Stortinget - Møte tirsdag den 9. juni 2015 kl. 10

Dato: 09.06.2015

Referatsaker

Sak nr. 12 [18:45:39]

Referat

  • 1.(355)

    Representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Aasland, Eirik Sivertsen, Else-May Botten, Eirin Sund og Magne Rommetveit om bruk av nullutslippsteknologi i fergetransporten og bruk av ny teknologi i nærskipsfarten (Dokument 8:126 S (2014–2015))

    – Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Så er ikke skjedd. Møtet er hevet.