Stortinget - Møte mandag den 14. desember 2015 kl. 10

Dato: 14.12.2015

Dokumenter: (Innst. 123 S (2015–2016), jf. Prop. 14 S (2015–2016))

Sak nr. 5 [18:50:44]

Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Serbia

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Etter ønske fra transport- og kommunikasjonskomiteen vil presidenten foreslå at sakene nr. 6–8 behandles under ett. – Det anses vedtatt.

Votering i sak nr. 5

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker til å sette i kraft skatteavtalen mellom Norge og Serbia, undertegnet i Oslo 17. juni 2015.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.