Stortinget - Møte mandag den 14. mars 2016 kl. 12

Dato: 14.03.2016
President: Marit Nybakk

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [12:08:25]

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jenny Klinge, Anne Tingelstad Wøien og Janne Sjelmo Nordås om stedlig ledelse av tingrettene ((Innst. 159 S (2015–2016), jf. Dokument 8:89 S (2014–2015)))

 • Sak nr. 2 [12:47:53]

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan Bøhler, Marianne Marthinsen, Marit Nybakk, Anette Trettebergstuen og Truls Wickholm om endring av straffeloven slik at den også omfatter hallikvirksomhet via Internett ((Innst. 180 S (2015–2016), jf. Dokument 8:139 S (2014–2015)))

 • Sak nr. 3 [14:00:15]

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringar i sjøloven ((Innst. 158 L (2015–2016), jf. Prop. 4 LS (2015–2016)))

 • Sak nr. 4 [14:00:25]

  Innstilling fra justiskomiteen om Samtykkje til godkjenning av vedtak nr. 116/2015 av 30. april 2015 i EØS-komiteen om innlemming i EØSavtala av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1177/2010 av 24. november 2010 om rettar ved passasjerfart med båt på sjøen og på innanlandske vassvegar og om endring av forordning (EF) nr. 2006/2004 (båtpassasjerrettsforordninga) ((Innst. 171 S (2015–2016), jf. Prop. 4 LS (2015–2016)))

 • Sak nr. 5 [14:01:11]

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i straffeloven 2005 mv. (strafferettslige særreaksjoner m.m.) ((Innst. 179 L (2015–2016), jf. Prop. 122 L (2014–2015)))

 • Sak nr. 6 [14:43:28]

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i vergemålsloven m.m. ((Innst. 166 L (2015–2016), jf. Prop. 36 L (2015–2016)))

 • Sak nr. 7 [14:45:30]

  Innstilling fra justiskomiteen om Politiets rolle i den nasjonale kriseledelsen ((Innst. 167 S (2015–2016), jf. Meld. St. 13 (2015–2016)))

 • Sak nr. 8 [15:16:51]

  Interpellasjon fra representanten Kari Henriksen til justis- og beredskapsministeren:
  «Det er pekt på alvorlige tilfeller av diskriminering på grunn av kjønn i politiet. Tidligere har det vært oppslag om unge kvinnelige politistudenter som har opplevd ubehag i patruljesammenheng på grunn av trakassering (Dagbladet 20. mai 2015). Media viser òg til at en kvinnelig varsler opplevde å bli møtt av en isfront, etter en anmeldelse av seksuell trakassering. Direktør for HR-avdelingen i politiet oppfordrer kvinner til å melde fra. Prop. 1 S (2015-2016) viser at det i justissektoren er en overvekt av menn i øverste ledelsessjikt, skjev fordeling av kjønn i flere yrkesgrupper, få med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne og skjeve lønnsforskjeller. Likestilling handler om konkrete tiltak, kultur og holdninger.
  Hvilke konkrete tiltak vil statsråden iverksette for å endre holdningene, skape en likestillingskultur og hindre ulovlig trakassering i egen etat?»

 • Sak nr. 9 [16:12:14]

  Interpellasjon fra representanten Michael Tetzschner til kommunal- og moderniseringsministeren:
  «Hvordan ser kommunal- og moderniseringsministeren på muligheten for å få Oslo byråd bort fra å gi seg selv den sterkt selvovervurderende og misvisende tittel «byregjering», og respektere den begrepsbruken som er innarbeidet over 30 år, hjemlet siden lov 21. juni 1985 nr. 85, og implisitt forutsatt videreført ved inkorporering i kommuneloven av 1992?»

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 17.07.