Stortinget - Møte mandag den 14. desember 2015 kl. 10

Dato: 14.12.2015

Dokumenter: (Innst. 132 S (2015–2016), jf. Prop. 19 S (2015–2016))

Sak nr. 6 [18:51:10]

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om endringar i statsbudsjettet 2015 under Samferdselsdepartementet

Votering i sak nr. 6

Presidenten: Under debatten har Karianne O. Tung satt fram et forslag, forslag nr. 1 på vegne av Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen videreføre Fagernes lufthamn Leirin som statlig eid flyplass med driftsansvar tillagt Avinor, inntil nytt driftskonsept som har tilslutning fra lokale myndigheter er etablert.»

Komiteen hadde innstilt:

I

I statsbudsjettet for 2015 blir det gjort følgjande endringar:

Utgifter
1300Samferdselsdepartementet
1Driftsutgifter, blir redusert med2 000 000
frå kr 173 982 000 til kr 171 982 000
21Spesielle driftsutgifter – utgreiingar, modernisering av transportsektoren, blir auka med2 000 000
frå 11 977 000 til kr 13 977 000
30Miljø-/oljevernbase i Lofoten/Vesterålen, blir redusert med38 500 000
frå kr 40 000 000 til kr 1 500 000
1320Statens vegvesen:
23Drift og vedlikehald av riksvegar, trafikant- og køyretøytilsyn m.m., kan overførast, kan nyttast under post 29, post 30, post 31 og post 72,blir auka med177 000 000
frå kr 10 501 517 000 til kr 10 678 517 000
30Riksveginvesteringar, kan overførast, kan nyttast under post 23, post 29, post 31 og post 72, blir auka med103 000 000
frå kr 12 040 671 000 til kr 12 143 671 000
1350Jernbaneverket:
23Drift og vedlikehald, kan overførast, kan nyttast under post 30, blir auka med470 000 000
frå kr 6 752 626 000 til kr 7 222 626 000
30Investeringar i linja, kan overførast, kan nyttast under post 23, blir redusert med252 000 000
frå kr 8 139 625 000 til kr 7 887 625 000
31Nytt dobbeltspor Oslo–Ski, kan overførast, blir redusert med300 000 000
frå kr 3 135 121 000 til kr 2 835 121 000
1360Kystverket:
71Tilskott til hamnesamarbeid, blir redusert med5 000 000
frå kr 10 000 000 til kr 5 000 000
Inntekter
4320Statens vegvesen:
2Diverse gebyr, blir auka med80 000 000
frå kr 349 683 000 til kr 429 683 000
4370 (NY)Posttenester
70Tilbakebetaling post- og banktenester, blir løyvd med39 908 000
4380Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit
1Diverse gebyr, blir auka med700 000
frå kr 172 778 000 til kr 173 478 000
5577Sektoravgifter under Samferdselsdepartementet
74Sektoravgifter Kystverket, blir auka med3 500 000
frå kr 831 268 000 til kr 834 768 000

II

Fullmakter til å forplikte staten utover gitte løvingar

Stortinget samtykkjer i at Samferdselsdepartementet i 2015 kan:

  • 1. forplikte staten for framtidige budsjettår utover gitt løyving på kap. 1320 Statens vegvesen, post 30 Riksveginvesteringar, post 31 Skredsikring riksvegar, post 34 Kompensasjon for auka arbeidsgivaravgift, post 36 E16 over Filefjell og post 37 E6 vest for Alta, for investeringsprosjekt som ikkje er omtalte med kostnadsramme overfor Stortinget, likevel slik at samla ramme for gamle og nye plikter ikkje blir høgare enn 7 000 mill. kroner.

  • 2. forplikte staten for framtidige budsjettår utover gitt løyving på kap. 1320 Statens vegvesen, post 72 Kjøp av riksvegferjetenester, slik at ramma for gamle og nye plikter ikkje blir høgare enn 7 100 mill. kroner, og slik at summen av pliktene som skal betalast kvart år, ikkje blir høgare enn 1 600 mill. kroner.

III

Tilføying av stikkord

Stortinget samtykkjer i at Samferdselsdepartementet i 2015 kan føye til stikkordet «kan overførast» på løyvinga under:

  • 1. kap. 1330 Særskilde transporttiltak, post 63 Særskilt tilskott til Fornebubanen

  • 2. kap. 1360 Kystverket, post 71 Tilskott til hamnesamarbeid.

Votering:Komiteens innstilling til I, II og III ble enstemmig bifalt.Videre var innstilt:

IV

Fagernes lufthamn

Stortinget samtykkjer i at Avinor AS driv Fagernes lufthamn i den forfatninga lufthamna har i dag som rein charterflyplass fram til lokale eigarar tek over lufthamna, men ikkje lenger enn til 1. januar 2019, og under føresetnad av at Luftfartstilsynet forlengjer dispensasjonen og at lokalt næringsliv dekkjer delar av Avinors kostnader for å vidareføre drifta frå 2017 og halvparten av Avinors kostnader i 2018.

Presidenten: Det voteres alternativt mellom komiteens innstilling til IV og forslag nr. 1, fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til innstillingen.

Votering:Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling til IV og forslaget fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble innstillingen bifalt med 63 mot 37 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 20.37.57)