Stortinget - Møte torsdag den 3. desember 2015 kl. 10

Dato: 03.12.2015

Sak nr. 1 [10:01:01]

Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2016

Votering i sak nr. 1

Presidenten: Presidenten vil foreslå at finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2016 i Stortingets møte 7. oktober 2015 vedlegges protokollen.

– Det anses enstemmig vedtatt.