagens system på førerkortområdet erstattet. Det gjenstår å erstatte funksjonalitet innenfor kjøretøyområdet. Funksjonalitet knyttet til godkjenning og registrering av kjøretøy i eksisterende system er utdatert både teknisk og funksjonelt og må erstattes, blant annet for å gjøre det i stand til å håndtere nye tjenester overfor publikum. Dette er i seg selv et svært omfattende og ressurskrevende arbeid, og det er da ikke hensiktsmessig verken av økonomiske eller kvalitetsmessige hensyn parallelt å gjennomføre omfattende endringer i nåværende system som skal fases ut. Jeg viser for øvrig til omtale i Prop. 1 S (2014-2015) s. 77 av arbeidet med Autosys.

Innføring av en ordning med personlige kjennemerker gir også behov for en rekke avklaringer om ordningens innhold, administrasjon og kostnader. Slike avklaringer vil det være naturlig å ta noe nærmere ferdigstillelsen av kjøretøydelen av nye Autosys. Som redegjort for i Prop 1 S (2014-2015) utarbeider Statens vegvesen nå grunnlagsmateriale for å kunne vurdere videre leveranser (kjøretøyleveransene) i prosjektet. Jeg legger til grunn at Statens vegvesen i dette arbeidet ser hen til at løsninger som personlige kjennemerker skal kunne utvikles i fremtiden.

Jeg er som nevnt positiv til å innføre slik personlige kjennemerker og vil komme tilbake til dette så snart nytt Autosys er ferdig utviklet, og de nødvendige tekniske forutsetningene i det nye motorvognregisteret dermed er til stede for å innføre personlige kjennemerker.

Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 2. desember 2014

Linda C. Hofstad Helleland

Ingebjørg Amanda Godskesen

leder

ordfører