Stortinget - Møte tirsdag den 12. januar 2016 kl. 10

Dato: 12.01.2016

Referatsaker

Sak nr. 8 [15:47:22]

Referat

 • 1.(119)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (økning i grunnpensjon til gifte og samboende pensjonister og andre endringer) (Lovvedtak 28 (2015–2016))

  • 2. lov om endringer i arbeidsmiljøloven og avtaleloven (konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold) (Lovvedtak 16 (2015–2016))

  • 3. lov om endringer i lov om anke til Trygderetten (lovrevisjon) (Lovvedtak 17 (2015–2016))

  • 4. lov om endringer i sosialtjenesteloven (økonomisk stønad til barnefamilier) (Lovvedtak 18 (2015–2016))

  • 5. lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse mv. (minstegrense for rett til medlemskap) (Lovvedtak 19 (2015–2016))

  • 6. lov om endringer i introduksjonsloven (tiltak for økt gjennomføring av plikt til opplæring og kvalifisering) (Lovvedtak 6 (2015–2016))

  • 7. lov om oppheving av Lov 19. desember 1898 nr. 3 om Tilvirkning af Æthylæther (Lovvedtak 31 (2015–2016))

  • 8. lov om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (Lovvedtak 32 (2015–2016))

  • 9. lov om endring i lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift (dokumentavgiftsloven) (Lovvedtak 33 (2015–2016))

  • 10. lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) (Lovvedtak 34 (2015–2016))

  • 11. lov om endringer i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard (svalbardskatteloven) (Lovvedtak 35 (2015–2016))

  • 12. lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) (Lovvedtak 36 (2015–2016))

  • 13. lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) (Lovvedtak 37 (2015–2016))

  • 14. lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) (Lovvedtak 38 (2015–2016))

  • 15. lov om endringer i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) (Lovvedtak 39 (2015–2016))

  • 16. lov om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) (Lovvedtak 40 (2015–2016))

  • 17. lov om endringer i lov 22. juni 2012 nr. 37 om endringer i tolloven (Lovvedtak 41 (2015–2016))

  • 18. lov om endringer i lov 19. juni 2015 nr. 49 om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) (Lovvedtak 42 (2015–2016))

  • 19. lov om endringer i helselovgivningen (Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten mv.) (Lovvedtak 15 (2015–2016))

  • 20. lov om endringer i alkoholloven (varigheten på bevillinger mv.) (Lovvedtak 13 (2015–2016))

  • 21. lov om endringer i strålevernloven (laserpekere) (Lovvedtak 14 (2015–2016))

  • 22. lov om endringer i skadeserstatningsloven mv. (standardisert inntektstaperstatning til barn) (Lovvedtak 12 (2015–2016))

  • 23. lov om endringer i rettsgebyrloven (justering av gebyrer) (Lovvedtak 21 (2015–2016))

  • 24. lov om endringer i barnebortføringsloven, barnevernloven, straffeloven 2005 og rettshjelploven (internasjonal barnebortføring) (Lovvedtak 20 (2015–2016))

  • 25. lov om endringer i utlendingsloven (som følge av endrede strafferammer i straffeloven 2005 m.m.) (Lovvedtak 24 (2015–2016))

  • 26. lov om endringar i lov om trudomssamfunn og ymist anna og lov om tilskott til livssynssamfunn (endring i tilskottsreglane ved avviklinga av buplikta for prestane i Den norske kyrkja) (Lovvedtak 30 (2015–2016))

  • 27. lov om endringer i film- og videogramlova (innkreving av film- og videogramavgift) (Lovvedtak 25 (2015–2016))

  • 28. lov om endringer i pengespilloven (andel av Norsk Tippings overskudd til helse- og rehabiliteringsformål) (Lovvedtak 26 (2015–2016))

  • 29. lov om endringer i universitets- og høyskoleloven (oppnevning av eksterne styremedlemmer ved statlige høyskoler) (Lovvedtak 27 (2015–2016))

  • 30. lov om endringar i EØS-høringsloven (elektronisk administrativt samarbeid) (Lovvedtak 8 (2015–2016))

  • 31. lov om overføring av offentlige og private rettsforhold fra Statens vegvesen til et statlig utbyggingsselskap for veg (Lovvedtak 29 (2015–2016))

   – er sanksjonert under 18. desember 2015

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(120)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hadia Tajik, Lise Christoffersen, Dag Terje Andersen, Fredric Holen Bjørdal og Rigmor Aasrud om behovet for et sterkere vern av varslere (Dokument 8:30 S (2015–2016))

 • 3.(121)

  Representantforslag frå stortingsrepresentantane Per Olaf Lundteigen, Kjersti Toppe og Trygve Slagsvold Vedum om endring av lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (Dokument 8:32 L (2015–2016))

  Enst.: Nr. 2 og 3 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 4.(122)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan Bøhler, Magne Rommetveit, Anna Ljunggren, Ruth Grung, Eirik Sivertsen, Marit Nybakk, Karianne O. Tung og Torstein Tvedt Solberg om lovhjemmel for lavutslippssoner (Dokument 8:35 L (2015–2016))

 • 5.(123)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Breivik, Iselin Nybø, Hans Fredrik Grøvan, Kjell Ingolf Ropstad, Torill Eidsheim, Ingunn Foss, Sivert Bjørnstad, Åse Michaelsen, Terje Aasland og Odd Omland om strategi for utbygging av fiberkabler og grønne datasentre (Dokument 8:36 S (2015–2016))

  Enst.: Nr. 4 og 5 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 6.(124)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe og Per Olaf Lundteigen om å la Tinn kommune overta Rjukan sykehus vederlagsfritt (Dokument 8:33 S (2015–2016))

 • 7.(125)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe og Heidi Greni om å sikre rehabilitering og fysisk trening i sykehjem (Dokument 8:34 S (2015–2016))

  Enst.: Nr. 6 og 7 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 8.(126)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ola Elvestuen, Heikki Eidsvoll Holmås, Karin Andersen og André N. Skjelstad om å beholde strenge miljøkrav til oppvarming i ny byggeforskrift (TEK 15) (Dokument 8:31 S (2015–2016))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 9.(127)

  Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen (Dokument 3:5 (2015–2016))

 • 10.(128)

  Riksrevisjonens undersøkelse om digitalisering av kommunale tjenester (Dokument 3:6 (2015–2016))

  Enst.: Nr. 9 og 10 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 11.(129)

  Samtykke til ratifikasjon av protokoll av 18. september 2015 om endring av frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Albania (Prop. 46 S (2015–2016))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.