Stortinget - Møte tirsdag den 15. desember 2015 kl. 10

Dato: 15.12.2015

Formalia

Presidenten: Den innkalte vararepresentant for Østfold fylke, Fredrik Bjørnebekk, har tatt sete.

Representanten Karin Andersen vil fremsette et representantforslag.

Karin Andersen (SV) [10:01:03]: På vegne av representanten Audun Lysbakken og meg sjøl vil jeg sette fram forslag om å sikre integrering fra dag én.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten opplyse om at møtet i dag om nødvendig går utover kl. 16.00.