Stortinget - Møte tirsdag den 12. mai 2015 kl. 10

Dato: 12.05.2015

Dokumenter: (Lovvedtak 67 (2014–2015), jf. Innst. 248 L (2014–2015) og Dokument 8:59 L (2014–2015))

Sak nr. 17 [17:09:03]

Stortingets vedtak til lov om endring i Almindelig borgerlig Straffelov (straffeloven)