Stortinget - Møte torsdag den 17. mars 2016 kl. 10

Dato: 17.03.2016

Referatsaker

Sak nr. 11 [19:49:55]

Referat

 • 1.(190)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Eva Kristin Hansen og Marit Arnstad om å følge opp Stortingets vedtak om struktur for drifts- og baseorganisasjoner i oljevirksomheten (Dokument 8:65 S (2015–2016))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 2.(191)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arild Grande, Anette Trettebergstuen, Sonja Mandt og Hege Haukeland Liadal om en ny innordning av produksjonstilskuddet til nyhets- og aktualitetsmedier, der minstesatsene heves (Dokument 8:64 S (2015–2016))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 3.(192)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jenny Klinge, Per Olaf Lundteigen og Liv Signe Navarsete om å tre ut av Schengen-avtalens bestemmelser om grensekontroll samt innføre norsk grensekontroll (Dokument 8:61 S (2015–2016))

  Enst.: Sendes justiskomiteen som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 4.(193)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lene Vågslid, Christian Tynning Bjørnø, Tove Karoline Knutsen, Lise Christoffersen, Sonja Mandt, Stine Renate Håheim, Kari Henriksen og Hadia Tajik om nasjonale retningslinjer for barnehusene (Dokument 8:62 S (2015–2016))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 5.(194)

  Årsmelding til Stortinget fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2015 (Dokument 7:1 (2015–2016))

 • 6.(195)

  Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av ungdom utenfor opplæring og arbeid (Dokument 3:9 (2015–2016))

 • 7.(196)

  Riksrevisjonens undersøkelse om effektivitet i vedlikehold av jernbanenettet (Dokument 3:10 (2015–2016))

  Enst.: Nr. 5–7 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 8.(197)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Heikki Eidsvoll Holmås om et klimaforlik for transportsektoren med 49 forslag for 50 prosent klimakutt basert på Miljødirektoratets rapport: «Klimatiltak og utslippsbaner mot 2030. Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling» (Dokument 8:63 S (2015–2016))

 • 9.(198)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Line Henriette Hjemdal, Hans Fredrik Grøvan, Rigmor Andersen Eide, Hans Olav Syversen og Anders Tyvand om en mer miljøvennlig og bærekraftig luftfartssektor med god kapasitetsutnyttelse (Dokument 8:66 S (2015–2016))

  Enst.: Nr. 8 og 9 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Så synes ikke, og presidenten vil benytte anledningen til å ønske god påske.