Stortinget - Møte fredag den 19. juni 2015 kl. 9

Dato: 19.06.2015

Dokumenter: (Innst. 360 S (2014–2015), jf. Meld. St. 2 (2014–2015), Prop. 119 S (2014–2015) og Prop. 120 LS (2014–2015))

Sak nr. 1 [09:04:01]

Innstilling fra finanskomiteen om revidert nasjonalbudsjett 2015, om avgiftsvedtak og om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2015

Votering i sak nr. 1

Presidenten: Under debatten er det satt frem i alt 42 forslag. Det er

 • forslag nr. 1, fra Marianne Marthinsen på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

 • forslag nr. 2, fra Marianne Marthinsen på vegne av Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti

 • forslagene nr. 3–15, fra Marianne Marthinsen på vegne av Arbeiderpartiet

 • forslagene nr. 16–18, fra Trygve Slagsvold Vedum på vegne av Senterpartiet

 • forslagene nr. 19–39, fra Snorre Serigstad Valen på vegne av Sosialistisk Venstreparti

 • forslag nr. 40, fra Hans Olav Syversen på vegne av Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti

 • forslagene nr. 41 og 42, fra Rasmus Hansson på vegne av Miljøpartiet De Grønne.

Presidenten vil først ta opp forslag nr. 40, fra representanten Hans Olav Syversen på vegne av Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti.

Et lignende forslag ble votert over i Stortinget mandag. Presidenten har grunn til å anta at Stortinget likevel vil ta opp forslaget til votering, og vil derfor i medhold av Stortingets forretningsordens § 79 foreslå at forslaget tas opp til behandling. – Det anses vedtatt.

Det voteres over forslag nr. 40, fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjennomgå effekten av forskriften for LLR-rapportering målt mot Stortingets målsetting om å synliggjøre uønsket skattetilpasning og sikre at relevante opplysninger knyttet til LLR-rapporteringen fra datterselskaper og støttefunksjoner i tredjeland fremkommer i regnskapet. Stortinget ber regjeringen også vurdere hvordan det kan etableres et tilsyn med rapporteringspliktige etter LLR-regelverket.»

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Votering:Forslaget fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 41 og 42, fra Miljøpartiet De Grønne.

Forslag nr. 41 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag til endring av handlingsregelen slik at oljepengebruken over statsbudsjettet styres som andel av verdiskapingen (BNP).»

Forslag nr. 42 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag til endring av handlingsregelen slik at oljepengebruken i økende grad går til å drive frem det grønne skiftet i Norge.»

Sosialistisk Venstreparti har varslet støtte til forslagene.

Votering:Forslagene fra Miljøpartiet De Grønne ble med 98 mot 5 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 15.48.24)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 19–23, 26, 29 og 32–35, fra Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 19 lyder:

«I statsbudsjettet for 2015 gjøres følgende endringer:

115Næringsfremme-, kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål
70Tilskudd til næringsfremme-, kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål, kan overføres, kan nyttes under post 1, økes med16 000 000
fra kr 38 136 000 til kr 54 136 000
163Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter
70Nødhjelp og humanitær bistand, kan overføres, økes med650 000 000
fra kr 3 339 042 000 til kr 3 989 042 000
167Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)
21Spesielle driftsutgifter, økes med532 100 000
fra kr 1 689 197 000 til kr 2 221 297 000
260Universiteter og høyskoler
50Statlige universiteter og høyskoler, økes med104 404 000
fra kr 29 829 046 000 til kr 29 933 450 000
276Fagskoleutdanning
72Annen fagskoleutdanning, økes med42 000 000
fra kr 66 747 000 til kr 108 747 000
320Allmenne kulturformål
86Talentutvikling, reduseres med13 500 000
fra kr 30 000 000 til kr 16 500 000
440Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten
1Driftsutgifter, økes med207 253 000
fra kr 13 384 176 000 til kr 13 591 429 000
490Utlendingsdirektoratet
1Driftsutgifter, økes med46 900 000
fra kr 850 509 000 til kr 897 409 000
73Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., støttetiltak, kan nyttes under post kap. 821 post 60, økes med18 500 000
fra kr 14 407 000 til kr 32 907 000
75Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres, økes med22 187 000
fra kr 14 302 000 til kr 36 489 000
571Rammetilskudd til kommuner
60Innbyggertilskudd, økes med1 185 500 000
fra kr 115 236 851 000 til kr 116 422 351 000
572Rammetilskudd til fylkeskommuner
60Innbyggertilskudd, økes med286 550 000
fra kr 30 522 308 000 til kr 30 808 858 000
576Vedlikehold og rehabilitering
60(NY) Rentekompensasjon, bevilges med7 500 000
600Arbeids- og sosialdepartementet
1Driftsutgifter, reduseres med4 000 000
fra kr 180 942 000 til kr 176 942 000
601Utredningsvirksomhet, forskning m.m.
21Spesielle driftsutgifter, reduseres med19 400 000
fra kr 67 108 000 til kr 47 708 000
605Arbeids- og velferdsetaten
1Driftsutgifter, økes med52 450 000
fra kr 11 154 507 000 til kr 11 206 957 000
612Tilskudd til Statens pensjonskasse
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, reduseres med621 000 000
fra kr 10 059 000 000 til kr 9 438 000 000
634Arbeidsmarkedstiltak
76Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, økes med63 800 000
fra kr 6 401 000 000 til kr 6 464 800 000
642Petroleumstilsynet
1Driftsutgifter, økes med2 600 000
fra kr 215 185 000 til kr 217 785 000
666Avtalefestet pensjon (AFP)
70Tilskudd, overslagsbevilgning, reduseres med6 000 000
fra kr 1 510 000 000 til kr 1 504 000 000
732Regionale helseforetak
72Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, økes med1 142 289 000
fra kr 50 886 836 000 til kr 52 029 125 000
761Omsorgstjeneste
68Kompetanse og innovasjon, økes med48 200 000
fra kr 259 954 000 til kr 308 154 000
800Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
1Driftsutgifter, reduseres med500 000
fra kr 162 556 000 til kr 162 056 000
820Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
1Driftsutgifter, økes med22 000 000
fra kr 196 995 000 til kr 218 995 000
821Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
60Integreringstilskudd, kan overføres, økes med123 522 000
fra kr 6 881 469 000 til kr 7 004 991 000
61Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning, økes med2 133 000
fra kr 434 534 000 til kr 436 667 000
71Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet, reduseres med1 268 000
fra kr 49 119 000 til kr 47 851 000
822Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
60Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, økes med162 221 000
fra kr 1 572 481 000 til kr 1 734 702 000
840Krisetiltak
61Tilskudd til incest- og voldtektsentre, overslagsbevilgning, økes med2 500 000
fra kr 79 980 000 til kr 82 480 000
840Krisetiltak
70Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under kap. 858 post 1, økes med6 650 000
fra kr 37 982 000 til kr 44 632 000
846Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50, økes med600 000
fra kr 13 646 000 til kr 14 246 000
854Tiltak i barne- og ungdomsvernet
65Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige, mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning, økes med159 714 000
fra kr 1 205 158 000 til kr 1 364 872 000
915Regelråd for næringslivet
1Driftsutgifter, reduseres med7 000 000
fra kr 7 000 000 til kr 0
920Norges forskningsråd
53(NY) Teknologioverføringsprogram, bevilges med35 000 000
1149Verdiskapings- og utviklingstiltak i skogbruket
72Tilskudd til økt bruk av tre, kan overføres, økes med7 000 000
fra kr 26 680 000 til kr 33 680 000
73Tilskudd til skog-, klima- og energitiltak, kan overføres, økes med21 000 000
fra kr 3 970 000 til kr 24 970 000
74Tiltak for industriell bruk av trevirke, kan overføres, økes med6 000 000
fra kr 2 665 000 til kr 8 665 000
1320Statens vegvesen
23Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m., kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72, økes med27 000 000
fra kr 10 484 517 000 til kr 10 511 517 000
30Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31 og post 72, økes med88 000 000
fra kr 11 862 671 000 til kr 11 950 671 000
31Skredsikring riksveger, kan overføres, kan nyttes under post 30, økes med55 000 000
fra kr 929 000 000 til kr 984 000 000
63Tilskudd til gang- og sykkelveger, kan overføres, økes med20 000 000
fra kr 85 000 000 til kr 105 000 000
1350Jernbaneverket
23Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30, økes med65 000 000
fra kr 6 752 626 000 til kr 6 817 626 000
1618Skatteetaten
1Driftsutgifter, reduseres med50 900 000
fra kr 4 872 776 000 til kr 4 821 876 000
1710Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
1Driftsutgifter, kan overføres, økes med4 147 000
fra kr 3 317 685 000 til kr 3 321 832 000
1792Norske styrker i utlandet
1Driftsutgifter, reduseres med50 000 000
fra kr 570 367 000 til kr 520 367 000
1810Oljedirektoratet
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med40 750 000
fra kr 133 450 000 til kr 174 200 000
1820Norges vassdrags- og energidirektorat
22Flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 60 og 72, økes med19 000 000
fra kr 367 404 000 til kr 386 404 000
1825Energiomlegging, energi- og klimateknologi
32(NY) Rettighetsbaserte energitiltak, bevilges med100 000 000
1830Forskning og næringsutvikling
72Tilskudd til INTSOK, reduseres med8 500 000
fra kr 17 000 000 til kr 8 500 000
2410Statens lånekasse for utdanning
50Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, økes med104 551 000
fra kr 5 850 065 000 til kr 5 954 616 000
72Rentestøtte, overslagsbevilgning, økes med74 098 000
fra kr 894 282 000 til kr 968 380 000
90Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, reduseres med263 610 000
fra kr 23 583 114 000 til kr 23 319 504 000
2412Husbanken
90Lån fra Husbanken, overslagsbevilgning, økes med1 071 000 000
fra kr 18 216 000 000 til kr 19 287 000 000
2421Innovasjon Norge
50Innovasjon – prosjekter, fond, økes med200 000 000
fra kr 345 100 000 til kr 545 100 000
2445Statsbygg
31Igangsetting av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, økes med5 000 000
fra kr 49 000 000 til kr 54 000 000
2670Alderdom
70Grunnpensjon, overslagsbevilgning, økes med316 000 000
fra kr 63 160 000 000 til kr 63 476 000 000
3490Utlendingsdirektoratet
3Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter, økes med21 805 000
fra kr 15 584 000 til kr 37 389 000
6Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., ODA-godkjente utgifter, økes med18 500 000
fra kr 14 407 000 til kr 32 907 000
3821Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
1Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter, økes med258 540 000
fra kr 204 390 000 til kr 462 930 000
2Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter, økes med18 019 000
fra kr 34 421 000 til kr 52 440 000
5312Husbanken
90Avdrag, reduseres med351 000 000
fra kr 11 038 000 000 til kr 10 687 000 000
5521Merverdiavgift
70Merverdiavgift, reduseres med10 000 000
fra kr 256 190 000 000 til kr 256 180 000 000
5526Avgift på alkohol
70Avgift på alkohol, økes med75 000 000
fra kr 12 600 000 000 til kr 12 675 000 000
5531Avgift på tobakkvarer mv.
70Avgift på tobakkvarer mv., reduseres med30 000 000
fra kr 7 200 000 000 til kr 7 170 000 000
5536Avgift på motorvogner mv.
71Engangsavgift, økes med350 000 000
fra kr 18 534 000 000 til kr 18 884 000 000
5537Avgifter på båter mv.
71(NY) Avgift på båtmotorer, bevilges med75 000 000
5543Miljøavgift på mineralske produkter mv.
70CO2-avgift, økes med1 162 500 000
fra kr 5 790 000 000 til kr 6 952 500 000
5548Miljøavgift på visse klimagasser
70Avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK), økes med70 000 000
fra kr 418 000 000 til kr 488 000 000
5561Flyseteavgift
70(NY) Flyseteavgift, bevilges med817 000 000
5615Husbanken
80Renter, reduseres med134 000 000
fra kr 3 516 000 000 til kr 3 382 000 000»

Forslag nr. 20 lyder:

«Fra 1. juli 2015 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 15. desember 2014 om CO2-avgift på mineralske produkter:

 • a) mineralolje (generell sats): kr 1,10 per liter.

  Mineralolje

  – til innenriks kvotepliktig luftfart: kr 1,25 per liter,

  – til annen innenriks luftfart og ikke-kommersielle privatflyginger: kr 1,25 per liter,

  – til treforedlingsindustrien, sildemel- og fiskemelindustrien: kr 0,51 per liter,

  – til fiske og fangst i nære farvann: kr 0,47 per liter,

– som ilegges veibruksavgift på drivstoff: kr 1,29 per liter,

 • b) bensin: kr 1,15 per liter,

 • c) naturgass: kr 1,02 per Sm3,

 • d) LPG: kr 1,43 per kg.»

Forslag nr. 21 lyder:

«Fra 1. juli 2015 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 15. desember 2014 om avgift på motorvogner mv. A. Engangsavgift for budsjetterminen 2015.

§ 2 første ledd skal lyde:

§ 2 Avgift skal betales med følgende beløp:

Avgiftsgruppe A 2 400
Personbiler, vare-biler klasse 1, busser under 6 m med inntil 17 seteplasser0 – 1 15039,10
1 151 – 1 40085,25
1 401 – 1 500170,52
over 1 500198,31
0 – 700
71 – 100245,04
101 – 140709,60
over 1401 756,12
over 047,11
Motorvogn med plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2 -utslipp, og med
utslipp 95 g/km og over0 – 950
96 – 120795,36
121 – 160801,49
161 – 2301 868,43
over 2302 999,70
CO2 -utslipp under 95 g/km t.o.m 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 95 g/km t.o.m 50 g/km846,41
CO2 -utslipp under 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 50 g/km1 004,66
Motorvogn uten plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2 -utslipp
- bensindrevne0 – 95015,19
951 – 1 60050,59
1 601 – 2 000118,75
over 2 000128,09
- ikke bensindrevne0 – 95011,64
951 – 1 60041,31
1 601 – 2 00096,93
over 2 000100,83
Avgiftsgruppe B 2 400
Varebiler klasse 2, lastebiler med tillatt totalvekt mindre enn 7 501 kg og godsrom med lengde under 300 cm og bredde under 190 cm22 pst. av A22 pst. av A30 pst. av A
Motorvogn med plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2 -utslipp, og med
utslipp 95 g/km og over0 – 950
96 – 120238,61
121 – 160240,45
over 160467,11
CO2 -utslipp under 95 g/km t.o.m. 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 95 g/km t.o.m. 50 g/km253,92
CO2 -utslipp under 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 50301,40
Motorvogn uten plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2-utslipp30 pst. av A
Avgiftsgruppe C 2 400
Campingbiler22 pst. av A22 pst. av A0 pst. av A22 pst. av A22 pst. av A
Avgiftsgruppe D (Opphevet)
Avgiftsgruppe E 0
Beltebiler36 pst. av verdiavgifts-grunnlaget
Avgiftsgruppe F 0
Motorsykler11 275
0 – 110
over 11501,76
0 – 1250
126 – 90038,73
over 90084,92
Avgiftsgruppe G 2 400
Beltemotorsykler0 – 10015,89
101 – 20031,78
over 20063,54
0 – 2042,38
21 – 4084,73
over 40169,45
0 – 2003,32
201 – 4006,63
over 40013,24
Avgiftsgruppe H 2 400
Motorvogn i avgiftsgruppe A, som ved første gangs registrering her i landet blir registrert på løyveinnehaver til bruk som ordinær drosje (ikke reserve- eller erstatningsdrosje) eller for transport av funksjonshemmede40 pst. av A40 pst. av A100 pst. av A
Motorvogn med plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2 -utslipp, og med
utslipp 95 g/km og over0 – 950
96 – 120795,36
over 120801,49
CO2 -utslipp under 95 g/km t.o.m. 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 95 g/km t.o.m. 50 g/km846,41
CO2 -utslipp under 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 501 004,66
Motorvogn uten plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2 –utslipp100 pst. av A
Avgiftsgruppe I 2 400
Avgiftspliktige motorvogner som er 30 år eller eldre3 713
Avgiftsgruppe J 2 400
Busser under 6 m med inntil 17 seteplasser, hvorav minst 10 er fastmontert i fartsretningen40 pst. av A40 pst. av A0 pst. av A
Motorvogn med plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2 -utslipp, og med
utslipp 95 g/km og over0 – 950
96 – 120318,14
121 – 160320,60
over 160747,37
CO2 -utslipp under 95 t.o.m. 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 95 g/km t.o.m. 50 g/km338,56
CO2 -utslipp under 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 50 g/km401,86
Motorvogn uten plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2-utslipp»40 pst. av A

Forslag nr. 22 lyder:

«Stortingets vedtak om avgift på båtmotorer skal lyde:

§ 1 Fra 1. juli 2015 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av båtmotorer (framdriftsmotorer) på minst 9 hk med kr 165,00 per hk. Avgiftsplikten omfatter også båtmotorer til bruk i vannscootere eller jetski og motorblokker til båtmotorer, men ikke elektriske motorer.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften.

§ 2 Det gis fritak for avgift på båtmotorer som

 • a) fra produsents, importørs eller forhandlers lager

 • 1. utføres til utlandet,

 • 2. legges inn på tollager når varene er bestemt til utførsel,

 • b) innføres som reisegods, flyttegods eller arvegods etter tolloven § 5-1,

 • c) etter tolloven § 5-3 leveres til eller innføres av

 • 1. diplomater,

 • 2. NATO og styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred,

 • 3. Den nordiske investeringsbank,

 • d) kommer i retur til produsents, importørs eller forhandlers lager,

 • e) skal gjenutføres etter reglene i tolloven kapittel 6,

 • f) fra produsents, importørs eller forhandlers lager leveres til bruk i fartøy som er registrert i registeret over merkepliktige norske fiskefarkoster, unntatt utenbordsmotorer og hekkaggregater,

 • g) fra produsents, importørs eller forhandlers lager leveres til bruk i fartøy mv. som er registrert i skipsregisteret, unntatt fritidsbåter,

 • h) brukes i Forsvarets marinefartøy,

 • i) returneres til selger i utlandet på grunn av reklamasjon.

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.»

Forslag nr. 23 lyder:

«§ 1 Fra 1. juli 2015 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK), herunder gjenvunnet HFK og PFK. Avgift på HFK og PFK betales med kr 0,500 per kg multiplisert med den GWP-verdi (global warming potential) den enkelte avgiftspliktige HFK- og PFK-gassen representerer.»

Forslag nr. 26 lyder:

«Stortinget ber regjeringen ved eierstyring sørge for at Statoil i så stor grad som mulig benytter seg av lokale leverandører.»

Forslag nr. 29 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innføre rett til utdanning, kompetansegivende aktivitet og/eller veiledning og arbeidstilbud innen tre måneder for ungdom under 25 år som ikke er i utdanning eller arbeid. Denne retten skal ikke erstatte ordinær studiefinansiering.

Forslag nr. 32 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om å opprette et investeringsfond for Vestlandet under Innovasjon Norge på 5 000 000 000 kroner.»

Forslag nr. 33 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om å opprette et Pilotinvest-fond under Innovasjon Norge på 3 500 000 000 kroner, og der avkastningen skal brukes på fornybar energi, ENØK og annen miljøteknologi.»

Forslag nr. 34 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om å opprette et investeringsfond for Nord-Norge under Innovasjon Norge på 5 000 000 000 kroner.»

Forslag nr. 35 lyder:

«Stortinget ber regjeringen tilby rentekompensasjon til kommuner for å lånefinansiere etterslep i vedlikehold av vann og avløp på inntil 2 mrd. kroner i 2015.»

Votering:Forslagene fra Sosialistisk Venstreparti ble med 99 mot 4 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 15.48.46)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 24, 30, 31 og 36–38, fra Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 24 lyder:

«§ 1 Fra 1. september 2015 skal det i henhold til lov 19. mai nr. 11 om særavgift betales avgift til statskassen på ervervsmessig flyging fra norske lufthavner med kr 100 per billett.

Departementet kan gi forskrifter om hva som skal anses som ervervsmessig flyging og om avgrensing av avgiftsplikten.

§ 2 Det gis fritak for avgift på:

 • a) flyging av luftbefordrerens ansatte på tjenestereise.

 • b) flyging av barn under 2 år.

 • c) flyging av transitt- og transferpassasjerer, såfremt reisen står i direkte forbindelse med annen flyreise. Fritaket gjelder ikke for flyging som nevnt under bokstav d i direkte tilknytning til annen avgiftspliktig reise.

 • d) flyging av mannskap til og fra anlegg eller innretning på kontinentalsokkelen i Nordsjøen i tilknytning til utnyttelse av naturforekomster der.

 • e) Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveiet da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.»

Forslag nr. 30 lyder:

«Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2015 kan pådra staten forpliktelser ut over budsjettåret på opptil 400 mill. kroner for investeringer i å bygge opp et fullskala demonstrasjonsanlegg for havvind.»

Forslag nr. 31 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2016 legge fram forslag til teknologidrivende støtteordninger for fornybar energi og teknologi for innføring i 2020.»

Forslag nr. 36 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gi kommunene tillatelse til selv å fastsette nivået på lokalt innførte piggdekkgebyr.»

Forslag nr. 37 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gi kommunene flere ulike satser å velge mellom ved innføring av piggdekkgebyr.»

Forslag nr. 38 lyder:

«Stortinget ber regjeringen endre målsettingen for engangsavgiften fra 85 gram CO2 per km til at 9 av 10 nye biler som selges i 2020, skal være nullutslippsbiler.»

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslagene.

Votering:Forslagene fra Sosialistisk Venstreparti ble med 98 mot 5 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 15.49.12)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 39, fra Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjennomføre omprioritering av rassikringsmidler til utbedring langs E16 i Hordaland i forbindelse med ny saldering av statsbudsjettet for 2015, og ber om at det avsettes midler til planlagte prioriterte prosjekter i Hordaland i budsjettåret 2016.»

Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Votering:Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti ble med 92 mot 11 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 15.49.31)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 25, 27 og 28, fra Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 25 lyder:

«Stortinget ber regjeringen påse at oljeselskapene raskt tar i bruk ledig riggkapasitet for permanent å plugge brønner som i dag er midlertidig plugget på norsk sokkel.»

Forslag nr. 27 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innføre strengere krav om bruk av lærlinger som betingelse ved offentlige anbud.»

Forslag nr. 28 lyder:

«Stortinget ber regjeringen påse at kommuner og fylkeskommuner tar inn flere lærlinger i sine velferdstilbud.»

Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslagene.

Votering:Forslagene fra Sosialistisk Venstreparti ble med 65 mot 38 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 15.49.55)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 16, fra Senterpartiet. Forslaget lyder:

«I statsbudsjettet for 2015 gjøres følgende endringer:

117EØS-finansieringsordningene
75EØS-finansieringsordningen 2009–2014, kan overføres, reduseres med340 000 000
fra kr 2 350 000 000 til kr 2 010 000 000
76Den norske finansieringsordningen 2009–2014, kan overføres, reduseres med340 000 000
fra kr 2 150 000 000 til kr 1 810 000 000
315Frivillighetsformål
82Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg, økes med75 000 000
fra kr 100 018 000 til kr 175 018 000
413Jordskiftedomstolene
1Driftsutgifter, økes med3 000 000
552Nasjonalt samarbeid for regional utvikling
72Nasjonale tiltak for regional utvikling, kan overføres, økes med93 500 000
fra kr 486 650 000 til kr 580 150 000
571Rammetilskudd til kommuner
60Innbyggertilskudd, økes med2 000 500 000
fra kr 115 236 851 000 til kr 117 237 351 000
572Rammetilskudd til fylkeskommuner
60Innbyggertilskudd, økes med331 550 000
fra kr 30 522 308 000 til kr 30 853 858 000
581Bolig- og bomiljøtiltak
76Tilskudd til utleieboliger, kan overføres, økes med100 000 000
fra kr 669 500 000 til kr 769 500 000
601Utredningsvirksomhet, forskning m.m.
70Tilskudd, reduseres med1 583 000
fra kr 27 710 000 til kr 26 127 000
640Arbeidstilsynet
1Driftsutgifter, økes med20 000 000
fra kr 540 620 000 til kr 560 620 000
919Diverse fiskeriformål
75Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene, kan overføres, økes med31 400 000
fra kr 26 200 000 til kr 57 600 000
1136Kunnskapsutvikling m.m.
50(NY) Kunnskapsformidling, formidling og beredskap. Norsk institutt for bioøkonomi, bevilges med131 069 000
1149Verdiskapings- og utviklingstiltak i skogbruket
71Tilskudd til verdiskapingstiltak i skogbruket, kan overføres, økes med20 000 000
fra kr 42 444 000 til kr 62 444 000
72Tilskudd til økt bruk av tre, kan overføres, økes med50 000 000
fra kr 26 680 000 til kr 76 680 000
73Tilskudd til skog-, klima- og energitiltak, kan overføres, økes med44 000 000
fra kr 3 970 000 til kr 47 970 000
1320Statens vegvesen
30Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31 og post 72, økes med528 000 000
fra kr 11 862 671 000 til kr 12 390 671 000
1320Statens vegvesen
31Skredsikring riksveger, kan overføres, kan nyttes under post 30, økes med140 000 000
fra kr 929 000 000 til kr 1 069 000 000
1380Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
71Tilskudd til bredbåndsutbygging, kan overføres, økes med300 000 000
fra kr 110 000 000 til kr 410 000 000
72(NY) Mobildekning langs samferdselsårene, bevilges med200 000 000
1618Skatteetaten
1Driftsutgifter, reduseres med137 900 000
fra kr 4 872 776 000 til kr 4 734 876 000
2309Tilfeldige utgifter
1Driftsutgifter, reduseres med4 000 000 000
fra kr 10 458 033 000 til kr 6 458 033 000
2421Innovasjon Norge
74Reiseliv, profilering og kompetanse, kan overføres, økes med25 000 000
fra kr 475 200 000 til kr 500 200 000
76Miljøteknologi, kan overføres, økes med100 000 000
fra kr 330 000 000 til kr 430 000 000
2445Statsbygg
30Prosjektering av bygg, kan overføres, økes med42 000 000
fra kr 155 400 000 til kr 197 400 000
5521Merverdiavgift
70Merverdiavgift, økes med355 000 000
fra kr 256 190 000 000 til kr 256 545 000 000»
Votering:Forslaget fra Senterpartiet ble med 96 mot 7 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 15.50.15)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 17, fra Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for 2016 redegjøre for hvordan nye retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser utenfor Oslo følges opp og hvilke resultater som er oppnådd med de nye retningslinjene for lokalisering av statlige arbeidsplasser.»

Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Votering:Forslaget fra Senterpartiet ble med 92 mot 11 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 15.50.37)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 18, fra Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen så snart som mulig innføre normalbeskatning ved salg av landbruks- og skogeiendom ut av familien.»

Arbeiderpartiet har varslet støtte til forslaget.

Votering:Forslaget fra Senterpartiet ble med 65 mot 38 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 15.50.59)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 3, 10, 11, 13 og 15, fra Arbeiderpartiet.

Forslag nr. 3 lyder:

«I statsbudsjettet for 2015 gjøres følgende endringer:

21Statsrådet
1Driftsutgifter, økes med4 900 000
fra kr 154 549 000 til kr 159 449 000
260Universiteter og høyskoler
50Statlige universiteter og høyskoler, økes med97 104 000
fra kr 29 829 046 000 til kr 29 926 150 000
270Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter
75Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres, økes med17 100 000
fra kr 408 500 000 til kr 425 600 000
320Allmenne kulturformål
73Nasjonale kulturbygg, kan overføres, økes med10 000 000
fra kr 210 216 000 til kr 220 216 000
328Museums- og andre kulturvernformål
70Det nasjonale museumsnettverket, økes med5 500 000
fra kr 1 082 552 000 til kr 1 088 052 000
340Den norske kirke
1Driftsutgifter, økes med22 800 000
fra kr 1 207 676 000 til kr 1 230 476 000
490Utlendingsdirektoratet
1Driftsutgifter, økes med23 900 000
fra kr 850 509 000 til kr 874 409 000
571Rammetilskudd til kommuner
60Innbyggertilskudd, økes med1 058 800 000
fra kr 115 236 851 000 til kr 116 295 651 000
572Rammetilskudd til fylkeskommuner
60Innbyggertilskudd, økes med379 200 000
fra kr 30 522 308 000 til kr 30 901 508 000
605Arbeids- og velferdsetaten
1Driftsutgifter, økes med17 100 000
fra kr 11 154 507 000 til kr 11 171 607 000
634Arbeidsmarkedstiltak
76Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, økes med12 475 000
fra kr 6 401 000 000 til kr 6 413 475 000
900Nærings- og fiskeridepartementet
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med31 000 000
fra kr 44 021 000 til kr 75 021 000
919Diverse fiskeriformål
75Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene, kan overføres, økes med5 000 000
fra kr 26 200 000 til kr 31 200 000
920Norges forskningsråd
50Tilskudd til forskning, økes med1 500 000
fra kr 2 055 913 000 til kr 2 057 413 000
1144Regionale og lokale tiltak i landbruket
77Regionale og lokale tiltak i landbruket, kan overføres, økes med4 000 000
fra kr 4 002 000 til kr 8 002 000
1149Verdiskapings- og utviklingstiltak i skogbruket
71Tilskudd til verdiskapingstiltak i skogbruket, kan overføres, økes med17 500 000
fra kr 42 444 000 til kr 59 944 000
1320Statens vegvesen
30Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31 og post 72, økes med88 000 000
fra kr 11 862 671 000 til kr 11 950 671 000
1350Jernbaneverket
23Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30, økes med50 000 000
fra kr 6 752 626 000 til kr 6 802 626 000
1618Skatteetaten
1Driftsutgifter, reduseres med57 900 000
fra kr 4 872 776 000 til kr 4 814 876 000
21Spesielle driftsutgifter, økes med5 000 000
fra kr 157 700 000 til kr 162 700 000
1790Kystvakten
1Driftsutgifter, økes med3 930 000
fra kr 1 034 780 000 til kr 1 038 710 000
2410Statens lånekasse for utdanning
50Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, økes med89 927 000
fra kr 5 850 065 000 til kr 5 939 992 000
2410Statens lånekasse for utdanning
72Rentestøtte, overslagsbevilgning, økes med73 808 000
fra kr 894 282 000 til kr 968 090 000
90Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, reduseres med263 677 000
fra kr 23 583 114 000 til kr 23 319 437 000
2421Innovasjon Norge
72Forsknings- og utviklingskontrakter, kan overføres, økes med10 000 000
fra kr 291 100 000 til kr 301 100 000
74Reiseliv, profilering og kompetanse, kan overføres, økes med15 000 000
fra kr 475 200 000 til kr 490 200 000
75(NY) Marint verdiskapingsprogram, bevilges med10 000 000
76Miljøteknologi, kan overføres, økes med100 000 000
fra kr 330 000 000 til kr 430 000 000
2430Akseleratorprogram gründerbedrifter
90(NY) Statlig andel, bevilges med125 000 000
5526Avgift på alkohol
70Avgift på alkohol, økes med95 000 000
fra kr 12 600 000 000 til kr 12 695 000 000
5531Avgift på tobakkvarer mv.
70Avgift på tobakkvarer mv., økes med105 000 000
fra kr 7 200 000 000 til kr 7 305 000 000
5538Veibruksavgift på drivstoff
70Veibruksavgift på bensin, økes med55 500 000
fra kr 5 680 000 000 til kr 5 735 500 000
71Veibruksavgift på autodiesel, reduseres med273 500 000
fra kr 11 090 000 000 til kr 10 816 500 000»

Forslag nr. 10 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innlemme dagens aktive undervisningsfartøy, Gann og Sjøkurs, under ny nettolønnsordning for seilskip.»

Forslag nr. 11 lyder:

«Stortinget viser til den situasjonen man nå har i oppdragsmarkedet for offshorefartøy, og ber regjeringen vurdere å utvide nettolønnsordningen for sjøfolk til også å omfatte offshorefartøy.»

Forslag nr. 13 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede konsekvensene av at overgangsordningen for uføre med gjeld forlenges ut over tre år, eller gjøres permanent.»

Forslag nr. 15 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremlegge en konsekvensanalyse for Stortinget av de foreslåtte endringene i den sentrale helseforvaltningen, med unntak for forslaget om opprettelse av et nytt direktorat for E-helse, før en omlegging settes i verk. Analysen må redegjøre for hvordan en omorganisering styrker kvaliteten på forvaltningen, at det sannsynliggjøres at omlegging ikke fører til nye økninger i antallet helsebyråkrater, at det beregnes hva kostnadene ved en omlegging vil være, hvor det er effektivisering eller andre gevinster å hente ut og hvordan omlegging kan gjennomføres uten at det går ut over pasientene – særlig når det gjelder omlegging av klageordningene.»

Votering:Forslagene fra Arbeiderpartiet ble med 70 mot 33 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 15.51.25)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 12, fra Arbeiderpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede uforutsette virkninger av uførereformen og eventuelle kostnader ved ulike alternative tapsbeløpsgrenser på 0, 1 000, 2 000, eller 3 000 kroner, når det gjelder gjeldsordningen, og når det gjelder andre mulige uforutsette tap.»

Sosialistisk Venstreparti har varslet støtte til forslaget.

Votering:Forslaget fra Arbeiderpartiet ble med 66 mot 37 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 15.51.46)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 4–8 og 14, fra Arbeiderpartiet.

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber regjeringen på egnet måte følge opp intensjonen i Ungdomsløftet og sørge for at unge i gruppen 20–29 prioriteres av Nav.»

Forslag nr. 5 lyder:

«Stortinget ber regjeringen på egnet måte sørge for at dagpengeregelverket praktiseres mer fleksibelt, slik at flere unge på dagpenger kan få muligheten til å fullføre videregående opplæring.»

Forslag nr. 6 lyder:

«Stortinget ber regjeringen på egnet måte sørge for å vri tiltak rettet mot unge med nedsatt arbeidsevne slik at disse kan få fullføring av videregående opplæring.»

Forslag nr. 7 lyder:

«Stortinget ber regjeringen tilpasse regelverket for rullerende permittering slik at bedriften kun betaler arbeidsgiverperiode for det antall stillinger som faktisk er permittert.»

Forslag nr. 8 lyder:

«Stortinget ber regjeringen iverksette en reduksjon i avgiften for elektrisk kraft for datasenter med kraftbehov over 5 MW fra og med 1. juli 2015.»

Forslag nr. 14 lyder:

«Stortinget ber regjeringen foreta en gjennomgang av konsekvensene som følge av økt bruttotrygd på kommunale og statlige egenandeler, støtteordninger og tjenestetilbud.»

Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslagene.

Votering:Forslagene fra Arbeiderpartiet ble med 65 mot 38 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 15.52.12)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 9, fra Arbeiderpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen justere mandatet til Investinor, slik at skogmidlene kan investeres både i tidlig fase, ekspansjonsfase og i moden fase, forutsatt at krav som er satt til avkastning og andre investeringskriterier er oppfylt.»

Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har varslet støtte til forslaget.

Votering:Forslaget fra Arbeiderpartiet ble med 60 mot 43 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 15.52.32)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 2, fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«I statsbudsjettet for 2015 gjøres følgende endring:

Kap.PostFormålKroner
2445Statsbygg
34Videreføring av kurantprosjekter, kan overføres, økes med204 000 000
fra kr 450 000 000 til kr 654 000 000»
Votering:Forslaget fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 66 mot 37 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 15.52.52)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 1, fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«I statsbudsjettet for 2015 gjøres følgende endring:

Kap.PostFormålKroner
1610Toll- og avgiftsetaten
1Driftsutgifter, reduseres med1 200 000
fra kr 1 542 392 000 til kr 1 541 192 000»
Votering:Forslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 60 mot 43 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 15.53.13)

Presidenten: Da går vi til innstillingens forslag til vedtak, og når vi nå skal votere over den, er partigruppene innstilt på å avstå fra å følge opp sine primærstandpunkter, sånn at vi slipper en oppsplittet og til dels komplisert votering. Det er under den klare forutsetning at det ikke blir brukt mot dem ved en senere anledning.

Vi voterer da samlet over innstillingens forslag til vedtak.

Komiteen hadde innstilt:

A. 

Forslag til bevilgningsvedtak

I

I statsbudsjettet for 2015 gjøres følgende endringer:

21Statsrådet
1Driftsutgifter, økes med6 900 000
fra kr 154 549 000 til kr 161 449 000
24Regjeringsadvokaten
21Spesielle driftsutgifter, økes med6 800 000
fra kr 14 382 000 til kr 21 182 000
41Stortinget
1Driftsutgifter, økes med17 600 000
fra kr 875 000 000 til kr 892 600 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med66 700 000
fra kr 346 300 000 til kr 413 000 000
73Kontingenter, internasjonale delegasjoner, økes med1 000 000
fra kr 13 000 000 til kr 14 000 000
43Stortingets ombudsmann for forvaltningen
1Driftsutgifter, økes med3 400 000
fra kr 64 300 000 til kr 67 700 000
61Høyesterett
1Driftsutgifter, økes med7 300 000
fra kr 92 352 000 til kr 99 652 000
100Utenriksdepartementet
1Driftsutgifter, økes med2 790 000
fra kr 1 930 000 000 til kr 1 927 210 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med1 500 000
fra kr 10 503 000 til kr 12 003 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med3 000 000
fra kr 11 516 000 til kr 14 516 000
71Diverse tilskudd, økes med500 000
fra kr 18 075 000 til kr 18 575 000
116Deltaking i internasjonale organisasjoner
70Tilskudd til internasjonale organisasjoner, økes med64 000 000
fra kr 1 293 554 000 til kr 1 357 554 000
118Nordområdetiltak mv.
70Nordområdetiltak og prosjektsamarbeid med Russland, kan overføres, kan nyttes under post 1, reduseres med10 000 000
fra kr 355 688 000 til kr 345 688 000
140Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen
1Driftsutgifter, økes med12 380 000
fra kr 1 245 501 000 til kr 1 257 881 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med2 000 000
fra kr 21 556 000 til kr 23 556 000
141Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)
1Driftsutgifter, reduseres med2 181 000
fra kr 236 373 000 til kr 234 192 000
163Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter
70Nødhjelp og humanitær bistand, kan overføres, økes med250 000 000
fra kr 3 339 042 000 til kr 3 589 042 000
164Fred, forsoning og demokrati
70Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres, reduseres med24 300 000
fra kr 655 900 000 til kr 631 600 000
165Forskning, kompetanseheving og evaluering
71Faglig samarbeid, kan overføres, reduseres med20 000 000
fra kr 415 900 000 til kr 395 900 000
166Miljø og bærekraftig utvikling mv.
70Ymse tilskudd, kan overføres, reduseres med5 000 000
fra kr 5 000 000 til kr 0
72Internasjonale miljøprosesser og bærekraftig utvikling, kan overføres, reduseres med10 000 000
fra kr 942 200 000 til kr 932 200 000
74Fornybar energi, kan overføres, reduseres med150 000 000
fra kr 1 090 000 000 til kr 940 000 000
167Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)
21Spesielle driftsutgifter, økes med259 300 000
fra kr 1 689 197 000 til kr 1 948 497 000
170FN-organisasjoner mv.
81Tilskudd til internasjonal landbruksforskning, kan overføres, reduseres med15 000 000
fra kr 140 000 000 til kr 125 000 000
171Multilaterale finansinstitusjoner
70Verdensbanken, kan overføres, reduseres med3 300 000
fra kr 901 000 000 til kr 897 700 000
71Regionale banker og fond, kan overføres, økes med8 300 000
fra kr 861 500 000 til kr 869 800 000
72Samfinansiering via finansinstitusjoner, kan overføres, reduseres med40 000 000
fra kr 259 500 000 til kr 219 500 000
200Kunnskapsdepartementet
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, reduseres med907 000
fra kr 2 673 000 til kr 1 766 000
225Tiltak i grunnopplæringen
64Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge, reduseres med3 090 000
fra kr 160 410 000 til kr 157 320 000
65Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg, kan overføres, reduseres med22 747 000
fra kr 465 500 000 til kr 442 753 000
70Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med spesielle behov, økes med6 000 000
fra kr 50 408 000 til kr 56 408 000
74Tilskudd til organisasjoner, økes med2 500 000
fra kr 15 432 000 til kr 17 932 000
226Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen
63Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats fra 1.-4. trinn, reduseres med50 000 000
fra kr 200 000 000 til kr 150 000 000
228Tilskudd til private skoler mv.
71Private videregående skoler, overslagsbevilgning, økes med2 000 000
fra kr 1 468 254 000 til kr 1 470 254 000
252EUs utdannings- og ungdomsprogram
70Tilskudd, reduseres med49 292 000
fra kr 439 921 000 til kr 390 629 000
253Folkehøyskoler
70Tilskudd til folkehøyskoler, økes med700 000
fra kr 766 016 000 til kr 766 716 000
257Program for basiskompetanse i arbeidslivet
70Tilskudd, kan overføres, økes med2 000 000
fra kr 163 518 000 til kr 165 518 000
258Tiltak for livslang læring
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 1, reduseres med1 286 000
fra kr 64 367 000 til kr 63 081 000
260Universiteter og høyskoler
50Statlige universiteter og høyskoler, økes med15 204 000
fra kr 29 829 046 000 til kr 29 844 250 000
70Private høyskoler, økes med10 095 000
fra kr 1 228 002 000 til kr 1 238 097 000
270Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter
75Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres, økes med11 400 000
fra kr 408 500 000 til kr 419 900 000
280Felles enheter
73Tilskudd til NORDUnet, kan overføres, økes med5 400 000
fra kr 24 694 000 til kr 30 094 000
281Felles tiltak for universiteter og høyskoler
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, reduseres med5 276 000
fra kr 121 853 000 til kr 116 577 000
70Andre overføringer, kan nyttes under post 1, økes med4 122 000
fra kr 46 388 000 til kr 50 510 000
73Tilskudd til internasjonale programmer, økes med1 100 000
fra kr 67 148 000 til kr 68 248 000
283Meteorologiformål
50Meteorologisk institutt, økes med13 300 000
fra kr 284 957 000 til kr 298 257 000
72Internasjonale samarbeidsprosjekter, økes med2 730 000
fra kr 94 234 000 til kr 96 964 000
285Norges forskningsråd
53Strategiske satsinger, økes med15 000 000
fra kr 1 004 814 000 til kr 1 019 814 000
287Forskningsinstitutter og andre tiltak
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 71, økes med1 362 000
fra kr 39 704 000 til kr 41 066 000
53NUPI, økes med875 000
fra kr 4 616 000 til kr 5 491 000
288Internasjonale samarbeidstiltak
72Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, økes med45 197 000
fra kr 246 426 000 til kr 291 623 000
73EUs rammeprogram for forskning, kan overføres, økes med344 294 000
fra kr 2 053 648 000 til kr 2 397 942 000
75UNESCO-kontingent, økes med2 644 000
fra kr 18 573 000 til kr 21 217 000
300Kulturdepartementet
21Spesielle driftsutgifter, økes med2 537 000
fra kr 2 336 000 til kr 4 873 000
310Tilskudd til trossamfunn m.m.
60Tilskudd til livssynsnøytrale sermonirom, reduseres med4 000 000
fra kr 10 661 000 til kr 6 661 000
314Kultursamarbeid i nordområdene og kulturnæring
71Kulturnæringsprosjekter, reduseres med500 000
fra kr 7 134 000 til kr 6 634 000
315Frivillighetsformål
75(NY) Herreløs arv til frivillige organisasjoner, reduseres med6 500 000
79Til disposisjon, økes med9 000 000
fra kr 3 773 000 til kr 12 773 000
82Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg, økes med25 000 000
fra kr 100 018 000 til kr 125 018 000
320Allmenne kulturformål
21Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med6 700 000
fra kr 9 972 000 til kr 16 672 000
73Nasjonale kulturbygg, kan overføres, økes med5 000 000
fra kr 210 216 000 til kr 215 216 000
79Til disposisjon, kan nyttes under post 1, reduseres med500 000
fra kr 7 641 000 til kr 7 141 000
321Kunstnerformål
73Kunstnerstipend m.m., kan overføres, reduseres med19 300 000
fra kr 177 610 000 til kr 158 310 000
74Garantiinntekter og langvarige stipend, overslagsbevilgning, økes med19 300 000
fra kr 104 906 000 til kr 124 206 000
323Musikkformål
70Nasjonale institusjoner, økes med2 500 000
fra kr 277 279 000 til kr 279 779 000
326Språk-, litteratur- og bibliotekformål
1Driftsutgifter, økes med1 580 000
fra kr 516 469 000 til kr 518 049 000
78Ymse faste tiltak, økes med1 000 000
fra kr 72 394 000 til kr 73 394 000
328Museums- og andre kulturvernformål
70Det nasjonale museumsnettverket, økes med4 500 000
fra kr 1 082 552 000 til kr 1 087 052 000
329Arkivformål
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med21 000
fra kr 21 153 000 til kr 21 174 000
334Film- og medieformål
1Driftsutgifter, reduseres med2 860 000
fra kr 154 604 000 til kr 151 744 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med2 869 000
fra kr 8 756 000 til kr 11 625 000
78Ymse faste tiltak, økes med1 827 000
fra kr 23 485 000 til kr 25 312 000
339Lotteri- og stiftelsestilsynet
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med7 000
fra kr 6 820 000 til kr 6 827 000
340Den norske kirke
1Driftsutgifter, økes med22 800 000
fra kr 1 207 676 000 til kr 1 230 476 000
71Tilskudd til Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet, økes med2 500 000
fra kr 81 297 000 til kr 83 797 000
400Justis- og beredskapsdepartementet
1Driftsutgifter, reduseres med50 000
fra kr 341 411 000 til kr 341 361 000
21(NY) Spesielle driftsutgifter, kan overføres, bevilges med15 000 000
71Tilskudd til internasjonale organisasjoner, økes med50 000
fra kr 12 791 000 til kr 12 841 000
410Tingrettene og lagmannsrettene
1Driftsutgifter, økes med27 300 000
fra kr 1 811 200 000 til kr 1 838 500 000
21Spesielle driftsutgifter, reduseres med11 359 000
fra kr 77 279 000 til kr 65 920 000
414Forliksråd og andre domsutgifter
1Driftsutgifter, reduseres med13 000 000
fra kr 176 546 000 til kr 163 546 000
430Kriminalomsorgen
1Driftsutgifter, økes med1 000 000
fra kr 3 859 582 000 til kr 3 860 582 000
432Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)
1Driftsutgifter, økes med1 000 000
fra kr 185 295 000 til kr 186 295 000
440Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten
1Driftsutgifter, økes med180 553 000
fra kr 13 384 176 000 til kr 13 564 729 000
23Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål, økes med11 359 000
fra kr 11 262 000 til kr 22 621 000
60Tilskudd til kommuner, økes med10 000 000
fra kr 5 501 000 til kr 15 501 000
70Tilskudd, økes med2 750 000
fra kr 61 742 000 til kr 64 492 000
73Tilskudd til EUs grense- og visumfond, reduseres med116 644 000
fra kr 116 644 000 til kr 0
444Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
1Driftsutgifter, økes med77 100 000
fra kr 631 263 000 til kr 708 363 000
451Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
70Overføringer til private, økes med2 000 000
fra kr 13 280 000 til kr 15 280 000
454Redningshelikoptertjenesten
1Driftsutgifter, reduseres med7 500 000
fra kr 699 694 000 til kr 692 194 000
456Direktoratet for nødkommunikasjon
1Driftsutgifter, reduseres med90 000 000
fra kr 679 621 000 til kr 589 621 000
460Spesialenheten for politisaker
1Driftsutgifter, økes med4 300 000
fra kr 40 101 000 til kr 44 401 000
466Særskilte straffesaksutgifter m.m.
1Driftsutgifter, reduseres med202 000 000
fra kr 1 209 588 000 til kr 1 007 588 000
467Norsk Lovtidend
1Driftsutgifter, økes med1 200 000
fra kr 3 315 000 til kr 4 515 000
469Vergemålsordningen
1Driftsutgifter, økes med15 000 000
fra kr 168 780 000 til kr 183 780 000
21Spesielle driftsutgifter, økes med20 000 000
fra kr 72 208 000 til kr 92 208 000
470Fri rettshjelp
1Driftsutgifter, reduseres med102 000 000
fra kr 765 111 000 til kr 663 111 000
72Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak, økes med180 000
fra kr 34 333 000 til kr 34 513 000
472Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre
70Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning, reduseres med65 000 000
fra kr 371 894 000 til kr 306 894 000
474Konfliktråd
1Driftsutgifter, reduseres med2 000 000
fra kr 96 417 000 til kr 94 417 000
475Bobehandling
1Driftsutgifter, økes med8 000 000
fra kr 65 925 000 til kr 73 925 000
480Svalbardbudsjettet
50Tilskudd, økes med50 000
fra kr 283 665 000 til kr 283 715 000
490Utlendingsdirektoratet
1Driftsutgifter, økes med21 900 000
fra kr 850 509 000 til kr 872 409 000
21Spesielle driftsutgifter, asylmottak, økes med113 003 000
fra kr 1 519 497 000 til kr 1 632 500 000
60Tilskudd til vertskommuner for asylmottak, reduseres med7 099 000
fra kr 286 303 000 til kr 279 204 000
70Stønader til beboere i asylmottak, økes med13 800 000
fra kr 408 333 000 til kr 422 133 000
75Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres, økes med6 787 000
fra kr 14 302 000 til kr 21 089 000
491Utlendingsnemnda
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 21, reduseres med2 000 000
fra kr 268 788 000 til kr 266 788 000
500Kommunal- og moderniseringsdepartementet
1Driftsutgifter, reduseres med1 562 000
fra kr 352 738 000 til kr 351 176 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med5 499 000
fra kr 109 860 000 til kr 104 361 000
510Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
1Driftsutgifter, økes med11 886 000
fra kr 568 302 000 til kr 580 188 000
23(NY) 22. juli-senteret, bevilges med5 500 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med9 800 000
fra kr 18 800 000 til kr 28 600 000
46(NY) Sikringsanlegg og sperresystemer i regjeringsbyggene, kan overføres, bevilges med8 000 000
530Byggeprosjekter utenfor husleieordningen
33Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres, økes med40 000 000
fra kr 1 064 600 000 til kr 1 104 600 000
541IKT-politikk
22Samordning av IKT-politikken, kan overføres, reduseres med1 150 000
fra kr 9 390 000 til kr 8 240 000
70(NY) Tilskudd til forvaltningsutvikling og samordning av IKT-politikken, bevilges med550 000
545Datatilsynet
1Driftsutgifter, økes med2 830 000
fra kr 37 262 000 til kr 40 092 000
551Regional utvikling og nyskaping
60Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling, økes med15 000 000
fra kr 1 144 600 000 til kr 1 159 600 000
552Nasjonalt samarbeid for regional utvikling
72Nasjonale tiltak for regional utvikling, kan overføres, reduseres med6 500 000
fra kr 486 650 000 til kr 480 150 000
560Sametinget
50Sametinget, økes med1 000 000
fra kr 276 634 000 til kr 277 634 000
563Internasjonalt reindriftssenter
1Driftsutgifter, økes med928 000
fra kr 4 246 000 til kr 5 174 000
567Nasjonale minoriteter
72Det mosaiske trossamfund, økes med1 700 000
fra kr 4 500 000 til kr 6 200 000
571Rammetilskudd til kommuner
60Innbyggertilskudd, økes med1 100 500 000
fra kr 115 236 851 000 til kr 116 337 351 000
64Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572 post 64, reduseres med3 000 000
fra kr 2 166 000 000 til kr 2 163 000 000
572Rammetilskudd til fylkeskommuner
60Innbyggertilskudd, økes med241 550 000
fra kr 30 522 308 000 til kr 30 763 858 000
64Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571 post 64, økes med3 000 000
fra kr 624 000 000 til kr 627 000 000
573Kommunereform
60(NY) Engangskostnader og reformstøtte ved kommunesammenslåing, bevilges med40 000 000
578Valgdirektorat
1(NY) Driftsutgifter, bevilges med3 000 000
581Bolig- og bomiljøtiltak
76Tilskudd til utleieboliger, kan overføres, økes med50 000 000
fra kr 669 500 000 til kr 719 500 000
587Direktoratet for byggkvalitet
1Driftsutgifter, økes med360 000
fra kr 84 927 000 til kr 85 287 000
590Planlegging og byutvikling
71Internasjonale organisasjoner, økes med99 000
fra kr 700 000 til kr 799 000
595Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med10 000 000
fra kr 462 541 000 til kr 472 541 000
600Arbeids- og sosialdepartementet
1Driftsutgifter, økes med6 000 000
fra kr 180 942 000 til kr 186 942 000
601Utredningsvirksomhet, forskning m.m.
21Spesielle driftsutgifter, reduseres med14 400 000
fra kr 67 108 000 til kr 52 708 000
70Tilskudd, økes med19 417 000
fra kr 27 710 000 til kr 47 127 000
604Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 21, reduseres med20 000 000
fra kr 142 500 000 til kr 122 500 000
605Arbeids- og velferdsetaten
1Driftsutgifter, økes med21 550 000
fra kr 11 154 507 000 til kr 11 176 057 000
70Tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykemeldte, kan overføres, reduseres med30 000 000
fra kr 215 690 000 til kr 185 690 000
611Pensjoner av statskassen
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, økes med4 300 000
fra kr 13 600 000 til kr 17 900 000
612Tilskudd til Statens pensjonskasse
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, reduseres med654 000 000
fra kr 10 259 000 000 til kr 9 605 000 000
70For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning, reduseres med7 000 000
fra kr 114 000 000 til kr 107 000 000
613Arbeidsgiveravgift til folketrygden
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, økes med22 000 000
fra kr 1 094 000 000 til kr 1 116 000 000
614Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
1Driftsutgifter, reduseres med18 000 000
fra kr 66 000 000 til kr 48 000 000
90Utlån, overslagsbevilgning, reduseres med11 400 000 000
fra kr 20 100 000 000 til kr 8 700 000 000
615Yrkesskadeforsikring
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, reduseres med10 000 000
fra kr 101 000 000 til kr 91 000 000
621Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering
21Spesielle driftsutgifter, reduseres med900 000
fra kr 73 436 000 til kr 72 536 000
634Arbeidsmarkedstiltak
21Forsøk, utviklingstiltak mv., kan overføres, reduseres med8 500 000
fra kr 52 220 000 til kr 43 720 000
76Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, reduseres med80 950 000
fra kr 6 401 000 000 til kr 6 320 050 000
78Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser, reduseres med2 600 000
fra kr 67 360 000 til kr 64 760 000
635Ventelønn
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, økes med6 000 000
fra kr 60 000 000 til kr 66 000 000
640Arbeidstilsynet
1Driftsutgifter, reduseres med1 000 000
fra kr 540 620 000 til kr 539 620 000
642Petroleumstilsynet
21Spesielle driftsutgifter, økes med5 000 000
fra kr 21 276 000 til kr 26 276 000
646Pionerdykkere i Nordsjøen
1(NY) Driftsutgifter, kan overføres, bevilges med120 000
72Tilskudd, kan overføres, reduseres med120 000
fra kr 3 300 000 til kr 3 180 000
660Krigspensjon
71Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning, økes med5 000 000
fra kr 267 000 000 til kr 272 000 000
666Avtalefestet pensjon (AFP)
70Tilskudd, overslagsbevilgning, reduseres med10 000 000
fra kr 1 517 000 000 til kr 1 507 000 000
667Supplerende stønad til personer over 67 år
70Tilskudd, overslagsbevilgning, reduseres med27 400 000
fra kr 441 400 000 til kr 414 000 000
700Helse- og omsorgsdepartementet
1Driftsutgifter, reduseres med222 000
fra kr 209 728 000 til kr 209 506 000
701IKT i helse- og omsorgssektoren
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med15 803 000
fra kr 264 514 000 til kr 280 317 000
703Internasjonalt samarbeid
70Tilskudd, kan overføres, reduseres med15 803 000
fra kr 15 803 000 til kr 0
710Nasjonalt folkehelseinstitutt
1Driftsutgifter, økes med20 100 000
fra kr 645 036 000 til kr 665 136 000
711Ernæring og mattrygghet
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70, økes med3 000 000
fra kr 20 113 000 til kr 23 113 000
74Skolefrukt, kan overføres, reduseres med3 000 000
fra kr 36 729 000 til kr 33 729 000
715Statens strålevern
1Driftsutgifter, økes med4 900 000
fra kr 77 557 000 til kr 82 457 000
21Spesielle driftsutgifter, reduseres med4 000 000
fra kr 30 913 000 til kr 26 913 000
719Annet folkehelsearbeid
79Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21, økes med4 000 000
fra kr 21 308 000 til kr 25 308 000
720Helsedirektoratet
1Driftsutgifter, reduseres med400 000
fra kr 1 091 462 000 til kr 1 091 062 000
723Pasientskadenemnda
1Driftsutgifter, økes med7 000 000
fra kr 68 600 000 til kr 75 600 000
732Regionale helseforetak
72Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, økes med1 137 289 000
fra kr 50 886 836 000 til kr 52 024 125 000
73Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, økes med277 284 000
fra kr 17 963 506 000 til kr 18 240 790 000
74Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, økes med184 415 000
fra kr 13 580 126 000 til kr 13 764 541 000
75Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, økes med130 912 000
fra kr 12 182 401 000 til kr 12 313 313 000
77Poliklinisk virksomhet mv., overslagsbevilgning, økes med39 000 000
fra kr 3 630 904 000 til kr 3 669 904 000
733Habilitering og rehabilitering
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, økes med1 000 000
fra kr 12 395 000 til kr 13 395 000
72Kjøp av opptrening mv., kan overføres, reduseres med1 000 000
fra kr 6 097 000 til kr 5 097 000
734Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak
70Tvunget psykisk helsevern for pasienter som ikke har bosted i riket, økes med4 000 000
fra kr 2 491 000 til kr 6 491 000
761Omsorgstjeneste
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, reduseres med78 400 000
fra kr 214 753 000 til kr 136 353 000
60Kommunale kompetansetiltak, kan overføres, reduseres med4 000 000
fra kr 113 460 000 til kr 109 460 000
68Kompetanse og innovasjon, reduseres med1 800 000
fra kr 259 954 000 til kr 258 154 000
71Frivillig arbeid mv., økes med3 000 000
fra kr 10 164 000 til kr 13 164 000
79Andre tilskudd, kan nyttes under post 21, økes med87 000 000
fra kr 14 583 000 til kr 101 583 000
762Primærhelsetjeneste
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, økes med10 000 000
fra kr 40 284 000 til kr 50 284 000
63Allmennlegetjenester, reduseres med12 800 000
fra kr 133 411 000 til kr 120 611 000
765Psykisk helse og rusarbeid
72Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21, økes med8 600 000
fra kr 219 223 000 til kr 227 823 000
75Vold og traumatisk stress, økes med4 000 000
fra kr 146 861 000 til kr 150 861 000
781Forsøk og utvikling mv.
79Tilskudd, kan nyttes under post 21, økes med1 000 000
fra kr 51 160 000 til kr 52 160 000
783Personell
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, økes med10 000 000
fra kr 28 691 000 til kr 38 691 000
79Andre tilskudd, kan nyttes under post 21, reduseres med10 000 000
fra kr 33 911 000 til kr 23 911 000
800Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
21Spesielle driftsutgifter, reduseres med526 000
fra kr 11 917 000 til kr 11 391 000
820Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
1Driftsutgifter, økes med1 200 000
fra kr 196 995 000 til kr 198 195 000
821Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
21Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres, reduseres med3 922 000
fra kr 39 492 000 til kr 35 570 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med4 690 000
fra kr 47 498 000 til kr 52 188 000
60Integreringstilskudd, kan overføres, reduseres med294 078 000
fra kr 6 881 469 000 til kr 6 587 391 000
61Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning, reduseres med1 267 000
fra kr 434 534 000 til kr 433 267 000
62Kommunale innvandrertiltak, reduseres med38 500 000
fra kr 283 146 000 til kr 244 646 000
71Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet, reduseres med768 000
fra kr 49 119 000 til kr 48 351 000
72Statsautorisasjonsordningen for tolker m.m., reduseres med1 200 000
fra kr 3 671 000 til kr 2 471 000
822Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
60Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, økes med129 121 000
fra kr 1 572 481 000 til kr 1 701 602 000
840Krisetiltak
21Spesielle driftsutgifter, økes med2 500 000
fra kr 3 120 000 til kr 5 620 000
70Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under kap. 858 post 1, reduseres med850 000
fra kr 37 982 000 til kr 37 132 000
841Samliv og konfliktløsning
21Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse, overslagsbevilgning, reduseres med2 000 000
fra kr 13 185 000 til kr 11 185 000
22Opplæring, forskning, utvikling mv., reduseres med550 000
fra kr 6 920 000 til kr 6 370 000
70Tilskudd til samlivstiltak, kan nyttes under kap. 858 post 1, økes med2 500 000
fra kr 4 132 000 til kr 6 632 000
843Likestillings- og diskrimineringsnemnda
1Driftsutgifter, økes med1 000 000
fra kr 4 838 000 til kr 5 838 000
844Kontantstøtte
70Tilskudd, overslagsbevilgning, reduseres med101 500 000
fra kr 1 751 500 000 til kr 1 650 000 000
845Barnetrygd
70Tilskudd, overslagsbevilgning, reduseres med85 000 000
fra kr 15 235 000 000 til kr 15 150 000 000
846Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50, reduseres med1 400 000
fra kr 13 646 000 til kr 12 246 000
70Tilskudd, økes med400 000
fra kr 10 426 000 til kr 10 826 000
852Adopsjonsstøtte
70Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet, overslagsbevilgning, reduseres med2 663 000
fra kr 16 663 000 til kr 14 000 000
853Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
1Driftsutgifter, reduseres med3 150 000
fra kr 176 444 000 til kr 173 294 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med3 150 000
fra kr 7 257 000 til kr 10 407 000
854Tiltak i barne- og ungdomsvernet
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, reduseres med5 900 000
fra kr 92 288 000 til kr 86 388 000
60Kommunalt barnevern, økes med2 000 000
fra kr 627 183 000 til kr 629 183 000
61Utvikling i kommunene, økes med33 400 000
fra kr 31 702 000 til kr 65 102 000
65Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige, mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning, økes med149 214 000
fra kr 1 205 158 000 til kr 1 354 372 000
72Tilskudd til forskning og utvikling i barnevernet, økes med2 000 000
fra kr 66 855 000 til kr 68 855 000
855Statlig forvaltning av barnevernet
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60, økes med5 000 000
fra kr 4 355 523 000 til kr 4 360 523 000
21Spesielle driftsutgifter, reduseres med2 000 000
fra kr 22 205 000 til kr 20 205 000
22Kjøp av private barnevernstjenester, kan nyttes under post 1, økes med21 000 000
fra kr 1 770 632 000 til kr 1 791 632 000
856Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere
1Driftsutgifter, økes med44 000 000
fra kr 201 677 000 til kr 245 677 000
857Barne- og ungdomstiltak
60Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres, økes med5 000 000
fra kr 28 175 000 til kr 33 175 000
61Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, kan nyttes under post 71, økes med10 000 000
fra kr 136 934 000 til kr 146 934 000
71Utviklingsarbeid, kan nyttes under post 21, økes med5 000 000
fra kr 1 572 000 til kr 6 572 000
858Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855 post 1, reduseres med45 000 000
fra kr 287 175 000 til kr 242 175 000
21Spesielle driftsutgifter, økes med550 000
fra kr 13 168 000 til kr 13 718 000
860Forbrukerrådet
51Markedsportaler, økes med1 500 000
fra kr 18 094 000 til kr 19 594 000
865Forbrukerpolitiske tiltak
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med1 500 000
fra kr 4 553 000 til kr 3 053 000
900Nærings- og fiskeridepartementet
1Driftsutgifter, reduseres med1 022 000
fra kr 335 586 000 til kr 334 564 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med6 000 000
fra kr 44 021 000 til kr 50 021 000
70Tilskudd til internasjonale organisasjoner, økes med5 600 000
fra kr 33 800 000 til kr 39 400 000
79(NY) Tilskudd til Mechatronics Innovation Lab, bevilges med20 000 000
902Justervesenet
1Driftsutgifter, reduseres med4 000 000
fra kr 117 680 000 til kr 113 680 000
903Norsk akkreditering
1Driftsutgifter, økes med3 700 000
fra kr 38 260 000 til kr 41 960 000
904Brønnøysundregistrene
22Forvaltning av Altinn-løsningen, kan overføres, økes med8 000 000
fra kr 197 270 000 til kr 205 270 000
905Norges geologiske undersøkelse
1Driftsutgifter, reduseres med5 000 000
fra kr 178 314 000 til kr 173 314 000
906Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
1Driftsutgifter, økes med5 000 000
fra kr 29 272 000 til kr 34 272 000
910Sjøfartsdirektoratet
1Driftsutgifter, økes med5 447 000
fra kr 351 927 000 til kr 357 374 000
917Fiskeridirektoratet
1Driftsutgifter, økes med1 400 000
fra kr 358 119 000 til kr 359 519 000
919Diverse fiskeriformål
60Tilskudd til kommuner, økes med15 000 000
fra kr 540 000 000 til kr 555 000 000
920Norges forskningsråd
50Tilskudd til forskning, økes med14 000 000
fra kr 2 055 913 000 til kr 2 069 913 000
922Romvirksomhet
50Norsk Romsenter, økes med5 000 000
fra kr 59 842 000 til kr 64 842 000
70Kontingent i European Space Agency (ESA), økes med9 700 000
fra kr 186 000 000 til kr 195 700 000
71Internasjonal romvirksomhet, økes med20 200 000
fra kr 349 600 000 til kr 369 800 000
74Nasjonal infrastruktur og tekniske aktiviteter, kan overføres, økes med25 000 000
fra kr 13 100 000 til kr 38 100 000
940Internasjonaliseringstiltak
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med2 000 000
fra kr 13 287 000 til kr 11 287 000
1100Landbruks- og matdepartementet
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold – ordinære forvaltningsorganer, kan overføres, kan nyttes under post 50, økes med70 397 000
fra kr 2 590 000 til kr 72 987 000
1112Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet
51Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Bioforsk, reduseres med40 918 000
fra kr 81 835 000 til kr 40 917 000
1115Mattilsynet
1Driftsutgifter, økes med1 000 000
fra kr 1 190 562 000 til kr 1 191 562 000
1136Kunnskapsutvikling m.m.
50(NY) Kunnskapsutvikling, formidling og beredskap, Norsk institutt for bioøkonomi, bevilges med111 069 000
1139Genressurser, miljø- og ressursregistreringer
71Tilskudd til genressursforvaltning, kan overføres, økes med1 500 000
fra kr 22 754 000 til kr 24 254 000
1141Kunnskapsutvikling m.m. innen miljø- og næringstiltak i landbruket
50Næringsøkonomisk dokumentasjon og analyse, reduseres med12 703 000
fra kr 25 406 000 til kr 12 703 000
52Kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling om arealressurser, skog og landskap, reduseres med51 048 000
fra kr 103 596 000 til kr 52 548 000
1148Naturskade – erstatninger
22Naturskade, administrasjon, kan overføres, økes med400 000
fra kr 8 000 000 til kr 8 400 000
71Naturskade, erstatninger, overslagsbevilgning, økes med10 600 000
fra kr 161 200 000 til kr 171 800 000
1149Verdiskapings- og utviklingstiltak i skogbruket
73Tilskudd til skog-, klima- og energitiltak, kan overføres, økes med14 000 000
fra kr 3 970 000 til kr 17 970 000
1300Samferdselsdepartementet
1Driftsutgifter, reduseres med535 000
fra kr 173 667 000 til kr 173 132 000
1320Statens vegvesen
23Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m., kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72, økes med17 000 000
fra kr 10 484 517 000 til kr 10 501 517 000
30Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31 og post 72, økes med178 000 000
fra kr 11 862 671 000 til kr 12 040 671 000
31Skredsikring riksveger, kan overføres, kan nyttes under post 30, økes med40 000 000
fra kr 929 000 000 til kr 969 000 000
63Tilskudd til gang- og sykkelveger, kan overføres, økes med10 000 000
fra kr 85 000 000 til kr 95 000 000
1330Særskilte transporttiltak
60Særskilt tilskudd til kollektivtransport, kan overføres, økes med20 000 000
fra kr 46 248 000 til kr 66 248 000
1351Persontransport med tog
70Kjøp av persontransport med tog, kan overføres, reduseres med3 500 000
fra kr 3 218 870 000 til kr 3 215 370 000
1360Kystverket
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, reduseres med10 000 000
fra kr 1 685 200 000 til kr 1 675 200 000
30Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres, reduseres med25 500 000
fra kr 582 511 000 til kr 557 011 000
1361Samfunnet Jan Mayen og Loran-C
1Driftsutgifter, økes med3 000 000
fra kr 45 197 000 til kr 48 197 000
1380Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
1Driftsutgifter, økes med5 600 000
fra kr 162 508 000 til kr 168 108 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med4 500 000
fra kr 10 420 000 til kr 14 920 000
1400Klima- og miljødepartementet
21Spesielle driftsutgifter, reduseres med24 691 000
fra kr 72 983 000 til kr 48 292 000
76Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres, økes med10 000 000
fra kr 30 507 000 til kr 40 507 000
1410Miljøforskning og miljøovervåking
21Miljøovervåking og miljødata, økes med10 000 000
fra kr 190 444 000 til kr 200 444 000
70Nasjonale oppgaver ved miljøforskningsinstituttene, økes med1 890 000
fra kr 40 810 000 til kr 42 700 000
1420Miljødirektoratet
22Statlige vannmiljøtiltak, reduseres med22 500 000
fra kr 249 740 000 til kr 227 240 000
23Oppdrags- og gebyrrelatert virksomhet, økes med1 000 000
fra kr 86 108 000 til kr 87 108 000
32(NY) Statlige erverv, fylkesvise verneplaner, kan overføres, bevilges med2 200 000
34(NY) Statlige erverv, nasjonalparker, kan overføres, bevilges med85 500 000
70Tilskudd til vannmiljøtiltak, kan overføres, økes med2 500 000
fra kr 22 600 000 til kr 25 100 000
74CO2-kompensasjonsordning for industrien, økes med119 422 000
fra kr 300 000 000 til kr 419 422 000
75Utbetaling av pant for bilvrak, overslagsbevilgning, økes med30 000 000
fra kr 420 000 000 til kr 450 000 000
82Tilskudd til truede arter og naturtyper, kan overføres, kan nyttes under post 21, økes med5 000 000
fra kr 53 439 000 til kr 58 439 000
1425Vilt- og fisketiltak
21Spesielle driftsutgifter, reduseres med1 684 000
fra kr 26 041 000 til kr 24 357 000
1429Riksantikvaren
1Driftsutgifter, reduseres med710 000
fra kr 130 024 000 til kr 129 314 000
21Spesielle driftsutgifter, reduseres med24 500 000
fra kr 67 915 000 til kr 43 415 000
22(NY) Bevaringsoppgaver, kan overføres, bevilges med30 500 000
1471Norsk Polarinstitutt
1Driftsutgifter, reduseres med1 890 000
fra kr 213 666 000 til kr 211 776 000
1482Internasjonale klima- og utviklingstiltak
1Driftsutgifter, økes med7 301 000
fra kr 82 614 000 til kr 89 915 000
73Klima- og skogsatsingen, kan overføres, reduseres med4 000 000
fra kr 2 909 998 000 til kr 2 905 998 000
1610Toll- og avgiftsetaten
1Driftsutgifter, økes med23 800 000
fra kr 1 542 392 000 til kr 1 566 192 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføresreduseres med2 600 000
fra kr 41 000 000 til kr 38 400 000
1618Skatteetaten
1Driftsutgifter, økes med62 100 000
fra kr 4 872 776 000 til kr 4 934 876 000
22Større IT-prosjekter, kan overføres, reduseres med6 700 000
fra kr 323 600 000 til kr 316 900 000
1620Statistisk sentralbyrå
1Driftsutgifter, reduseres med1 000 000
fra kr 522 975 000 til kr 521 975 000
1632Kompensasjon for merverdiavgift
61Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning, reduseres med700 000 000
fra kr 20 200 000 000 til kr 19 500 000 000
1633Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, økes med140 300 000
fra kr 5 150 000 000 til kr 5 290 300 000
1700Forsvarsdepartementet
1Driftsutgifter, økes med39 454 000
fra kr 371 412 000 til kr 410 866 000
73Forskning og utvikling, kan overføres, reduseres med2 180 000
fra kr 32 679 000 til kr 30 499 000
1710Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
1Driftsutgifter, kan overføres, økes med16 947 000
fra kr 3 317 685 000 til kr 3 334 632 000
47Nybygg og nyanlegg, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 47, økes med161 188 000
fra kr 1 541 795 000 til kr 1 702 983 000
1716Forsvarets forskningsinstitutt
51Tilskudd til Forsvarets forskningsinstitutt, reduseres med167 000
fra kr 186 117 000 til kr 185 950 000
1719Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet
1Driftsutgifter, økes med20 746 000
fra kr 263 854 000 til kr 284 600 000
43Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overføres, reduseres med11 000 000
fra kr 14 829 000 til kr 3 829 000
71Overføringer til andre, kan overføres, økes med2 200 000
fra kr 56 637 000 til kr 58 837 000
1720Felles ledelse og kommandoapparat
1Driftsutgifter, reduseres med94 880 000
fra kr 3 821 969 000 til kr 3 727 089 000
1721Felles ledelse av Forsvarets spesialstyrker
1Driftsutgifter, økes med5 012 000
fra kr 34 050 000 til kr 39 062 000
1723Nasjonal sikkerhetsmyndighet
1Driftsutgifter, reduseres med181 000
fra kr 204 437 000 til kr 204 256 000
1725Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben
1Driftsutgifter, økes med6 649 000
fra kr 2 095 331 000 til kr 2 101 980 000
1731Hæren
1Driftsutgifter, økes med92 474 000
fra kr 5 226 703 000 til kr 5 319 177 000
1732Sjøforsvaret
1Driftsutgifter, økes med64 516 000
fra kr 3 452 794 000 til kr 3 517 310 000
1733Luftforsvaret
1Driftsutgifter, økes med118 118 000
fra kr 4 573 109 000 til kr 4 691 227 000
1734Heimevernet
1Driftsutgifter, økes med15 076 000
fra kr 1 214 248 000 til kr 1 229 324 000
1735Etterretningstjenesten
21Spesielle driftsutgifter, økes med3 273 000
fra kr 1 222 912 000 til kr 1 226 185 000
1740Forsvarets logistikkorganisasjon
1Driftsutgifter, økes med99 098 000
fra kr 1 937 196 000 til kr 2 036 294 000
1760Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45, økes med9 671 000
fra kr 983 759 000 til kr 993 430 000
44Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel, kan overføres, reduseres med13 800 000
fra kr 66 533 000 til kr 52 733 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 45, reduseres med1 758 020 000
fra kr 5 904 332 000 til kr 4 146 312 000
48Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel, kan overføres, reduseres med12 661 000
fra kr 80 764 000 til kr 68 103 000
75Fellesfinansierte investeringer, Norges tilskudd til NATOs investeringsprogram for sikkerhet, kan overføres, kan nyttes under kap. 1760, post 44, reduseres med2 907 000
fra kr 87 907 000 til kr 85 000 000
1761Nye kampfly med baseløsning
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med1 530 000 000
fra kr 3 054 857 000 til kr 4 584 857 000
47Nybygg og nyanlegg, kan overføres, reduseres med7 081 000
fra kr 716 975 000 til kr 709 894 000
1790Kystvakten
1Driftsutgifter, reduseres med1 070 000
fra kr 1 034 813 000 til kr 1 033 743 000
1791Redningshelikoptertjenesten
1Driftsutgifter, økes med55 320 000
fra kr 737 888 000 til kr 793 208 000
1795Kulturelle og allmennyttige formål
1Driftsutgifter, økes med5 272 000
fra kr 265 794 000 til kr 271 066 000
60(NY) Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, bevilges med1 000 000
1800Olje- og energidepartementet
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70 og 72, reduseres med499 000
fra kr 25 469 000 til kr 24 970 000
1810Oljedirektoratet
1Driftsutgifter, økes med2 500 000
fra kr 256 647 000 til kr 259 147 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med80 000 000
fra kr 133 450 000 til kr 213 450 000
1815Petoro AS
70Administrasjon, økes med9 500 000
fra kr 321 689 000 til kr 331 189 000
1820Norges vassdrags- og energidirektorat
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med45 000 000
fra kr 74 824 000 til kr 119 824 000
22Flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 60 og 72, reduseres med31 000 000
fra kr 367 404 000 til kr 336 404 000
60Tilskudd til flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 22 og 72, økes med20 000 000
fra kr 15 000 000 til kr 35 000 000
75(NY) Tilskudd til fjellskredovervåking, kan overføres, kan nyttes under post 22, bevilges med3 000 000
1821Hjemfalte anlegg
60(NY) Overføringer til kommuner, bevilges med3 200 000
1830Forskning og næringsutvikling
50Overføring til Norges forskningsråd, reduseres med10 000 000
fra kr 694 326 000 til kr 684 326 000
2309Tilfeldige utgifter
1Driftsutgifter, reduseres med2 999 900 000
fra kr 10 458 033 000 til kr 7 458 133 000
2410Statens lånekasse for utdanning
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, økes med7 574 000
fra kr 367 647 000 til kr 375 221 000
50Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, økes med53 451 000
fra kr 5 850 065 000 til kr 5 903 516 000
70Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, reduseres med45 263 000
fra kr 2 825 532 000 til kr 2 780 269 000
71Andre stipend, overslagsbevilgning, økes med1 145 000
fra kr 796 858 000 til kr 798 003 000
72Rentestøtte, overslagsbevilgning, økes med73 098 000
fra kr 894 282 000 til kr 967 380 000
73Avskrivninger, overslagsbevilgning, reduseres med21 150 000
fra kr 508 050 000 til kr 486 900 000
74Tap på utlån, økes med12 500 000
fra kr 304 700 000 til kr 317 200 000
90Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, reduseres med373 410 000
fra kr 23 583 114 000 til kr 23 209 704 000
2412Husbanken
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med6 700 000
fra kr 34 100 000 til kr 40 800 000
90Lån fra Husbanken, overslagsbevilgning, reduseres med30 000 000
fra kr 18 216 000 000 til kr 18 186 000 000
2421Innovasjon Norge
74Reiseliv, profilering og kompetanse, kan overføres, økes med5 000 000
fra kr 475 200 000 til kr 480 200 000
76Miljøteknologi, kan overføres, økes med20 000 000
fra kr 330 000 000 til kr 350 000 000
77(NY) Tilskudd til pre-såkornfond, bevilges med40 000 000
2429Eksportkreditt Norge AS
71Viderefakturerte utgifter, reduseres med200 000
fra kr 200 000 til kr 0
2440Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten
30Investeringer, reduseres med9 000 000 000
fra kr 38 000 000 000 til kr 29 000 000 000
2445Statsbygg
24Driftsresultat:
1 Driftsinntekter-4 324 021 000
2 Driftsutgifter1 669 544 000
3 Avskrivninger1 003 000 000
4 Renter av statens kapital69 700 000
5 Til investeringsformål1 044 876 000
6 Til reguleringsfondet-79 392 000
Sum-616 293 000
30Prosjektering av bygg, kan overføres, økes med22 000 000
fra kr 155 400 000 til kr 177 400 000
32Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter, kan overføres, økes med25 000 000
fra kr 199 100 000 til kr 224 100 000
33Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, reduseres med20 000 000
fra kr 1 447 600 000 til kr 1 427 600 000
34Videreføring av kurantprosjekter, kan overføres, økes med200 000 000
fra kr 450 000 000 til kr 650 000 000
2470Statens pensjonskasse
24Driftsresultat:
1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning-632 708 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning469 884 000
3 Avskrivninger116 155 000
4 Renter av statens kapital10 830 000
5 Til investeringsformål18 070 000
Sum-17 769 000
2490NVE Anlegg
24Driftsresultat:
1 Driftsinntekter-68 000 000
2 Driftsutgifter63 200 000
3 Avskrivninger4 500 000
4 Renter av statens kapital300 000
Sum0
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, reduseres med500 000
fra kr 4 000 000 til kr 3 500 000
2530Foreldrepenger
70Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, økes med327 000 000
fra kr 18 093 000 000 til kr 18 420 000 000
71Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning, økes med10 300 000
fra kr 449 700 000 til kr 460 000 000
73Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning, økes med8 000 000
fra kr 55 000 000 til kr 63 000 000
2541Dagpenger
70Dagpenger, overslagsbevilgning, økes med1 503 000 000
fra kr 12 400 000 000 til kr 13 903 000 000
2542Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.
70Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning, økes med10 000 000
fra kr 710 000 000 til kr 720 000 000
2620Stønad til enslig mor eller far
70Overgangsstønad, overslagsbevilgning, økes med20 000 000
fra kr 2 492 000 000 til kr 2 512 000 000
76Forskuttering av underholdsbidrag, økes med60 000 000
fra kr 750 000 000 til kr 810 000 000
2650Sykepenger
70Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, økes med20 000 000
fra kr 35 190 000 000 til kr 35 210 000 000
71Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, reduseres med50 000 000
fra kr 1 640 000 000 til kr 1 590 000 000
72Omsorgs- og pleiepenger ved barns sykdom m.m., overslagsbevilgning, reduseres med44 100 000
fra kr 554 100 000 til kr 510 000 000
2651Arbeidsavklaringspenger
70Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning, økes med172 700 000
fra kr 33 817 300 000 til kr 33 990 000 000
72Legeerklæringer, reduseres med30 500 000
fra kr 400 500 000 til kr 370 000 000
2655Uførhet
70Uføretrygd, overslagsbevilgning, reduseres med2 720 000 000
fra kr 78 985 000 000 til kr 76 265 000 000
75Menerstatning ved yrkesskade, overslagsbevilgning, reduseres med20 000 000
fra kr 115 000 000 til kr 95 000 000
2661Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.
74Tilskudd til biler, reduseres med42 500 000
fra kr 740 000 000 til kr 697 500 000
78Høreapparater, økes med24 000 000
fra kr 540 700 000 til kr 564 700 000
2670Alderdom
70Grunnpensjon, overslagsbevilgning, økes med40 000 000
fra kr 63 662 000 000 til kr 63 702 000 000
71Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, reduseres med860 000 000
fra kr 122 529 000 000 til kr 121 669 000 000
73Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsbevilgning, økes med160 000 000
fra kr 5 516 000 000 til kr 5 676 000 000
2680Etterlatte
70Grunnpensjon, overslagsbevilgning, reduseres med30 000 000
fra kr 1 215 000 000 til kr 1 185 000 000
71Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, reduseres med42 000 000
fra kr 967 000 000 til kr 925 000 000
2686Gravferdsstønad
70Gravferdsstønad, overslagsbevilgning, økes med6 800 000
fra kr 165 200 000 til kr 172 000 000
2711Spesialisthelsetjeneste mv.
70Spesialisthjelp, reduseres med23 000 000
fra kr 1 833 000 000 til kr 1 810 000 000
71Psykologhjelp, reduseres med4 000 000
fra kr 259 000 000 til kr 255 000 000
72Tannbehandling, økes med96 000 000
fra kr 2 224 000 000 til kr 2 320 000 000
76Private laboratorier og røntgeninstitutt, reduseres med56 000 000
fra kr 860 751 000 til kr 804 751 000
2751Legemidler mv.
72Medisinsk forbruksmateriell, reduseres med32 000 000
fra kr 1 859 400 000 til kr 1 827 400 000
2752Refusjon av egenbetaling
70Egenandelstak 1, økes med24 000 000
fra kr 3 965 590 000 til kr 3 989 590 000
2755Helsetjenester i kommunene mv.
62Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71, reduseres med12 000 000
fra kr 336 000 000 til kr 324 000 000
70Allmennlegehjelp, reduseres med37 000 000
fra kr 4 526 800 000 til kr 4 489 800 000
71Fysioterapi, kan nyttes under post 62, reduseres med45 000 000
fra kr 1 955 000 000 til kr 1 910 000 000
73Kiropraktorbehandling, reduseres med7 000 000
fra kr 148 000 000 til kr 141 000 000
2756Andre helsetjenester
70Helsetjenester i annet EØS-land, reduseres med5 000 000
fra kr 17 000 000 til kr 12 000 000
71Helsetjenester i utlandet mv., økes med30 000 000
fra kr 320 000 000 til kr 350 000 000
72Helsetjenester til utenlandsboende mv., reduseres med10 000 000
fra kr 190 000 000 til kr 180 000 000
2790Andre helsetiltak
70Bidrag, reduseres med12 000 000
fra kr 192 200 000 til kr 180 200 000
3021Statsrådet
1Leieinntekter, reduseres med300 000
fra kr 300 000 til kr 0
3041Stortinget
40(NY) Salg av leiligheter, bevilges med3 500 000
3225Tiltak i grunnopplæringen
4Refusjon av ODA-godkjente utgifter, økes med3 951 000
fra kr 69 297 000 til kr 73 248 000
3288Internasjonale samarbeidstiltak
4Refusjon av ODA-godkjente utgifter, økes med648 000
fra kr 4 599 000 til kr 5 247 000
3320Allmenne kulturformål
2(NY) Inntekter ved oppdrag, bevilges med7 000 000
3334Film- og medieformål
1Ymse inntekter, reduseres med3 183 000
fra kr 10 816 000 til kr 7 633 000
2Inntekter ved oppdrag, økes med3 183 000
fra kr 8 855 000 til kr 12 038 000
3339Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser
2Gebyr-lotterier, reduseres med57 000
fra kr 6 691 000 til kr 6 634 000
4Gebyr-stiftelser, reduseres med2 000
fra kr 259 000 til kr 257 000
3400Justis- og beredskapsdepartementet
3(NY) Refusjon av utgifter knyttet til Styrkebrønnsarbeidet, bevilges med15 000 000
3440Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten
2Refusjoner mv., økes med26 938 000
fra kr 387 312 000 til kr 414 250 000
3Salgsinntekter, økes med87 615 000
fra kr 102 385 000 til kr 190 000 000
3444Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
2Refusjoner, reduseres med8 000 000
fra kr 19 003 000 til kr 11 003 000
3456Direktoratet for nødkommunikasjon
1Brukerbetaling, reduseres med40 000 000
fra kr 249 861 000 til kr 209 861 000
3474Konfliktråd
2Refusjoner, reduseres med2 000 000
fra kr 2 570 000 til kr 570 000
3490Utlendingsdirektoratet
3Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter, økes med6 605 000
fra kr 15 584 000 til kr 22 189 000
4Asylmottak, ODA-godkjente utgifter, økes med132 884 000
fra kr 969 461 000 til kr 1 102 345 000
3510Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
2Ymse inntekter, reduseres med900 000
fra kr 21 200 000 til kr 20 300 000
3Brukerbetaling for tilleggstjenester fra departementene, reduseres med10 800 000
fra kr 77 850 000 til kr 67 050 000
3563Internasjonalt reindriftssenter
3(NY) Leieinntekter, bevilges med350 000
3587Direktoratet for byggkvalitet
1(NY) Diverse inntekter, bevilges med50 000
3614Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
1Gebyrinntekter, lån, reduseres med17 000 000
fra kr 57 000 000 til kr 40 000 000
90Tilbakebetaling av lån, økes med11 900 000 000
fra kr 9 800 000 000 til kr 21 700 000 000
3616Gruppelivsforsikring
1Premieinntekter, økes med11 000 000
fra kr 98 000 000 til kr 109 000 000
3634Arbeidsmarkedstiltak
85Innfordring av feilutbetalinger, arbeidsmarkedstiltak, økes med400 000
fra kr 200 000 til kr 600 000
3635Ventelønn mv.
1Refusjon statlig virksomhet mv., økes med2 100 000
fra kr 27 891 000 til kr 29 991 000
85Innfordring av feilutbetaling av ventelønn, reduseres med200 000
fra kr 600 000 til kr 400 000
3642Petroleumstilsynet
2Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet, økes med5 000 000
fra kr 909 000 til kr 5 909 000
3Gebyr tilsyn, økes med8 000 000
fra kr 50 090 000 til kr 58 090 000
3715Statens strålevern
2Diverse inntekter, reduseres med2 000 000
fra kr 29 040 000 til kr 27 040 000
4Gebyrinntekter, økes med900 000
fra kr 4 606 000 til kr 5 506 000
5Oppdragsinntekter, økes med2 000 000
fra kr 1 500 000 til kr 3 500 000
3720Helsedirektoratet
5Helsetjenester til utenlandsboende mv., reduseres med10 000 000
fra kr 65 000 000 til kr 55 000 000
3732Regionale helseforetak
86Driftskreditter, økes med1 750 000 000
fra kr 2 400 000 000 til kr 4 150 000 000
3821Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
1Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter, økes med25 140 000
fra kr 204 390 000 til kr 229 530 000
2Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter, økes med12 319 000
fra kr 34 421 000 til kr 46 740 000
3822Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
1Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, økes med14 238 000
fra kr 121 037 000 til kr 135 275 000
3856Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere
4Refusjon av ODA-godkjente utgifter, økes med64 210 000
fra kr 112 370 000 til kr 176 580 000
3859EUs ungdomsprogram
1Tilskudd fra Europakommisjonen, økes med3 350 000
fra kr 2 300 000 til kr 5 650 000
3902Justervesenet
1Gebyrinntekter, reduseres med4 000 000
fra kr 69 679 000 til kr 65 679 000
3903Norsk akkreditering
1Gebyrinntekter og andre inntekter, reduseres med200 000
fra kr 33 867 000 til kr 33 667 000
3904Brønnøysundregistrene
1Gebyrinntekter, økes med15 500 000
fra kr 524 500 000 til kr 540 000 000
3Refusjoner og inntekter knyttet til forvaltning av Altinn-løsningen, reduseres med8 000 000
fra kr 88 343 000 til kr 80 343 000
3910Sjøfartsdirektoratet
1Gebyrer for skip og flyttbare innretninger i NOR, økes med5 447 000
fra kr 157 147 000 til kr 162 594 000
3917Fiskeridirektoratet
13Inntekter vederlag oppdrettskonsesjoner, reduseres med420 000 000
fra kr 1 080 000 000 til kr 660 000 000
3928Annen marin forskning og utvikling
90Tilbakebetaling lån fra Nofima, økes med17 123 000
fra kr 4 300 000 til kr 21 423 000
3935Patentstyret
1Inntekter av informasjonstjenester, reduseres med2 493 000
fra kr 7 493 000 til kr 5 000 000
2Inntekter knyttet til NPI, reduseres med2 295 000
fra kr 5 295 000 til kr 3 000 000
3Gebyrer immaterielle rettigheter, økes med17 141 000
fra kr 42 159 000 til kr 59 300 000
3950Forvaltning av statlig eierskap
87(NY) Innbetaling – garantiordning, Eksportfinans ASA, bevilges med35 150 000
4100Landbruks- og matdepartementet
40(NY) Salg av eiendom, bevilges med86 274 000
4380Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
1Diverse gebyrer, økes med11 200 000
fra kr 161 578 000 til kr 172 778 000
4420Miljødirektoratet
4Gebyrer, forurensningsområdet, økes med1 000 000
fra kr 34 557 000 til kr 35 557 000
4605Direktoratet for økonomistyring
1Økonomitjenester, reduseres med10 000 000
fra kr 48 954 000 til kr 38 954 000
4618Skatteetaten
3Andre inntekter, reduseres med6 000 000
fra kr 45 000 000 til kr 39 000 000
4620Statistisk sentralbyrå
85Tvangsmulkt, økes med5 000 000
fra kr 10 000 000 til kr 15 000 000
4700Forsvarsdepartementet
1Driftsinntekter, økes med21 865 000
fra kr 2 320 000 til kr 24 185 000
4720Felles ledelse og kommandoapparat
1Driftsinntekter, økes med61 060 000
fra kr 69 682 000 til kr 130 742 000
4725Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben
1Driftsinntekter, økes med1 607 000
fra kr 56 560 000 til kr 58 167 000
4732Sjøforsvaret
1Driftsinntekter, økes med9 600 000
fra kr 53 247 000 til kr 62 847 000
4740Forsvarets logistikkorganisasjon
1Driftsinntekter, økes med119 399 000
fra kr 102 224 000 til kr 221 623 000
4760Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
1Driftsinntekter, økes med1 165 000
fra kr 1 069 000 til kr 2 234 000
45(NY) Store nyanskaffelser, bevilges med19 063 000
48Fellesfinansierte investeringer, inntekter, reduseres med15 300 000
fra kr 80 800 000 til kr 65 500 000
4791Redningshelikoptertjenesten
1Driftsinntekter, økes med69 268 000
fra kr 686 454 000 til kr 755 722 000
4810Oljedirektoratet
1Gebyrinntekter, økes med2 500 000
fra kr 25 975 000 til kr 28 475 000
2Oppdrags- og samarbeidsinntekter, økes med80 000 000
fra kr 71 329 000 til kr 151 329 000
4820Norges vassdrags- og energidirektorat
2Oppdrags- og samarbeidsinntekter, økes med45 000 000
fra kr 70 930 000 til kr 115 930 000
4821Hjemfalte anlegg
40(NY) Salgsinntekter, bevilges med9 500 000
5309Tilfeldige inntekter
29Ymse, økes med100 000 000
fra kr 150 000 000 til kr 250 000 000
5310Statens lånekasse for utdanning
4Refusjon av ODA-godkjente utgifter, økes med1 960 000
fra kr 21 500 000 til kr 23 460 000
29Termingebyr, reduseres med19 005 000
fra kr 43 130 000 til kr 24 125 000
89Purregebyrer, reduseres med76 407 000
fra kr 262 510 000 til kr 186 103 000
90Redusert lån og rentegjeld, reduseres med216 305 000
fra kr 8 777 031 000 til kr 8 560 726 000
93Omgjøring av utdanningslån til stipend, økes med95 580 000
fra kr 5 474 074 000 til kr 5 569 654 000
5312Husbanken
11Tilfeldige inntekter, økes med15 000 000
fra kr 4 150 000 til kr 19 150 000
90Avdrag, reduseres med358 000 000
fra kr 11 038 000 000 til kr 10 680 000 000
5325Innovasjon Norge
50Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning, økes med70 200 000
fra kr 5 000 000 til kr 75 200 000
70Låneprovisjoner, reduseres med4 200 000
fra kr 65 000 000 til kr 60 800 000
91Tilbakeført kapital, såkornfond, reduseres med4 100 000
fra kr 10 000 000 til kr 5 900 000
5326Siva SF
95(NY) Tilbakeføring av kapitalinnskudd, bevilges med391 000 000
5351Overføring fra Norges Bank
85Overføring, økes med7 419 200 000
fra kr 3 000 000 000 til kr 10 419 200 000
5440Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten
24Driftsresultat:
1 Driftsinntekter152 300 000 000
2 Driftsutgifter-32 300 000 000
3 Lete- og feltutviklingsutgifter-1 600 000 000
4 Avskrivninger-22 400 000 000
5 Renter av statens kapital-4 100 000 000
Sum91 900 000 000
30Avskrivninger, reduseres med4 300 000 000
fra kr 26 700 000 000 til kr 22 400 000 000
80Renter av statens kapital, reduseres med1 600 000 000
fra kr 5 700 000 000 til kr 4 100 000 000
5491Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift
30Avskrivninger, økes med158 108 000
fra kr 982 627 000 til kr 1 140 735 000
5501Skatter på formue og inntekt
70Toppskatt mv., reduseres med3 000 000
fra kr 34 679 000 000 til kr 34 676 000 000
72Fellesskatt, reduseres med18 000 000
fra kr 224 356 000 000 til kr 224 338 000 000
5506Avgift på arv og gaver
70(NY) Avgift, bevilges med300 000 000
5521Merverdiavgift
70Merverdiavgift, reduseres med25 000 000
fra kr 256 190 000 000 til kr 256 165 000 000
5538Veibruksavgift på drivstoff
70Veibruksavgift på bensin, økes med12 000 000
fra kr 5 680 000 000 til kr 5 692 000 000
71Veibruksavgift på autodiesel, reduseres med360 000 000
fra kr 11 090 000 000 til kr 10 730 000 000
72Utvide veibruksavgift til også å omfatte naturgass og LPG fra 1. juli, reduseres med38 000 000
fra kr 38 000 000 til kr 0
5541Avgift på elektrisk kraft
70Avgift på elektrisk kraft, økes med75 000 000
fra kr 8 880 000 000 til kr 8 955 000 000
5543Miljøavgift på mineralske produkter mv.
70CO2-avgift, økes med612 500 000
fra kr 5 790 000 000 til kr 6 402 500 000
5560Miljøavgift på plast- og papirposer
70Miljøavgift på plastposer, reduseres med900 000 000
fra kr 900 000 000 til kr 0
71Miljøavgift på papirposer, reduseres med100 000 000
fra kr 100 000 000 til kr 0
5571Sektoravgifter under Arbeids- og sosialdepartementet
70Petroleumstilsynet – sektoravgift, reduseres med8 000 000
fra kr 89 215 000 til kr 81 215 000
5574Sektoravgifter under Nærings- og fiskeridepartementet
71Avgifter immaterielle rettigheter, reduseres med12 353 000
fra kr 150 000 000 til kr 137 647 000
5577Sektoravgifter under Samferdselsdepartementet
74Sektoravgifter Kystverket, økes med2 200 000
fra kr 829 068 000 til kr 831 268 000
5578Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet
72Fiskeravgifter, reduseres med1 684 000
fra kr 15 684 000 til kr 14 000 000
5603Renter av statens kapital i statens forretningsdrift
80Renter av statens faste kapital, reduseres med3 065 000
fra kr 86 288 000 til kr 83 223 000
5607Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
80Renter, reduseres med549 000 000
fra kr 3 012 000 000 til kr 2 463 000 000
5611Aksjer i NSB AS
85Utbytte, økes med453 000 000
fra kr 300 000 000 til kr 753 000 000
5613Renter fra Siva SF
81(NY) Renter ved salg av eiendom, bevilges med12 000 000
5615Husbanken
80Renter, reduseres med145 000 000
fra kr 3 516 000 000 til kr 3 371 000 000
5617Renter fra Statens lånekasse for utdanning
80Renter, økes med192 837 000
fra kr 3 757 151 000 til kr 3 949 988 000
5625Renter og utbytte fra Innovasjon Norge
80Renter på lån fra statskassen, reduseres med110 000 000
fra kr 300 000 000 til kr 190 000 000
81Rentemargin, innovasjonslåneordningen, økes med20 300 000
fra kr 5 000 000 til kr 25 300 000
86Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa, reduseres med500 000
fra kr 500 000 til kr 0
5631Aksjer i AS Vinmonopolet
85Statens overskuddsandel, økes med75 700 000
fra kr 30 000 000 til kr 105 700 000
5650Renter på lån fra Nærings- og fiskeridepartementet
82Renter på lån til Nofima AS, reduseres med202 000
fra kr 800 000 til kr 598 000
5652Statskog SF – renter og utbytte
80Renter, reduseres med1 088 000
fra kr 5 588 000 til kr 4 500 000
85Utbytte, økes med12 100 000
fra kr 40 000 000 til kr 52 100 000
5656Aksjer i selskaper under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning
85Utbytte, økes med2 358 300 000
fra kr 15 120 200 000 til kr 17 478 500 000
5680Statnett SF
85Utbytte, økes med34 000 000
fra kr 287 000 000 til kr 321 000 000
5685Aksjer i Statoil ASA
85Utbytte, økes med427 000 000
fra kr 14 955 000 000 til kr 15 382 000 000
5700Folketrygdens inntekter
71Trygdeavgift, reduseres med16 000 000
fra kr 131 763 000 000 til kr 131 747 000 000
5701Diverse inntekter
73Refusjon fra bidragspliktige, reduseres med12 000 000
fra kr 275 000 000 til kr 263 000 000
5705Refusjon av dagpenger
70Refusjon av dagpenger, statsgaranti ved konkurs, reduseres med20 000 000
fra kr 60 000 000 til kr 40 000 000
71Refusjon av dagpenger for grensearbeidere mv. bosatt i Norge, reduseres med5 000 000
fra kr 6 000 000 til kr 1 000 000

Utenriksdepartementet

Andre fullmakter

Deltakelse i kapitaløkninger i internasjonale utviklingsbanker og fond

II

Det internasjonale landbruksutviklingsfondet (IFA D10)

Stortinget samtykker i at Norge deltar i den tiende kapitalpåfyllingen av det internasjonale landbruksutviklingsfondet (IFAD10) med en andel på 315 mill. kroner for perioden 2016–2018, innbetalt i tre årlige bidrag. Innbetalingene belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 71 Regionale banker og fond.

III

Den afrikanske utviklingsbanken (AfDB)

Som følge av reallokering av aksjer i Den afrikanske utviklingsbanken (AfDB) samtykker Stortinget i at Norges andel i den sjette kapitalpåfyllingen økes med motverdien i norske kroner av UA 50 700 per år i 2015 og 2016. Innbetalingen belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 71 Regionale banker og fond. Stortinget samtykker videre i at den norske garantirammen i AfDB økes med UA 1 588 600.

Det internasjonale gjeldssletteinitiativet (MDRI)

IV

Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI)

Stortinget samtykker i at gjenværende norske midler i Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI) omallokeres til IMFs nye katastrofefond (CCR).

Kunnskapsdepartementet

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser

utover gitte bevilgninger

II

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2015 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
226Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen
22Videreutdanning for lærere og skoleledere169,8 mill. kroner
270Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter
75Tilskudd til bygging av studentboliger566,6 mill. kroner

Andre fullmakter

III

Foreldrebetaling i barnehage

Stortinget samtykker i at fra 1. august 2015 gis det fritak i foreldrebetalingen i barnehage for 20 timer per uke til alle 4- og 5-åringer i husholdninger med skattepliktig kapital- og personinntekt på under 405 000 kroner per år, jf. foreslåtte endringer i forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager § 3.

IV

Tilføying av stikkord

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet kan tilføye stikkordet «kan overføres» på bevilgningen under kap. 226 Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen, post 63 Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats fra 1.–4. trinn.

Kulturdepartementet

Fullmakt til å overskride gitt bevilgning

II

Merinntektsfullmakt

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2015 kan overskride bevilgningen under kap. 320 post 21 mot tilsvarende merinntekt under kap. 3320 post 2.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser

utover gitte bevilgninger

III

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2015 kan

– gi tilsagn om et statlig tilskudd på 272,3 mill. kroner for forberedelse og gjennomføring av olympiske vinterleker for ungdom i 2016 på Lillehammer.

– gi tilsagn om et statlig tilskudd på 15 mill. kroner til Frelsesarmeen for forberedelse og gjennomføring av arrangementet Homeless World Cup 2017. Det forutsettes at Frelsesarmeen tildeles arrangementet.

Andre fullmakter

IV

Tilføying av stikkord

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet kan tilføye stikkordet «kan overføres» på bevilgningen under kap. 335 Mediestøtte, post 74 Tilskudd til lokalkringkasting.

Justis- og beredskapsdepartementet

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2015 kan

 • 1. overskride bevilgningen under kap. 400 post 21 mot tilsvarende merinntekter på kap. 3400 post 3,

 • 2. overskride bevilgningen under kap. 473 post 1 mot tilsvarende merinntekter på kap. 3473 post 1.

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser

ut over gitt bevilgning

III

Inngåelse av leiekontrakt

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2015 kan inngå avtale om leie og kjøp av tjenester (drift/forvaltning) knyttet til tilleggslokaler for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) tilsvarende årlige utgifter på inntil 38 mill. kroner, som kommer i tillegg til gitt bevilgningsnivå under kap. 444 Politiets sikkerhetstjeneste, post 1 Driftsutgifter.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser

utover gitt bevilgning

II

Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2015 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
581Bolig- og bomiljøtiltak
76Tilskudd til utleieboliger613,8 mill. kroner

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

III

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2015 kan

 • 1. overskride bevilgningen under kap. 562 Gáldu – Kompetansesenteret for urfolks rettigheter, postene 1 og 21 mot tilsvarende merinntekter under kap. 3562 Gáldu – Kompetansesenteret for urfolks rettigheter, post 2,

 • 2. overskride bevilgningen under kap. 563 Internasjonalt reindriftssenter, post 1 mot tilsvarende merinntekter under kap. 3563 Internasjonalt reindriftssenter, (Ny) post 3.

Andre fullmakter

IV

Kostnadsrammen for Urbygningen ved NMBU

Stortinget samtykker i at kostnadsrammen for rehabiliteringen av Urbygningen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet økes til 470 mill. kroner, i prisnivå per 1. november 2015.

Arbeids- og sosialdepartementet

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser

utover gitte bevilgninger

II

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2015 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
634Arbeidsmarkedstiltak
76Tiltak for arbeidssøkere2 619,1 mill. kroner
77Varig tilrettelagt arbeid701,6 mill. kroner

Andre fullmakter

III

Bokføring og rapportering av pensjonspremie

Stortinget samtykker i at ved omlegging av Arbeids- og velferdsetatens praksis for bokføring og rapportering av arbeidstakers andel av pensjonspremie fra 1. januar 2015, blir pensjonspremie som gjelder siste termin 2014 å rapportere i bevilgningsregnskapet for 2015. Merutgiften på 22,366 mill. kroner kan tas hensyn til ved beregning av overføring av ubrukt bevilgning til 2016 under kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten, post 1 Driftsutgifter.

Helse- og omsorgsdepartementet

Andre fullmakter

II

Fullmakt til nettoføring i statsregnskapet

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i tilknytning til oppgjørsordningene for h-reseptlegemidler og fritt behandlingsvalg kan føre utgifter og inntekter uten bevilgning på kap. 720 Helsedirektoratet, hhv. post 71 Oppgjørsordning h-reseptlegemidler, og post 72 Oppgjørsordning fritt behandlingsvalg. Netto mellomregning med helseforetakene blir ved årets slutt å føre opp i kapitalregnskapet for hver av ordningene.

Nærings- og fiskeridepartementet

Fullmakt til å overskride gitt bevilgning

II

Merinntektsfullmakt Fiskeridirektoratet

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2015 kan overskride bevilgningen under kap. 917 post 1 mot tilsvarende merinntekter under kap. 3917 post 1.

Andre fullmakter

III

Salgsfullmakt og nettobudsjettering av

salgsomkostninger

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2015 kan avhende eiendom på Raudsand i Nesset kommune i Møre og Romsdal. Utgifter knyttet til eventuell avhending kan trekkes fra salgsinntektene før det overskytende inntektsføres under kap. 3900 (Ny) post 30.

IV

Esrange Andøya Special Project (EASP)

Stortinget samtykker i at Norge viderefører deltagelsen i Esrange Andøya Special Project (EASP) for en ny femårsperiode fra 2016 til 2020.

Landbruks- og matdepartementet

Andre fullmakter

II

Nettobudsjettering

Stortinget samtykker i at forvaltningsorganet Norsk institutt for bioøkonomi under kap. 1136 gis unntak fra bevilgningsreglementet § 3 fjerde ledd fra 1. juli 2015.

III

Salg av fast eiendom

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2015 kan selge innkjøpt og opphavelig statseiendom for inntil 40 mill. kroner.

Samferdselsdepartementet

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser

utover gitte bevilgninger

II

Drifts- og vedlikeholdsarbeider

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2015 kan forplikte staten for framtidige budsjettår utover gitt bevilgning på kap. 1350 Jernbaneverket, post 23 Drift og vedlikehold, post 25 Drift og vedlikehold av Gardermobanen, og post 34 Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, slik at samlet ramme for gamle og nye forpliktelser ikke overstiger 6 000 mill. kroner, og slik at forpliktelsene som forfaller hvert år ikke overstiger 2 400 mill. kroner.

III

Investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2015 kan forplikte staten for framtidige budsjettår utover gitt bevilgning på kap. 1360 Kystverket, post 30 Nyanlegg og større vedlikehold, og post 34 Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, for investeringsprosjekter som ikke er omtalt med kostnadsramme overfor Stortinget, likevel slik at samlet ramme for gamle og nye forpliktelser ikke overstiger 655 mill. kroner.

Andre fullmakter

IV

Fullmakt til å utgiftsføre uten bevilgning

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2015 kan utgiftsføre uten bevilgning kjøp av aksjer i et selskap som skal drive en rutedatabase og legge til rette for en nasjonal reiseplanlegger og for elektronisk billettering på kap. 1330 Særskilte transporttiltak, post 96 Aksjer, slik at beløpet for aksjekjøpet tilsvarer en mindre andel av tilskuddet til formålet på kap. 1330 Særskilte transporttiltak, post 60 Særskilt tilskudd til kollektivtransport.

Klima- og miljødepartementet

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser

utover gitte bevilgninger

II

Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2015 kan gjøre bestillinger av materiell o.l. utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
1420Miljødirektoratet
22Statlige vannmiljøtiltak65,0 mill. kroner

III

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2015 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
1420Miljødirektoratet
32Statlige erverv, fylkesvise verneplaner7,6 mill. kroner
34Statlige erverv, nasjonalparkplaner33,5 mill. kroner
1429Riksantikvaren
22(NY) Bevaringsoppgaver14,0 mill. kroner

Andre fullmakter

IV

Fullmakt til avhending av eiendom

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet ved Miljødirektoratet i 2015 gis fullmakt til å avhende skogeiendommen Hanevik skog i Svelvik kommune.

V

Utbetaling av tilskudd

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2015 gis unntak fra bestemmelsene i stortingsvedtak av 8. november 1984 om utbetalinger av gitte bevilgninger på følgende måte:

Utbetalinger av tilskudd til utviklingsformål kan foretas én gang i året for FNs klima- og skogprogram, samt Verdensbankens Forest Carbon Partnership Facility, Forest Investment Program og BioCarbon Fund plus.

Utbetalinger av kjernebidrag til Global Green Growth Institute kan skje i samsvar med organisasjonens regelverk.

Regjeringens gave til TV-aksjonen i 2015 kan i sin helhet utbetales som et engangsbeløp.

VI

Utbetaling av renter på tilskudd

Stortinget samtykker i at opptjente renter på tilskudd som er utbetalt fra Norge under klima- og skogsatsingen på kap. 1482 post 73 kan benyttes til tiltak som avtales mellom Klima- og miljødepartementet og den enkelte mottaker.

Finansdepartementet

Andre fullmakter

II

Videreføring av SAFIR-prosjektet

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2015 kan videreføre prosjektet SAFIR innenfor en kostnadsramme på 710 mill. kroner.

Forsvarsdepartementet

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser

utover gitte bevilgninger

II

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2015 kan foreta bestillinger ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
1731Hæren
1Driftsutgifter30 mill. kroner
1732Sjøforsvaret
1Driftsutgifter910 mill. kroner

Andre fullmakter

III

Tilføying av stikkord

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet kan

 • 1. tilføye stikkordet «kan nyttes under kap. 1761 post 47» på bevilgningen under kap. 1710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg, post 47 Nybygg og nyanlegg, kan overføres,

 • 2. tilføye stikkordet «kan overføres» på bevilgningen under kap. 1719 Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter, overslagsbevilgning,

 • 3. tilføye stikkordet «kan nyttes under kap. 1761 post 45» på bevilgningen under kap. 1761 Nye kampfly med baseløsning, post 1 Driftsutgifter.

Olje- og energidepartementet

Andre fullmakter

II

Valutahåndtering ved overføring av statens inntekter fra petroleumssalg

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2015 kan utgiftsføre uten bevilgning erstatning til Norges Bank under kap. 1815 Petoro AS, post 79 Erstatninger. Erstatninger omfatter netto rentetap og andre dokumenterte kostnader grunnet avvik i varslet og faktisk innbetaling av valuta fra SDØE til Norges Bank, jf. Avtale om overføring og kjøp av valuta fra SDØE til Norges Bank.

III

Tilføying av stikkord

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet kan tilføye stikkordet «kan nyttes under postene 70 og 74» på bevilgningen under kap. 1840 CO2-håndtering, post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres og «kan nyttes under post 74» på bevilgningen under kap. 1840 CO2-håndtering, post 70 Gassnova SF, kan overføres.

B.

Forslag til avgiftsvedtak

Forslag til vedtak om endringar i Stortingets vedtak 15. desember 2014 om veibruksavgift på drivstoff for budsjettåret 2015

I

Frå 1. juli 2015 gjer ein følgjande endringar i Stortingets vedtak 15. desember 2014 om veibruksavgift på drivstoff romertall I for budsjettåret 2015:

§ 1 første ledd bokstav b skal lyde:

 • b) olje til framdrift av motorvogn (autodiesel)

 • 1. svovelfri mineralolje (under 10 ppm svovel) og biodiesel som ikke oppfyller bærekraftskriteriene: kr 3,36,

 • 2. lavsvovlet mineralolje (under 50 ppm svovel): kr 3,41,

 • 3. annen mineralolje: kr 3,41,

 • 4. biodiesel som oppfyller bærekraftskriteriene: kr 1,68.

II

Frå 1. juli 2015 vert Stortingets vedtak 15. desember 2014 om veibruksavgift på drivstoff for budsjettåret 2015 romartal Il oppheva.

III

Fra 1. oktober 2015 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 15. desember 2014 om veibruksavgift på drivstoff for budsjettåret 2015 romertall I:

§ 1 første ledd bokstav b skal lyde:

 • b) mineralolje til framdrift av motorvogn (autodiesel)

 • l. svovelfri mineralolje (under 10 ppm svovel): kr 3,36,

 • 2. lavsvovlet mineralolje (under 50 ppm svovel): kr 3,41,

 • 3. annen mineralolje: kr 3,41.

§ 1 første ledd ny bokstav c og d skal lyde:

 • c) for bioetanol som omfattes av omsetningskravet i produktforskriften § 3-3, svares avgift etter satsene som gjelder for bensin.

 • d) for biodiesel som omfattes av omsetningskravet i produktforskriften § 3-3, svares avgift etter satsene som gjelder for mineralolje til framdrift av motorvogn.

§ 1 andre ledd skal lyde:

Andelen innblandet bioetanol i bensin og andelen innblandet biodiesel i mineralolje inngår ikke i avgiftsgrunnlaget ved beregningen av avgiften etter bokstav a og b.

Nåværende andre og tredje ledd blir tredje og nytt fjerde ledd.

Forslag til vedtak om endring i Stortingets vedtak 15. desember 2014 om avgift på elektrisk kraft for budsjettåret 2015

Frå 1. juli 2015 gjer ein følgjande endring i Stortingets vedtak 15. desember 2014 om avgift på elektrisk kraft for budsjettåret 2015:

§ 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2015 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen med 14,15 øre per kWh på elektrisk kraft som leveres her i landet.

Forslag til vedtak om endringar i Stortingets vedtak 15. desember 2014 om CO2-avgift på mineralske produkter for budsjettåret 2015

Frå 1. juli 2015 gjer ein følgjande endringar i Stortingets vedtak 15. desember 2014 om CO2-avgift på mineralske produkter for budsjettåret 2015:

§ 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2015 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales CO2-avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende mineralske produkter med følgende beløp:

 • a) mineralolje (generell sats): kr 0,90 per liter.

Mineralolje

– til innenriks kvotepliktig luftfart: kr 1,05 per liter,

– til annen innenriks luftfart og ikke-kommersielle privatflyginger: kr 1,05 per liter,

til treforedlingsindustrien, sildemel- og fiskemelindustrien: kr 0,31 per liter,

– til fiske og fangst i nære farvann: kr 0,27 per liter,

– som ilegges veibruksavgift på drivstoff: kr 1,09 per liter,

 • b) bensin: kr 0,95 per liter,

 • c) naturgass: kr 0,82 per Sm3,

 • d) LPG: kr 1,23 per kg.

§ 5 andre ledd skal lyde:

Det gis fritak for avgift for andel biogass og hydrogen i naturgass og LPG.

Forslag til vedtak om endring i Stortingets vedtak 15. desember 2014 om miljøavgift på plastposer og papirposer for budsjettåret 2015

Frå 1. juli 2015 vert Stortingets vedtak 15. desember 2014 om miljøavgift på plastposer og papirposer for budsjettåret 2015 oppheva.

C.

Anmodningsvedtak

I

Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2016 legge frem en plan for implementering av skattefradrag for ENØK i husholdningene.

II

Stortinget ber regjeringen utrede behovet for, og eventuelt hvordan, det offentlige kan stimulere til etablering og videreutvikling av næringsnære sentre/anlegg for testing, simulering og visualisering.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.