Stortinget - Møte tirsdag den 24. mars 2015 kl. 10

Dato: 24.03.2015

Dokumenter: (Lovvedtak 52 (2014–2015), jf. Innst. 172 L (2014–2015) og Dokument 8:4 L (2014–2015))

Sak nr. 21 [02:58:30]

Stortingets vedtak til lov om endring i straffeloven (fjerning av foreldelsesfristen for brudd på straffeloven § 148)

Presidenten: Det er, så langt presidenten kan se, ingen som har bedt om ordet til sakene nr. 14–21.

Votering i sakene nr. 14–21

Presidenten: Når det gjelder sakene nr. 14–21, er det andre gangs behandling av lover og gjelder lovvedtakene 45 til og med 52.

Det foreligger ingen forslag til anmerkning til noen av disse sakene. Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.

Presidenten: Da er dagens kart ferdigbehandlet.

Presidenten ønsker alle en kort og riktig god natt.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Det er det ikke. Møtet er hevet.