Stortinget - Møte torsdag den 18. juni 2015 kl. 10

Dato: 18.06.2015

Dokumenter: (Innst. 397 S (2014–2015))

Sak nr. 1 [10:07:34]

Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg av medlemmer til styret for Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sak nr. 1

Presidentskapet hadde innstilt:

I

Som medlemmer av styret for Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter for tidsrommet 1. juli 2015–30. juni 2019 velges Cecilie Østensen Berglund, Gro Dikkanen, Jan E. Helgesen, Anne-Sofie Syvertsen og Knut Vollebæk.

II

Som leder av styret for Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter velges Cecilie Østensen Berglund for tidsrommet 1. juli 2015–30. juni 2019. Knut Vollebæk velges som nestleder for samme periode.

Votering:Presidentskapets innstilling ble enstemmig bifalt.